VAIKŲ IŠ ČEČĖNIJOS TEISINIO PAŽEIDIMO KLAUSIMAI

 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
TARPPARLAMENTINIŲ RYŠIŲ SU ČEČĖNIJOS RESPUBLIKA IČKERIJA GRUPĖ
Gedimino pr.53, LT-01109, Vilnius-2, LRS
Tel. 8-5-2396635, 8-698-42152. El. paštas: rykupc@lrs.lt

  

ALGIRDUI BUTKEVIČIUI
LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI

 

 VAIKŲ IŠ ČEČĖNIJOS TEISINIO PAŽEIDIMO KLAUSIMAI

2014-05-08

Neregėtas Lietuvoje teisinis atvejis: vaikų privatizavimas, Vaiko teisių konvencijos konceptualus ignoravimas nežmoniškumo ir neatsakomybės pagrindu

Ar pamatuoti dveji vaikų iš Čečėnijos globėjai?

 Vaikai iš Čečėnijos į Lietuvą kaip Čečėnijos vaikų namų ,,Rodnaja semja“ auklėtiniai su globėjais Ch. ir M. Gatajevais atvyko 1999 m., po to vieni atvykdavo, kiti atgal išvykdavo į kilmės šalį.

2008-10-14 Ch. ir M. Gatajevai Kaune buvo sulaikyti, vėliau ir nuteisti. Šiuo metu jie yra Suomijoje, kur gavo prieglobstį.

2009-01-15 Kauno rajono savavaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Kauno rajono savivaldybė vaikams iš Čečėnijos laikiną globą vykdyti paskyrė ,,Vilniaus SOS vaikų kaimui“, t. y. po 3 mėnesių nuo faktinių ir teisinių jų globėjų sulaikymo. Apie tai Čečėnijos globos institucijoms nedelsiant, kaip buvo privalu, nebuvo pranešta.

2011-01-28 Čečėnijos Grozno merija Ch. ir M. Gatajevus atleido iš vaikų namų ,,Rodnaja semja“ globėjų pareigų ,,dėl blogo atlikimo“.

2011-01-31 Grozno merija 2 mėnesiams laikinu šių vaikų namų globėju paskyrė Šamsuil Saralijev, Čečėnijos gyventoją. Čečėnijos pusė, visų pirma, nebuvo oficialiai informuota apie Lietuvos paskirtą globą, o taip pat galėjo laukti buvusių globėjų Ch. ir M. Gatajevų teisinio klausimo galutinio sprendimo, nes išteisinimo atveju viskas būtų likę kaip buvo vaikų namų ,,Rodnaja semja“

Lietuvos pripažintu statusu.

2011 m. vasario mėnesį Lietuvos Respublikos migracijos departamentas šiems vaikams paskyrė laikiną apsaugą.

Teisinės pagalbos sutarties absoliutus nevykdymas

Pagal Lietuvos-Rusijos 1992 m. liepos 21 d. teisinės pagalbos sutarties Globos ir rūpybos skyriaus 36 str. Lietuva savo dėl tokių vaikų atliktus globos ir rūpybos veiksmus dėl ,,neatidėliotinų atvejų“, privalėjo nedelsiant pranešti Rusijai, tačiau tai nebuvo padaryta.

Viršuje minėtos teisinės pagalbos sutarties 36 straipsnis:

,,1. Jeigu būtini globos arba rūpybos veiksmai globotinio arba rūpintinio interesais, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta, buveinė arba turtas yra kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje, šios Susitariančiosios Šalies globos ir rūpybos įstaiga nedelsdama privalo apie tai pranešti kompetentingai pagal 35 straipsnio 1 punktą Susitariančiosios Šalies globos ir rūpybos įstaigai.

2. Neatidėliotinais atvejais Susitariančiosios Šalies globos ir rūpybos įstaiga gali pati atlikti reikalingus veiksmus, tačiau apie tai ji turi nedelsdama pranešti kompetentingai pagal 35 straipsnio 1 punktą globos ir rūpybos įstaigai. Atlikti veiksmai galioja, kol ši įstaiga nepriims kitokio sprendimo.“

Viršuje minėtos teisinės pagalbos sutarties 35 straipsnis:

,,1. Susitariančiosios Šalies piliečių globos ir rūpybos bylose yra kompetentinga globos ir rūpybos įstaiga Susitariančiosios Šalies, kurios piliečiu yra globotinas ar rūpintinas asmuo, jeigu ši Sutartis nenumato kitaip. Šiuo atveju taikytini šios Susitariančiosios Šalies įstatymai.

2. Teisinius santykius tarp globėjo ir globotinio arba rūpintojo ir rūpintinio reguliuoja įstatymai Susitariančiosios Šalies, kurios globos ir rūpybos įstaiga paskyrė globėją ar rūpintoją.“

Vaikų motinos į Lietuvą neįleidžiamos, į raštiškus jų prašymus neatsakoma

 2011-06-27 motina Marina Jandyjeva laišku kreipėsi į Lietuvos migracijos departamentą dėl dukters Dali Jandyjevos, kuri Čečėnijos vaikų namuose ,,Rodnaja semja“ buvo neteisėtai užregistruota pradžioje Danos Dikojevos, o vėliau Chedos Činchojevos vardu. Laiške motina nurodo buvusias savo sunkias gyvenimo aplinkybes, naivų tikėjimą ,,Rodnaja semja“ ir jų klasta, dukters be jos leidimo išvežimą iš Čečėnijos, nors iki tol ji dukrą ten lankydavo. Dėl išvežimo galima paaiškinti, kad ,,Rodnaja semja“ vaikų namams reikėjo turėti daugiau ,,sielų“, nes nuo to priklausė gaunamas materialinės paramos dydis. Motina atsakymo negavo.

2011-06-27 dėl aptariamų vaikų į Lietuvos Vidaus reikalų ministrą R. Palaitį raštu kreipėsi Tarpregioninės visuomeninės organizacijos Šiaurės Kaukazo taikos centro pirmininkė A. Malsagova. Atsakymas nepateiktas.

2011-07-05 motina Zulaj Idigova raštu kreipėsi į Lietuvos migracijos departamentą dėl savo sūnaus Suliman. Dėl sunkių aplinkybių sūnų buvo atidavusi į vaikų namus ,,Rodnaja semja“, ji jį lankydavo, bet vėliau buvo išvežtas iš Čečėnijos. Atsakymo negauta.

Motina Z. Idigova negavo atsakymo į savo 2013-11-30 laišką premjerui A. Butkevičiui.

Motina Z. Idigova negavo atsakymo į savo 2013-11-05 laišką migracijos departamento direktoriui A. Gavėnui.

Motina M. Jandyjeva negavo atsakymo į savo 2013-12-02 laišką premjerui A. Butkevičiui.

Motina M. Jandyjeva negavo atsakymo į savo laišką migracijos departamento direktoriui A. Gavėnui.

Tarptautinės teisės normų daugybinis pažeidimas

Sąmoningai ir neatsakingai šių vaikų atžvilgiu nesilaikoma Lietuvos pripažintų tarptautinių teisės normų.

1959 m. Vaiko teisių deklaracija

3 principas: ,,Vaikas nuo savo gimimo turi turėti teisę į vardą ir pilietybę.“

6 principas: ,,Kad vaikas galėtų visapusiškai ir harmoningai vystytis, jam reikia meilės ir supratimo. Jei tai įmanoma, augti jausdamas tėvų globą ir atsakomybę ir niekuomet nestokodamas meilės ir dorovinės bei materialinės paramos; mažamečio vaiko, išskyrus išimtines aplinkybes, negalima išskirti su jo motina.“

1989 m. Vaiko teisių konvencija

Preambulėje nurodoma: ,,Valstybės, šios Konvencijos dalyvės,

,,…pripažindamos, jog vaikas, kad jis galėtų visapusiškai ir harmoningai vystytis, turi augti šeimoje, jausdamas laimę, meilę ir supratimą.“,

,,…deramai atsižvelgdamos į kiekvienos tautos tradicijų ir kultūros vertybių svarbą vaiko apsaugai ir harmoningam vystimuisi…“

7 straipsnis. ,,1. Vaikas įregistruojamas tuoj po gimimo ir nuo gimimo momento turi teisę į vardą ir pilietybę, taip pat, kiek tai įmanoma, teisę žinoti savo tėvus ir teisę jais rūpintis.“

8 straipsnis. ,,1. Valstybės dalyvės įsipareigoja gerbti vaiko teisę išsaugoti savo individualybę, įskaitant pilietybę, vardą ir šeimos ryšius, kaip tai numatyta įstatymu, neleisdamos neteisėto kišimosi.“

9 straipsnis. ,,Valstybės dalyvės užtikrina, kad vaikas nesiskirtų su savo tėvais prieš jų norą /…/“.

10 straipsnis ,,1. Vadovaudamosi valstybių dalyvių įsipareigojimų pagal 9 straipsnio 1 punktą, vaiko ar jo tėvų pareiškimus dėl įvažiavimo į valstybę dalyvę arba išvykimo iš jos šeimos susijungimo tikslu valstybės dalyvės turi svarstyti humaniškai, operatyviai ir priimti teigiamą sprendimą.“

11 straipsnis. ,,1. Valstybės dalyvės imasi priemonių kovai su neteisėtu vaikų perkėlimu ir negrąžinimu iš užsienio.“

20 straipsnis. ,,1. Vaikas, kuris laikinai arba visam laikui yra netekęs savo šeimos aplinkos arba kuris dėl savo interesų negali būti tokioje aplinkoje, turi teisę į ypatingą valstybės teikiamą apsaugą ir paramą.“

,,2. Valstybės dalyvės, vadovaudamosi savo įstatymais, rūpinasi tokio vaiko priežiūros pakeitimu.“

,,3. Tokia priežiūra gali apimti perdavimą perauklėti, ,,kafalą“ pagal islamo teisę, įvaikinimą arba, esant reikalui, atidavimą į atitinkamas vaikų priežiūros įstaigas. Pageidautina, svarstant pakeitimo variantus, atsižvelgti vaiko auklėjimo paveldimumą, jo etninę kilmę, religinę ir kultūrinę priklausomybę ir gimtąją kalbą.“

22 straipsnis. ,,2./…/valstybės dalyvės /…/ remia pastangas ginti tokį vaiką, teikti jam paramą ir ieškoti kiekvieno vaiko bėglio tėvų ar kitų šeimos narių, kad būtų galima grąžinti vaiką į šeimą.“

Išvados

  1. Šiuo metu nuo 2009 m. Vilniaus SOS vaikų kaime esantys vaikai nemoka savo kalbos, nežino savo šalies istorijos, geografijos, tikėjimo, papročių, kultūros, dainų, šokių, praradę savo individualybę, identitetą ir likę be ryšio su kilmės šalimi. Ugdomi mankurtai.
  2. Galima pastebėti ir suprasti, kad vaikai yra psichologiškai nuteikiami prieš savo kilmės šalį. Pasinaudojant vaikų amžiaus fizine, psichine, socialine ir žmogiškaja nebranda, vaikams bandoma įteigti, kad tėvynės nėra arba ji nereikalinga. Tai subjektyviai dirbtinai nustatė ,,geriausių vaiko interesų“ komisija, neturėdama elementarios ir sudėtingos dabarties bei istorijos foninės reikalo informacijos, sąmoningai ignoruodama asmenis ir institucijas tuos  vaikus pakvietusias laikinai į Lietuvą ir labai gerai žinančius aplinkybes Čečėnijoje – Lietuvos Respublikos Seimo parlamentinių ryšių su Čečėnijos Respublika Ičkerija grupe (Rytas Kupčinskas), Tarptautine parlamentarų grupe Čečėnijos problemoms (Algirdas Endriukaitis), labdaros fondu ,,Pagalba Čečėnijos vaikams“, Vilniaus Čečėnijos paramos komitetu, čečėnų diaspora Lietuvoje, atsisakyta išklausyti pasisiūliusių atstovų iš Čečėnijos paaiškinimų ir dokumentinio patvirtinimo apie vaikų gyvenimo globos namuose ir kitas šeimyninių santykių aplinkybes Čečėnijoje. Slaptas šio tyrimo atlikimas ir metodikos nepagrįstumas patvirtina nepatikimumą bei dirbtinį ir mistinį poreikį tuos vaikus laikyti Lietuvoje.
  1. Lietuvos pareigūnai problemos ignoravimu neparodo geranoriško humanizmo, atvirai nesilaiko tarptautinės teisės ir susitarimų normų.
  2. Lietuvos pareigūnai iš Jūsų jau 11 mėnesių negauna teisinio savo nepagrįstų veiksmų įvertinimo ir atsakomybės.
  3. Lietuvos pareigūnai griauna Lietuvos kaip teisinės valstybė įvaizdį.
  4. Pirmaeilė atsakomybė priklauso, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir vaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tarnybos direktorei O. Tarvydienei (abstrakčiu ,,geriausių vaiko interesų“ absoliučiai subjektyviu, siauru ir nehumanišku pamatu nustatytu principu nubraukiant visas Vaiko teisių konvencijos realias normas), užsienio reikalų ministrui L. Linkevičiui (motinos neturi teisės pamatyti savo vaikų ,,dėl geriausių vaiko interesų“) ir Vaiko teisių apsaugos kontrolierei E. Žiobienei (teiginiu – ,,Vilniaus SOS vaikų kaimas“/…/ rodo aktyvią iniciatyvą teikiant išsaugoti globotinių tautinį kultūrinį identitetą /…/“ ,,/…/ nepagrįstai globėjui perkeliama vaikų šeimos narių paieškos pareiga.“ ir nerandant nei vieno iš mūsų nurodomų 10 tarptautinės teisės normų pažeidimų atvejo.
  5. Dabar, norint pridengti savo neveikimą ir pažeidimus, pradėta kalbėti apie galimą kraujo ryšio patikrinimą su artimaisiais Čečėnijoje. Ar abejojama, kad visi vaikai in corpore laikinai atvyko į Lietuvą ir turi grįžti? Gaunasi kuriozas: jei pripažįstamas tokio vaiko grįžimas pas motiną į Čečėniją kaip ,,geriausias vaiko interesas“, tai kodėl toks grįžimas į kilmės šalį negalimas tų vaikų, jei jų tėvai kažkur kitur, šiandien nežinomi ar žuvę? O kur kiti artimieji, kaimynai, vaikų globos namai Čečėnijoje?

Pasiūlymai

1. Pripažinti iki šiol atliktus ir įslaptintus veiksmus teisiškai, morališkai, sociališkai, psichologiškai, politiškai ir tarptautiškai nepamatuotais.

2. Sudaryti kompetentingą darbo grupę šių vaikų grįžimo į kilmės šalį klausimų sprendimui.

3. Nustatyti šios problemos vilkinimo ir nepagrįstumo atsakingus asmenis ir spręsti jų atsakomybės klausimą.

 

Grupės pirmininkas                                                                           Rytas Kupčinskas

 

Grupės nariai
Petras Gražulis
Vida Marija Čigriejienė
Algis Strelčiūnas
Arimantas Dumčius
Arvydas Vidžiūnas

 

Parašykite komentarą