Dėl Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) antivalstybinės veiklos ir nepateisinamo nuolaidžiavimo Lenkijos siekiams

  LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJŲ SĄJUNGA

  
Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai GRYBAUSKAITEI
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui ALGIRDUI BUTKEVIČIUI
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei LORETAI GRAUŽINIENEI

 

Dėl Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) antivalstybinės veiklos
ir nepateisinamo nuolaidžiavimo Lenkijos siekiams

Vilnius, 2014-01-20

Nuo Sąjūdžio įsikūrimo ir Lietuvos Respublikos atkūrimo pradžios Pietryčių Lietuvos piliečiai sovietinių ir reakcingų Lenkijos jėgų veikiami pateko į autonomijos kūrėjų pinkles, siekiančias atskirti šį kraštą nuo Lietuvos. Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose kūrėsi įvairūs lenkų teritorinės autonomijos, apylinkės, komitetai, plevėsavo virš administracinių pastatų Lenkijos valstybės vėliavos, iš darbo buvo atleidžiami lietuvių tautybės pareigūnai, mokytojai ir kitų specialybių žmonės, persekiojami tėvai, kurie leidžia savo vaikus į lietuviškas mokyklas ir darželius, niekinami lietuviški simboliai, ignoruojamos valstybinės šventes. Todėl šiuose rajonuose buvo įvestas tiesioginis valdymas, antivalstybinės veiklos organizatoriams buvo iškeltos baudžiamosios bylos, kaltininkai nubausti. Atšaukus tiesioginį valdymą antivalstybinė veikla nenutrūko – savivaldybėse ir seniūnijose valdžia išliko nesutramdytų asmenų rankose. Skaityti toliau

Dėl žmonių elektromagnetinės apšvitos

SAMBŪRIS PATIRTIS

Dėl žmonių elektromagnetinės apšvitos

 2011 m. birželio 18 d.

 J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai GRYBAUSKAITEI
LR Seimo pirmininkei Irenai DEGUTIENEI
LR Ministrui pirmininkui Andriui KUBILIUI

 

Bevielių ryšių technologijos sparčiai didina aplinkos elektromagnetinę taršą. Mobiliųjų ryšių antenos statomos ant namų stogų ir mikrobangas spinduliuoja į langus ir miegamuosius, o mobilieji telefonai prie ausies –į vaikų ir suaugusiųjų smegenis ir jas žaloja. Europos Komisija prieš 10 metų paskelbė „atsargumo principą“, kuris ,,privalo būti taikomas ten, kur moksliniai duomenys yra nepakankami, negalutiniai arba neaiškūs, bet preliminarūs moksliniai įvertinimai rodo, jog yra pagrindo susirūpinti, kad potencialiai pavojingi poveikiai žmonių sveikatai gali būti nepakankami apsaugoti” (http://ec.europa.eu/environment/docum/20001_en.htm). Skaityti toliau

LIETUVIŲ KONFERENCIJOS SUKVIETIMO REIKALU

PAREIŠKIMAS

2013-05-29

LIETUVIŲ KONFERENCIJOS SUKVIETIMO REIKALU

Lietuvių tauta sudėtingiausiais ir sunkiausiais laikais susirinkdavo į konferencijas aptarti savo reikalus. Mes manome, kad šiandien plėšraus materializmo valdomame pasaulyje lietuvių tauta ir valstybė yra katastrofiškų tendencijų padėtyje.

Mūsų politinis elitas rūpinasi savo nauda. Biudžetinės partijos negali, nenori ir nepajėgia atsigręžti į lietuvių tautos istorinę patirtį, žmogiškumą ir idealizmą, kurio dėka ir buvo du kartus atkurta Lietuvos valstybė. Ideologinės klišės, kuriomis bandoma pridengti savo veidą, kiekvieną dieną šalį gramzdina į skandalus, kurie nieko nekeičia ir nepakeis.

Politinis elitas neatstovauja didelei daliai žmonių ir skęsta kasdieninėse smulkmenose užuot svarstęs lietuvių tautos ir valstybės grėsmes ir tendencijas.

Tautai pačiai reikia apsibrėžti savo valstybės raidos kryptį, nes šiandien esame pajungti ir užčiaupti.

Europos ir JAV valstybių vertybinė praktika patvirtina kultūros ir dvasingumo griūtį, todėl šiandien negalima tylėti ir laukti, reikia išdidžiai ir oriai pasakyti kuo buvome, kas esame ir kuo norime būti ar išnykti.

Prisimindami 1917 m. lietuvių Vilniaus konferenciją, tvirtiname, kad atėjo valanda Lietuvai pasakyti garsiai: quo vadis, Lietuva ir įgalioti grupę žmonių rūpintis konferencijos sprendimų įgyvendinimu.

Konferencija numatyta 2013 metų rugsėjo 22 dieną.

 

Algirdas Endriukaitis
Elvyra Žebertavičiūtė
Kęstutis Ramonas
Daiva Tamošaitytė
Romualdas Ozolas

Informacija: 8-601-95-809

misrig@lrs.lt

Mūsų nuomonė

Šių dienų Lietuvos politiniame gyvenime kaip viena svarbiausių iškyla suvereniteto problema, kuri neatsiejama nuo siekių atkurti realų valstybingumą, Lietuvą kaip suverenią Valstybę.

Svarstomos įvairios suvereniteto sampratos: „realaus“, „dalinio“, „visiško“, „TSRS sudėtyje“, „ne TSRS sudėtyje“. Bet kuriuo atveju; Lietuvos suverenitetas suprantamas kaip Lietuvos nepriklausomybė. Skaityti toliau

SAVASTIES KLUBAS

PAREIŠKIMAS

TAUTOS KONFERENCIJOS KVIETIMO REIKALU

Įvertinant šiandieninę Lietuvos valstybės vidaus ir geopolitinę politiką atvirai regisi Lietuvos valstybės nykimo slinktis. Nedeklaruojant, bet tyliai valstybiniu lygiu atsisakoma valstybės demokratinio gyvenimo, Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios idėjų, nuvertinamas suverenitetas, pasiduodama globalizmui bei susitaikoma su dabarties ir ateities būsena, kurią popiežius Benediktas XVI įvertino kaip ,,Pasaulį apniko dvasinės kultūros dykuma“. Istorinių vertybių sąvokos lyg ir lieka, bet tik fantominiu, inerciniu, formaliu ir paviršutiniu lukštu. Tokioje būsenoje reikia būdrauti ir aktyviai veikti. Anglų istorikas A. Toinbi sakė, kad ,,Civilizacijų niekas nesunaikina, jos baigiasi savižudybe.“ Būkime drąsūs ir atviri: stovime ties tokia riba.

Valstybės institucijos ir realią valdžią turinčios partijos neformuluoja nepriklausomos Lietuvos būsenos, o palieka neapibrėžtai savieigai.

Žinant tai, kad lietuviai sunkiais ir lemtingais momentais rinkdavosi bendrai aptarti savo rūpesčius ir prisimenant istorinę 1917 m. rugsėjo 18-22 d. lietuvių Vilniaus konferenciją, siūlome šiemet pradėti ruoštis ir sušaukti panašią konferenciją, kurioje įvertinti Lietuvos valstybės politinę, istorinę ir moralinę padėtį, realias grėsmės tendencijas, idėjos fix, jungiančios ir skatinančios išdidumą, nepriklausomybę ir savastį, aptarimą ir sudėstymą. Reali sisteminė politikos, teisės ir moralinė krizė reikalauja veikti: aiškinti, svarstyti ir spręsti.

Mes kreipsimės į istoriją gerbiančius piliečius, pirmiausia į jaunimą, į tuos idealistus, kurie tiki savo valstybe, pasirengę negailėti jėgų. Kursime organizacinį komitetą, rengsime momerandumą arba deklaraciją kaip Lietuvos nepriklausomos ir demokratinės valstybės gynimo, išsaugojimo ir kūrimo išdidžiai ir laisvai ateičiai.

Netrukus paskelbsime adresą talkininkams ir lauksime patarimų bei idėjų.

 

 

Algirdas Endriukaitis

Klubo Savastis pirmininkas,

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras

 

2012-12-21

Nepamilusiems Lietuvos

Atviras laiškas

 

Dabartinio pliuralizmo sąlygomis įvairios visuomenės grupės išsako savo programas, rašo peticijas, atsiskleisdamos, kas yra kas. Negalime likti ramūs stebėtojai, matydami dalies Lietuvos gyventoju piktybišką valią mūsų tautos atžvilgiu ir jų nenorą suprasti gyvybinių mūsų tautos interesų. Šias skaudžias mintis sukėlė visų pirma Sniečkaus gyvenvietės protesto mitingas prieš jau priimtą lietuvių kalbos vartojimo Įsaką ir po to sekusios „Jedinstvo“ organizuotos kitos akcijos, kurias stebėjome televizorių ekranuose. Skaityti toliau

Garbė ir savigarba arba kuo ir kur buvome, kai gyvybė kabojo ant plauko?

Pateikiame tris laiškus, dvi skirtingas nuomones, kuriose kai kas nehermeneutikos principu nori tapti išminties ir teisingumo adeptais.

 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/83729

Atviras laiškas dėl J. Ambrazevičiaus-Brazaičio iškilmingo perlaidojimo

2012-06-11

Rubrikose: Politika » Komentarai ir pokalbiai  Atmintis » Atminties žaizdos

 

 

Mes, žemiau pasirašiusieji Lietuvos piliečiai ir jų palikuonys, ryžtingai pasisakome prieš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Seimo, Kauno miesto pareigūnų ir kitų oficialių asmenų sprendimą pagerbti 1941 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais – nacių okupacijos metu – veikusios Laikinosios Lietuvos Vyriausybės vadovą Juozą Ambrazevičių, išeivijoje pasivadinusį Brazaičiu. Skaityti toliau

PETICIJA

Okupacijos metais persekioti piliečiai

Dėl Lietuvos teisminės valdžios moralinio pakrikimo

 

Mes, okupacijos metais dažnai ir lietuviškas pavardes turinčių okupacinių marionetinių LSSR KGB, milicijos ir teismų įstaigų pareigūnų persekioti asmenys, pasiremdami savąja gyvenimo patirtimi, taip pat daugiau kaip du dešimtmečius besitęsiančiu nepriklausomos Lietuvos teisminės valdžios (su prokuratūra ir operatyvinėmis tarnybomis) stebėjimu bei pritardami sesės Nijolės Sadūnaitės š. m. .Sausio 13-osios raginimui Lietuvos žmonėms ir valstybės Prezidentei pradėti analizuoti, kas ir kokiais tikslais stumia visuomenę teismokratinių pareigūnų savivalėn, suvokdami tą ypatingą reikšmę, kurią valstybės gyvavimui turi normalų visuomenės vystymąsi užtikrinanti teisinė sistema, konstatuojame:

1. Didžiulės išorinės ir vidinės įtampos sąlygomis 1992 metų referendume priimtos Konstitucijos 2 str. nurodė: ,,Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.“ Konstitucijos 5 str., numatęs Teismą atskirąja valdžia, nustatė: ,,Valdžios galias riboja Konstituciją.“ Tačiau pagrindinis valstybės įstatymas nenumatė atkurtos valstybės saugojimo nuo vidinio griovimo mechanizmų, o sukompromitavus nusikaltimus okupacijos laikais dariusiųjų liustravimo idėją, atvėrė kelius į aukščiausius teisminės, valdžios lygmenis (įskaitant ir Konstitucinį Teismą) žemos pilietinės ir moralinės kondicijos asmenims. Skaityti toliau

TAUTOS NAMAI Rezoliucija 2012-02-15

 

DĖL TAUTOS NAMŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VASARIO 16-OSIOS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO 100-ČIUI PAMINĖTI 2018 METAIS

 

2012 m. vasario 15 d. Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, v a d o v a u d a m a s i Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktu,

a t s i ž v e l g d a m a į tai, kad kultūros, mokslo, politikos ir visuomenės veikėjai, visuomeninė organizacija „Tautos namų santara“ Vilniaus miesto savivaldybei ir aukščiausioms valstybės institucijoms yra pateikę siūlymą įprasminti Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto 100 metu sukaktį įgyvendinant Tautos namų projektą Skaityti toliau

Klausimai generolui J. Jurgeliui ir jo pirmtakams

2012-01-16

Generolas bus vienintelis generolas Lietuvos istorijoje, bandęs kartu spręsti tris uždavinius: abejoti Lietuvos priešokupacinio partizaninio judėjimo natūralaus atsiradimo ir veikimo prasme, reikalavimu jam taikyti šių dienų teisines procedūras ir kartu pripažinti stribų bei kagebistų, kurių kiekvienas judesys buvo nusikaltimas, teisėtumą. Skaityti toliau