Gintaras Šidlauskas

,,Bananų baliaus“ metinės

1988 metų rugsėjo 28 dieną milicijos, KGB, SSRS vidaus kariuomenės, raudonųjų draugovininkų pajėgos susidorojo su taikaus Lietuvos Laisvės Lygos mitingo Vilniuje dalyviais. Mitingas buvo sukviestas norint pasakyti tiesą apie 1939 metų rugsėjo 28 dieną pasirašytą antrąjį SSRS ir Vokietijos pakto slaptąjį protokolą, nubrėžusį naujas Lietuvos okupacijos ribas. Žinoma, kad smurtą prieš piliečius taip pat naudojo Vilniaus miesto vidaus reikalų valdybos viršininko žinioje esančios visos milicijos pajėgos bei SSRS vidaus kariuomenės specialus motorizuotas milicijos dalinys. Vidaus kariuomenė buvo ekipiruota skydais, lazdomis, dujų balionėliais, šalmais. MVD kieme sutelktos rezervinės pajėgos, stovėjo vidaus kariuomenės šarvuočiai. LSSR MVD ministras pasirašė potvarkį „Dėl specialiųjų priemonių panaudojimo likviduojant grupinius visuomeninės tvarkos pažeidimus“. Įsakomojoje potvarkio dalyje rašoma: „1. Grupinių visuomenės tvarkos pažeidimų slopinimui panaudoti specialiąsias priemones (gumines lazdas RP-76). 2. Grupinių chuliganizmo pasireiškimų slopinimui panaudoti specialiąsias priemones „Čeriomucha“. Skaityti toliau