Petras Klimas

,,Dienoraštis“ [1918 metai]

Vasario 15 diena

,,Yra tai diena, kai L. Taryba vėl suėjo j krūvą. Komisijai (iš manęs, Šaulio ir Vailokaičio) per galus ir negalus pasisekė privesti prie vienybės, pamatinai stojant Tarybai ant sausio 8 d. formulės (notifikacijos). Tik dėl „galutinai“ žodžio pareiškime apie Seimą viskas užkliuvo. 4 eksnariai čia matė 11. XII šešėlį ir nesileido. Mes išrodinėjome, kad be „galutinai“ išeitų tarytum Seimas nebūtų paskutinė instancija (beapeliacinė). Skaityti toliau

Petras Klimas

1918 metų vasario 16 d.

Daug sunkių dienų pergyveno mūsų tauta. Tarp laimėjimų,piktų kovų ir skaudžių nelaimių ėjo metų metai, amžių amžiai. Užpuolė mus pagaliau šis pasaulio didysis karas, išsklaidė, sutrempė mus, sunaikino. Bet dvasia ir tiek metų žiauriai slopinta tautos ugnis neužgeso. Ji rusėjo mūsų tėvynės mylėtojų širdyse, nuolat plėtės, lietė nudžiūvusius ir numirkusius tautos daigus, juos uždegė ir meilės liepsna surišo su gimtine. Dar daug, berods, yra tos ugnies nepaliestų atžalų mūsų tėvynėje. Daugelis jų net, tarytum, nesijaučia savo prabočių sūnūs besą. Bet mes žinome juos mūsų gimtuosius ir tikruosius brolius esant ir netikime, kad jie nuo mūsų amžinai nusišalintų, nuo mūsų nuklystų. Mes tvirtai tikime mūsų tautos atgimimu ir tik ieškome kuo patogiausių jam sąlygų. Visas mūsų gyvenimas buvo kova dėl jųjų. Skaityti toliau