SOVIETIZACIJA BŪBLELIŲ VALSČIUJE

šAKIŲ APSKRITIES 1947 M. ARCHYVINIAI DOKUMENTAI

PROTOKOLAS N. 1
Pravesta paskaita Būblelių valsčiaus Ž.Ū. artelei Lenino Keliu 1947 m. lapkričio 20 d. Paskaita buvo pravesta Artelės brigadininko drg. Karpavičiaus.
Turinys
Ape terptautinę apžvalgą dabartiniu momentu.
Kas tai yra praletarijetas.
Kokią reikšmę turi pasauly darbininkų valdžia.
Ape Molotovo pranešimą Maksvoj lapkričio 6 dieną.
Ape karo propagandas ir atominę bombą.
Ape padėtį Amerikos ir Anglijos darbin4 Amerikos ir Anglijos darbininkų.
Ape vadovavimą V.K.P (B) mūsų Tarybinės Valdžios.

LVOA: F. 1817, Ap. 1, B. 5, L. 22

Skaityti toliau