Vytautas Alantas

Lietuviškojo nacionalizmo perversmiai

ApAlantas2ie tautinę ideologiją aplamai

Kalbėti apie nacionalizmą reiškia kalbėti apie tautos meilę. Patriotizmas, nacionalizmas ir pagaliau šovinizmas yra ta pati niuansuota tautos meilė, tik nevienodai suprantama ir aiškinama. Kalbant apie nacionalizmą, žinoma, galima jį aiškinti atsajai, pasiremiant svetimais autoritetais, bet tokia mąstysena bus atitolusi nuo mūsų lietuviškos tikrovės ir istorinių šaltinių. Mūsų lietuviški nacionalizmo paversmiai yra platūs ir gilūs ir tik jais pasirėmę galime pagrįstai kalbėti apie savo tautos meilę. Skaityti toliau

Vytautas Alantas

Mano pasisakymai

Vytautas Alantas, Lietuvių rašytojų draugijos ir Lietuvių žurnalistų sąjungos garbės narys, šiais metais pasiekė garbingą 80-ją savo amžiaus sukaktį (žiūr. Balio Gražulio straipsnį šiame NV numeryje). Sukakties proga NV redakcija paprašė gerb. sukaktuvininką V. Alantą, kaip nenuilstantį mūsų tautinės kultūros pradmenų ieškotoją ir jos ideologijos ryškintojo, mūsų žurnalo skaitytojams atskleisti savo credo, kuriuo vadovaudamasis jis galėjo taip gausiai praturtinti mūsų kultūrinį lobyną. Taip susidėstė jo straipsnis ,,Mano pasisakymai”, kurį čia su dėkingumu autoriui mielai pateikiame. — RED. Skaityti toliau