Algirdas Endriukaitis

Į ES referendumą ant aukštielninkų akėčių

P.VYTAUTUI GREIČIUI
AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKUI

P. VIRGILIJUI VALANČIUI
LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO PIRMININKUI

 P. GEDIMINUI DALINKEVIČIUI
LRS ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO PIRMININKUI

P. EGIDIJUI KŪRIUI
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKUI

 

BITĖS PRIEŠ MEDŲ

KONSTITUCINIŲ TEISIŲ BLOKAVIMAS IR UZURPAVIMAS
PILIETIS NUŠALINTAS KAIP TIESIOGINĖS DEMOKRATIJOS SUBJEKTAS
KONSTITUCINĖS POLITINĖS TEISĖS VERČIAMOS VERSLO PROBLEMA
AGITACIJA VIRSTA INFORMACIJA
TEISMAS NEGINA PILIEČIO KONSTITUCINIŲ TEISIŲ

PA R E I Š K I M A S                                                                        2003-10-20

 Informacijos ir agitacijos problema

Žinodamas, kad valstybė pritarimo Europos Sąjungai 2003 metų referendume informacijai skyrė 4,895 mln. litų, iš kurių Europos komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teko 3,295 mln. litų, ir matydamas, kaip savavališkai naudojamos lėšos ir kaip vykdoma agitacija dėl pritarimo ES, kreipiausi į komiteto pirmininką P. Auštrevičių, kad skirtų 2 tūkst. litų išleisti mano parengtą medžiagą apibūdinti tiems referendumo klausimams, kurie informacinėje ir agitacinėje kampanijoje neaptariami arba nutylimi. Man buvo atsakyta. Pradžioje kreipiausi į premjerą A. Brazauską, šis klausimo sprendimą delegavo finansų ministrei, o šioji – į P. Auštrevičiui, kurio sprendimą ir ginčijau teismuose. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Lukšių komunistų organizacijos krizė 1988 m.

,,/…/ klausimą, kodėl greta užrašų lietuvių kalba prie įstaigų, parduotuvių ir kitus, reikalingi užrašai rusų kalba, kam respublikinėse radijo ir televizijos programose reikalingos laidos rusų kalba ir pan. Ir klausia tai ne dėl nesupratimo, o tame įžvelgdami Lietuvos valstybingumo apribojimą, lietuvių tautos prievartinį rusifikavimą. Nesuklysiu pasakydamas, kad mūsų ūkio specialistai, darbo barų vadovai vengia pokalbių su dirbančiaisiais šiais klausimais, nedirba reikiamą kontrpropagandinį darbą paneigiant įvairius prasimanymus. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Kas ,,iš dalies diskredituoja save ir Lietuvos disidentinį judėjimą“ arba apie procedūrinį mąstymą?

 K. Girnius neseniai ,,Lietuvos žiniose“ išsakė priekaištus kunigams A. Svarinskui, R. Grigui, A. Keinai, V. Vaičiūnui, vienuolei N. Sadūnaitei, signatarams A. Patackui ir A. Endriukaičiui ir LL vadovui A. Terleckui dėl jų nepritarimo valdžios institucijų požiūriui ir veiksmams dėl Garliavos problemų. Autorius, vadovaudamasis procedūriniu mąstymu, siūlo atsiduoti teisinėms institucijoms ir sulaukti verdiktų. Manyčiau, kad autorius yra procedūrinis teoretikas, atitrūkęs nuo posovietinės degraduotos realybės. Paminėtiems asmenims teko iš arti daug susidurti su dabartinės Lietuvos VSD, prokuratūra, teismais ir patirti atvirą priešiškumą ir pažeminimą. Pateiksiu tik trupinėlį pavyzdžių. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Mokinių persekiojimas Kudirkos Naumiesčio vidurinėje mokykloje 1953 m.

 
Kudirkos Naumiesčio vidurinės mokyklos mokytojų partinės organizacijos
susirinkimo, įvykusio 1953 m. spalio mėn. 3d.

 PROTOKOLAS  Nr.2

 Įskaitoje yra keturi komunistai ir vienas kandidatas.

Susirinkime dalyvavo visi.
Susirinkimo pirmininkas drg. Vasilčikienė, sekretoriaujantis drg. Oržekauskaitė.

 DIENOTVARKĖ:

1. Be mokyklos vadovybės žinios leisto laikraščio apsvarstymas.
2. Darbo plano tvirtinimas spalio mėnesiui.
3. Einamieji reikalai.

 

1. Mokyklos direktorius drg. Dubickas informavo partinį susirinkimą apie laikraštį, išleistą be mokyklos vadovybes žinios. Laikraštis pavadintas ,,Krokodilium“ buvo pradėtas leisti XI kl. mokinių. Susekta, kad daugiausia iniciatyvos šio laikraščio leidime parodė mokinys Ardzijauskas. Laikraštis yra nesuderintas su tarybinės spaudos tradicijomis, neatitinka mokyklos sieninės spaudos reikalavimų, demoralizuojąs mokinius. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Šakių rajono laikraščio ,,Draugas“ redakcija grumiasi su Lietuvos Sąjūdžiu

1988-01-19 ATVIRAS KOMUNISTŲ ORGANIZACIJOS SUSIRINKIMAS

Svarstytas LKP CK laiškas. Su juo supažindina LKP rajono komiteto instruktorius K. Griškevičius. Šiame laiške : ,,…buvo akcentuota kokį duoti atkirtį tiems, kurie kursto nesveikas aistras, ragina pažymėti buržuazinės Lietuvos nepriklausomybės 70-metį.” (2 p.).

Nutarta: ,,Teisingai nušviesti Lietuvos istoriją, pasiekimus Tarybų valdžios metais, duoti atkirtį Tarybų valdžios priešams.” (2 p.).

,,Daug vargo su komuniste S .Vaitkuviene, kuri laiku nesumoka mokesčio, tenka sekretoriaus pavaduotojui už ją uždėti.” (5 p.). Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

O.MACHANKOVIENĖ IR ZAPOLSKIO VARDO SOVIETINIS PARTIZANŲ BŪRYS

Zapolskio vardo sovietinių partizanų būrys nuo 1943 metų veikė Raseinių rajone. Pagal pateiktą archyve esantį sąrašą iš būryje buvusių 35 sovietinių partizanų 25 buvo nelietuviai.1 būrio vadu buvo A. Primenko, būrio komisaras – P. Glybin, būrio vado pavaduotojas – E. Rudenko. Partinės organizacijos sekretoriumi buvo I. Žikas. Kituose archyviniuose dokumentuose nurodyta, kad iš 30 būrio žmonių 7 buvo komunistai ir 10 komjaunuolių. Po 11 žuvimo ir 4 išvykimo liko 15 sovietinių partizanų iš kurių 5 buvo komunistai ir 3 komjaunuoliai.2 Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

DĖL NEVALDOMOS LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKOS RUSIJOS FSB ATŽVILGIU

Laiškas Užsienio reikalų ministrui L. Linkevičiui ir Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkui B. Juodkai

 

Įžanga

JAV Senato 2000 m. vasario 24 d. rezoliucijoje ,,Taikus konflikto Čečėnijoje sprendimas“ tvirtinama: ,,Atsižvelgiant į tai, kad Čečėnijos žmonės turi įstatyminę teisę gintis nuo Rusijos Federacijos Vyriausybės jėgos naudojimo /…/ Paremti Jungtinių Tautų Vyriausiosios žmogaus teisių komisarės kvietimą atlikti Rusijos kariuomenės Čečėnijoje įvykdytų karo nusikaltimų tyrimą /…/“ Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Atgimimo siaubas Šakių Z. Angariečio vidurinėje mokykloje

Komunistinių veikėjų vardų suteikimas mokykloms buvo viena iš Lietuvos sovietinimo priemonių. Šakių vidurinei mokyklai 1958 metais buvo suteiktas komunistinio veikėjo Zigmo Angariečio, kilusio iš Vilkaviškio rajono, vardas. 1940 m. gegužės 22 d., t.y. likus 24 dienoms iki sovietinės Lietuvos okupacijos, Rusijoje buvo sušaudytas. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

Rusijos FSB prieš Lietuvos VSD su generalinė prokuratūra: pirmauja FSB – 1 metais, 3 mėnesiais ir 8 dienomis

Rusijos FSB žudymo teisinis reglamentavimas

Prisimintina, kad D. Britanija nuo A. Litvinenkos nužudymo 2006 m. premjero D. Kamerono lūpomis Maskvoje pareiškė, kad artimiausiu metu su Rusija terorizmo klausimais nebendraus. Tai tęsiasi iki šių dienų, nes FSB laikosi čekistinių žudymo tradicijų.

Skotland Jardas turi vieną Rusijos slapto dokumento kopiją. Jame numatyta ,,neteisėtų teroristinių organizacijų ir grupuočių, ekstremistinių darinių ir asociacijų lyderių bei individualių asmenų, neteisėtai palikusių Rusijos teritoriją bei ieškomų teisėsaugos pareigūnų, eliminavimas už Rusijos ribų – buvusiose sovietų šalyse ir Europos Sąjungoje.“ Nurodoma suburti ,,specialius, itin gerai pasirengusius specialiuosius būrius ir grupes, kurie ypatingomis sąlygomis dirbtų vakarų Europoje ir Europos Sąjungos šalyse“. Skaityti toliau

Algirdas Endriukaitis

ŠAKIŲ APSKRITIES OKUPACINIS NKVD 1940-1941 METAIS

Lietuvos okuacijos pradžia – NKVD kūrimas.

1940 m. birželio 15 dienos okupaciją SSRS valdžia vaizdavo kaip ,,savanorišką” Lietuvos norą prisijungti prie sovietinės imperijos. Tai patvirtina Lietuvos įjungimo į SSRS apgaulinga bei prievartinė forma ir modelis. Sovietai nežinojo, koks didelis gali būti Lietuvos patriotinių jėgų pasipriešinimas ir nepriklausomybės gynimas. Kadangi SSRS valdžios stuktūrose vyraujantį vaidmenį atliko komunistų partijos pagrindinis įrankis – žiauriausiai persekiojanti ir žudanti NKVD (narodnyj komisariat vnutrennich del, vidaus reikalų liaudies komisariatas), o Lietuvos valdžia buvo kuriama pagal SSRS modelį, tai nuo to Lietuvoje ir buvo pradėta. Skaityti toliau