13 LIETUVOS NUOPUOLIO DIENŲ REKORDAS

 
,,Istorija mus pašovė. Tik mes vis dar tuo netikime,
kad mirtinai. Ir vis dar slenkame, kaip mirtinai
 sužeistas karys, kuris šventai tiki, kad prišliaužęs
 prie artimiausio apkaso įgrius į jį ir ras išsigelbėjimą.
Tragiškos, bergždžios gyvybės pastangos. Verčiau
jau prisiminti Brisių: mirtinai pašautas šuo šliaužė
dėl kilnesnio tikslo – instinktas stūmė prie
šeimininko, kad paskutinį kartą lyžtelėtų jam kojas.“
Arvydas Juozaitis, filosofas
,,Metai“, 2014, Nr. 10, p. 4

                      Dažnai yra ieškoma šiandieninės Lietuvos vargo priežasčių. Visuose lygiuose pastebėta, kad didžiuma Lietuvos isteblišmento, kaip ir Maskvos laikais, turi nuostatą giliai paklusti stipresniam ir galingesniam. Tai ryškiai buvo parodyta Seime ratifikuojant ES Konstituciją. Sprendimus darė priblokšdami baudžiauninko lankstymosi prieš galingą poną stiliumi, teisiškai raštingi, politiškai paklusnūs, be istorinio stuburo, vertybiškai pilki, nuoširdžiai nesuvokiantys pasaulio kultūros raidos krikimo tendencijų. Įdomiai yra pastebėjęs rašytojas Fazilis Iskanderas: ,,Milijonai buvusiųjų neraštingų žmonių tapo pusiau raštingi ir įtraukti į politiką. Pusiau raštingas žmogus paliko vieną krantą, bet neišplaukė į bendržmogiškos kultūros krantą.“ (,,Soveršeno sekretno“, 2016, Nr. 8, p. 23).

 

Dėl ES KONSTITUCIJOS PRIĖMIMO PROCEDŪRŲ

                       ,,Sutartis dėl Europos Sąjungos Konstitucijos“ buvo pasirašyta 2004 m. spalio 29 d. Romos Kapitolijuje ir turėjo įsigalioti 2006 m. lapkričio 1 d. Privalomasis referendumas numatytas tik Danijai ir Airijai. Iš 27 šalių Konstituciją priėmė 18 šalių, 493 mln. gyventojų.
                      Nuo Lietuvos sutartį pasirašė prezidentas V. Adamkus, premjeras A. Brazauskas ir užsienio reikalų ministras A. Valionis.
                      Europos Konvente Konstitucija buvo derinama 2 metus vadovaujant buvusiam Prancūzijos prezidentui Valeri Žiskar D‘Estenui.
                      2002-2003 metais Europos Konvente buvo 105 dalyviai (56 nacionalinių parlamentų atstovai, 16 europarlamentarų, 28 vyriausybių atstovai, 2 Europos komisijos nariai ir Konvento prezidentas su dviem pavaduotojais, o taip pat kaip stebėtojai – 10 valstybių atstovai, galintys pasisakyti ir 3 kandidatai galintys pasisakyti stebėtojų apimtyje.
                      Lietuvos parlamentą atstovavo V. Andriukaitis ir A. Medalinskas. Pavaduotojais skirti D. Kutraitė – Giedraitienė ir R. Pavilionis.
                      Konstituciją sudarė 365 straipsniai 300 puslapių. Konstitucijoje buvo skyrius apie Europos Sąjungos pilietybę.
                      Nuskambėjo siūlymas ES pervadinti į Jungtines Europos Valstijas. Britai atmetė pavadinimą ,,Konstitucija“, nesutiko su ES pagrindinių teisių Chartija, pasisakė prieš užsienio reikalų ministro postą, prieš Europos vėliavą ir himną.
                      Pagal sutartį Ministrų Taryboje sprendimų daugumą turi sudaryti 55 proc. valstybių (15) ir 65 proc. gyventojų. Tai reiškia, kad sprendžia didžiosios valstybės
                      2005 m. gegužės – birželio mėnesiais prancūzai ir olandai referendume atmetė ES Konstituciją. Lietuvos uolumas ir stropumas tapo suvereniteto karikatūra.
                      Naujai sutartis, o ne konstitucija, suderinta 2007 m. birželio 23 d. Pagrindinių teisių chartija nėra sutarties dalis, yra nuoroda Bazinei sutarčiai, bet tai padaryta išimtis D. Britanijai. Neliko vėliavos, himno, nors faktiškai išliko. Neliko ,,Konstitucijos“ sąvokos.

KONSTITUCIJOS RATIFIKAVIMAS EUROPOS ŠALYSE

Šalis Neratifikuota Ratifikuota dalinai Ratifikuota galutinai Atmesta
Prancūzija Fakultatyvinis referendumas

2005-05-29

Olandija Konsultatyvinis referendumas ir abeji Parlamento rūmai

2005-06-01

Vokietija Abeji Parlamento rūmai, prezidentas dar nepasirašė

2005-05-27

Danija Privalomas referendumas
D. Britanija Konsultatyvinis referendumas ir abiejų rūmų parlamentas
Airija Privalomas referendumas ir parlamentas  

 

 

Lenkija Galimas fakultatyvinis referendumas
Portugalija

Fakultatyvinis referendumas

Čekija Fakultatyvinis referendumas
Švedija Parlamentinis sprendimas
Lietuva LRS 2004-11-11
Vengrija Parlamentas 2004-12-20
Europos parlamentas 2005-01-12
Slovėnija Parlamentas 2005-02-01
Italija Abiejų rūmų parlamentas 2005-04-06
Graikija Parlamentas

2005-04-19

Bulgarija Parlamentas  2005-05-11
Slovakija Parlamentas 2005-05-11
Rumunija Abiejų rūmų parlamentas 2005-05-17
Ispanija Konsultatyvinis referendumas ir abiejų rūmų parlamentas 2005-05-18
Austrija Abiejų rūmų parlamentas 2005-05-25
Latvija Parlamentas 2005-06-02
Kipras Parlamentas 2005-06-30
Malta Parlamentas 2005-07-06
Liuksemburgas Konsultatyvinis referendumas ir parlamentas 2005-07-10
Belgija Abieji parlamento rūmai ir regioniniai parlamentai

2006-02-08

Estija Parlamentas 2006-05-09
Suomija Parlamentas

2006-12-05

                      Lietuva sutartį ratifikavo pirmoji 2004 m. lapkričio 11 d., t. y. po 13 dienų nuo pasirašymo arba beveik prieš 2 metus iki numatytos įsigaliojimo datos. Latvija ratifikavo 2005 m. gegužės 25 d., Estija tik 2006-05-09, o Lenkija, kaip Lietuvos strateginė partnerė, sulaukė šios Konstitucijos griūties Prancūzijoje ir Olandijoje ir visai neratifikavo.

(Remiantis ,,Vestnik analitiki“, 2007, Nr. 3, p. 56).

 

ES KONSTITUCIJOS RATIFIKAVIMAS LIETUVOS SEIME   

 ,,Referendumas nėra nei universitetas, nei mokykla, kuri per tris mėnesius galėtų apšviesti Lietuvos žmones apie ES Konstituciją.”
Antanas Valionis, užsienio reikalų ministras.
,,Lietuvos rytas”, 2004-10-30, p. 4

Įsivaizduokite paklusnumo tempus: dar sutartis bus pasirašyta tik rytoj, o lietuviai jau tariasi kaip ją, neskaičius, ratifikuoti.

Ir tai atlikta ypatingos skubos tvarka.

 

IŠ SEIMO STENOGRAMŲ

2004-10-28.            Seimo posėdyje. Seimo vicepirmininkas Č. Juršėnas: ,,/…/ šitas Seimas galėtų ir ratifikuoti Europos Konstituciją. Tai jeigu mes taip sutartume, tada penktadienį turėtų būti trumpas neeilinis posėdis. Daugiausia dviejų valandų.”

2004-10-28.            Seimo posėdyje. Seimo narys A. Matulevičius: ,,Ar tai nesukels neigiamo rezonanso, ne teigiamo, o neigiamo rezonanso visuomenėje, nes dar net šiandien ne visi žmonės supranta, kas tai yra?”

2004-10-28.            Seimo posėdyje. Seimo vicepirmininkas Č. Juršėnas: ,,Juo labiau jūs suprantate, kokia situacija: mes juk nieko negalim keisti. Klausimas yra toks: ratifikuojam ar ne?”

2004-10-28.            Seimo posėdyje. Seimo narys J. Veselka: ,,Ačiū, pranešėjau, taip gerai išaiškinot. Aš atsimenu, mokykloje mokiausi atmintinai Komunizmo statytojo kodeksą, ar kas ten buvo…bet paskui pasirodė, kad viskas ,,zaniec.”

2004-10-29.            Romoje prezidentas V. Adamkus, premjeras A. Brazauskas ir užsienio reikalų ministras A. Valionis tryliktieji pasirašo Europos Konstituciją.

Po 5 dienų po pasirašymo Vyriausybė ragina prezidentą teikti Konstituciją ratifikavimui.

2004-11-03.            Vyriausybės nutarimas ,,Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti sutartį dėl Konstitucijos Europai” (,,Valstybės žiniose” paskelbtas 2004-11-04).
2004-11-03. Seimo valdyba nusprendžia sušaukti nenumatytą Seimo posėdį lapkričio 5 d. Europos Konstitucijos ratifikavimui.
2004-11-04.            Prezidentas V.Adamkus dekretu teikia Seimui ratifikuoti sutartį dėl Konstitucijos Europai (,,Valstybės žiniose” paskelbtas 2004-11-05).
2004-11-04.            Pavakare Seimo nariams išdalijamas lapų pavidalu, neįrištas, sumažinto formato (A-5) Europos Konstitucijos tekstas. (300 puslapių).
2004-11-05.            Rytą, skubiai prieš Seimo posėdį, dalijamas Europos Konstitucijos tekstas komitetams ir komisijoms.
2004-11-05.            Seimo posėdyje užsienio reikalų ministras A. Valionis pateikia įstatymo ,,Dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai ratifikavimo” projektą.
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas siūlė surengti klausymus, Sveikatos reikalų komitetas – ratifikuoti kitos kadencijos Seimui, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas – neskubėti ratifikuoti, kol visuomenė nebus pakankamai supažindinta. Likusieji 10 Seimo komitetų siūlė ratifikuoti be sąlygų.

                      Visa pateikimo procedūra pradėta 9.05 val., baigta 10.21 val. Procedūra truko– 1 val. 16 min.

                      Registravosi 68 iš 134 Seimo narių. Po pateikimo pritarta: 63-, 4-prieš, 1-susilaikė. Pritarė mažiau kaip pusė Seimo narių.
Balsavo : V. Aleknaitė-Abramikienė, O. Babonienė, G. Babravičius, Z. Balčytis, D. Barakauskas, M. Bastys, A. Baura, J. Bernatonis, S. Burbienė, J. Čiulevičius, G. Dalinkevičius, I. Degutienė, V. Einoris, A. Indriūnas, G. Jakavonis, P. Jakučionis, J. Jučas, E. Kaniava, A. Kašėta, G. Kirkilas, D. Kirvelis, G. Kniukšta, J. Korenka, J. Kraujelis, S. Kružinauskas, A. Kunčinas, K. Kuzmickas, A. Lydeka, J. Lionginas, A. Macaitis, A. Matulevičius, A. Melianas, G. Mikolaitis, G. Mincevič, A. Monkevičius, J. Narvilienė, J. Olekas, V. Orechov, J. Palionis, A. Paulauskas, V. Popovas, K. Prunskienė, A. Ramanauskas, J. Razma, A. Sadeckas, A. Saudargas, V. Saulis, E. Skarbalius, A. Skardžius, N. Steiblienė, G. Steponavičius, E. Šablinskas, I. Šiaulienė, R. Šukys, V. Tretjakov, G. Vagnorius, A. Valys, E. Vareikis, A. Vazbys, P. Vilkas, V. Zabiela, R. Žakaitienė.
Balsavo prieš: S. Buškevičius, E. Klumbys, M. Pronckus, J. Veselka.
Susilaikė: S. Dmitrijev.
2004-11-05. Seimo posėdyje balsuota dėl ,,Sutarties dėl Konstitucijos Europai” ratifikavimo datos (2004-11-11) nustatymo.
Registravosi 51 iš 134. Pritarta. 35-, 9-prieš, 5-susilaikė. Pritarė mažiau kaip pusė Seimo narių.

Balsavo : V. Aleknaitė-Abramikienė, Z. Balčytis, A. Baura, G. Dalinkevičius, V. Einoris, G. Jakavonis, P. Jakučionis, J. Karosas, D. Kirvelis, G. Kniukšta, J. Korenka, J. Kraujelis, S. Kružinauskas, A. Kunčinas, A. Macaitis, A. Matulevičius, J. Olekas, J. Palionis, A. Paulauskas, V. Popovas, D. Prunskienė, A. Ramanauskas, J. Sabatauskas, A. Sadeckas, A. Saudargas, V. Saulis, R. Sinkevičius, A. Skardžius, N. Steiblienė, E. Šablinskas, V. Tretjakov, A. Valys, E. Vareikis, A. Vazbys, V. Žalnerauskas.

Balsavo prieš: G. Babravičius, S. Burbienė, J. Jučas, A. Kašėta, E. Klumbys, A. Melianas, M.Pronckus, G. Steponavičius, R. Šukys.

Susilaikė: J. Lionginas, G. Mikolaitis, P. Vilkas, V. Zabiela, H. Žukauskas.

Registravosi, bet nebalsavo: I. Degutienė, A. Lydeka.

 IŠ POSĖDŽIO STENOGRAMOS

E. Klumbys: ,,Manyčiau, svarstant tokį svarbų klausimą, Seimui turėtų būti pateikta pasirašyta sutartis, su visais parašais, o ne popierių kratinys, kurį mes gavome vakar vakare. Dėl to, manyčiau, tokio dokumento, kuris yra pateiktas mums, negalima svarstyti.”

,,Mūsų tikslas – kad kiekvienas Lietuvos pilietis būtų ne tik daugiau lietuvis, bet ir daugiau europietis…”
A.Valionis, užsienio reikalų ministras

 S. Buškevičius: ,,Sakykite, ministre, iš kur toks komjaunuoliškas, stachanovietiškas uolumas? Kai bus įvedamas euras, ar lygiai taip pat uoliai bus deginami litai, t.y. Vydūnas, Simonas Daukantas – tie žmonės, mūsų tautos didvyriai, kurie pavaizduoti ant litų?”

 A. Matulevičius: ,,Juk iš tikrųjų mes kuriame, priimdami Konstituciją, kai ji bus priimta visų valstybių ir įsigalios, bus sukurta iš esmės didelė, konfederacinė valstybė su labai stipriais federacijos požymiais.”

R. Šukys: ,,Sutartis buvo pasirašyta spalio 29 dieną. Jau lapkričio 4 d. yra Prezidento dekretas. Aš labai abejoju, ar ministerijų pareigūnai, taip pat ministrai, kurie vizavo šį projektą, apskritai yra skaitę tą sutartį, kurią pateikė Seimui…Jeigu ši sutartis, kaip yra sakoma, yra labai speciali, labai neordinari ir su jokiom kitom nepalyginama, ar tikrai jai gali būti taikomas ratifikavimo mechanizmas kaip paprastai tarptautinei sutarčiai, t.y. Seime, o ne referendumu?…Ir kodėl mes taip skubame? Jūsų ankstesni pareiškimai, kad Lietuva bus pirmoji valstybė, ratifikavusi šią sutartį, man kelia abejonių. Aš tikrai nežinau, kaip reikės balsuoti nespėjus perskaityti.”

,,…ratifikuokime šią Konstituciją Seime, taip parodydami Lietuvos Konstitucijos viršenybę mūsų sąmonei ir mūsų pareigai prieš Europos Sąjungos Konstituciją.”

A. Valionis, užsienio reikalų ministras

G. Steponavičius: ,,Pone ministre, klausant jūsų pateikimo susidaro įspūdis, kad jūs norite vežimą statyti prieš arklį. Iš pradžių siūlote strimgalviaias Seime ratifikuoti, pati teikimo procedūra būtent tai ir suponuoja, o po to informuoti žmones.”

A. Kašėta: ,,Kur Užsienio reikalų ministerija padėjo 200 tūkst. litų, kurie buvo skirti biudžete Europos Sąjungos Konstitucijos propagavimui?…Taip pat įdomu, ar ministras mato tik teigiamas šios sutarties puses, ar mato ir kokių nors trūkumų, ir tam tikrų grėsmių ateityje Lietuvai?”

,,Mes pasirodytume kaip subrendę Europos Sąjungos nariai, įvertindami visus ekonominius ir socialinius skirtumus, palyginti mus su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, ir patvirtintume, kad parlamentas galvoja taip pat, kaip galvoja absoliuti Lietuvos gyventojų dauguma.”

A. Valionis, užsieno reikalų ministras

J. Veselka: ,,Dabar šitas dokumentas yra gana didelės apimties. Jis mums, Seimo nariams, išdalytas vakar apie 15 val., ir jūs ateinate, dėstote savo labai sunkaus darbo vaisius.”

M. Pronckus: ,,/…/ aš Europoje gyvenu beveik 70 metų, jūs, pasirodo, tik dabar pradėjote gyventi, taip supratau iš jūsų kalbos /…/ kodėl Lietuvos valdžia taip negerbia savo tautos, sakyčiau, negerbia savo tautos, kad nesupažindina su tokiu labai svarbiu dokumentu, kad nesvarsto jo įvairios organizacijos ir pati tauta? Staiga nei iš šio, nei iš to pakišamas tas dokumentas mums. Kodėl bijoma tautos svarstymo? Kodėl?”

E. Klumbys: ,,/…/ pagal Konstitucijos 1-7 straipsnį Sąjunga yra juridinis asmuo /…/ Ar, jūsų nuomone, Lietuvos buvimas juridiniame asmenyje nevaržo ar neriboja Tautos suvereniteto?”

M. Pronckus: ,,Ir kaip jums atrodo, kolegos, ar nebūtų labai įdomu, jeigu mūsų Konstitucinis Teismas priimtų sprendimus, kaip šis naujasis dokumentas atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją?”

G. Steponavičius: ,,/…/ mes niekaip negalime sutikti, kad šią procedūrą šis Seimas ir baigtų /…/“

J. Veselka: ,,Būtų labai gerai, jeigu mes pirmieji ratifikuotume ir parodytume savo tikrąjį ,,aš”, aš siūlau Seimo Pirmininkui inicijuoti ypatingos skubos tvarką ir šiandien ratifikuoti.”

E. Klumbys: ,,/…/ patys aktyviausi šios Konstitucijos labai skubaus ratifikavimo Seime iniciatoriai, stūmėjai yra buvę LKP (TSKP) Centro Komiteto darbuotojai.” (Balsai salėje).

R. Šukys: ,,Bent jau komitetų darbuotojai, specialistai, kurie turės įvertinti pagal savo kompetenciją Konstitucijos straipsnių turinį, jos sutikimą su Lietuvos Respublikos Konstitucija, manau, tikrai iki vienuoliktos dienos nespės komitetai apsvarstyti, o specialistai, patarėjai nespės perskaityti /…/”

 2004 m. lapkričio 11 d. iš 134 Seimo narių užsiregistravo 125. Balsuota dėl ES Konstitucijos ratifikavimo klausimo išbraukimo iš dienotvarkės. – 28, prieš – 47, susilaikė – 12. Klausimas lieka svarstymui.

                      klausimo išbraukimą iš dienotvarkės balsavo: G. Babravičius, J. Čekuolis, V. Fiodorov, K. Glaveckas, J. Jučas, E. Karečka, A. Kašėta, A. Klišonis, E. Klumbys, S. Lapėnas, A. Lydeka, Z. Mačernius, E. Maldeikis, J. Matulevičius, A. Melianas, G. Mincevič, V. Popovas, M. Pronckus, A. Saudargas, V. Simulik, G. Steponavičius, G. Šileikis, G. Šmigelskienė, R. Šukys, V. Šustauskas, D. Teišerskytė, J. Veselka, V. Zabiela.

                      Prieš balsavo: Z. Balčytis, V. Baravykas, M. Bastys, A. Baura, J. Bernatonis, B. Bradauskas, J. Budrevičius, A. Butkevičius, G. Dalinkevičius, V. Einoris, V. Greičiūnas, A. Indriūnas, J. Juozaitienė, J. Jurkus, Č. Juršėnas, E. Kaniava, J. Karosas, J. Korenka, J. Kraujelis, K. Kriščiūnas, A. Kubilius, A. Kunčinas, A. Macaitis, D. Mikutienė, J. Narvilienė, V. Orechov, A. Paulauskas, A. Plokšto, A. Pulokas, G. Purvaneckienė, J. Raistenskis, A. Ramanauskas, A. Rimas, V. Saulis, R. Sinkevičius, A. Skardžius, V. Stankevič, E. Šablinskas, I. Šiaulienė, G. Šivickas, G. Vagnorius, A. Valys, D. Velička, V. Velikonis, B. Vėsaitė, R. Žakaitienė, H. Žukauskas.

                      Susilaikė: V. Aleknaitė-Abramikienė, J. Čiulevičius, I. Degutienė, V. Karbauskis, D. Kirvelis, K. Kuzmickas, N. Medvedev, J. Olekas, J. Palionis, E. Skarbalius, A. Stasiškis, N. Steiblienė.

                      Socialdemokratinė koalicija paprašė klausimo svarstyme daryti 0,5 val. pertrauką. tai balsavo 62, prieš – 18, susilaikė – 9.

 

       IŠ POSĖDŽIO STENOGRAMOS:

R. Šukys: ,,Pagal Statutą pagrindinio komiteto išvada turėjo būti pateikta Seimo nariams ne mažiau kaip prieš 48 valandas. Komitetas baigė posėdžiauti tik vakar, aš jau nekalbu apie pačias procedūras, kad komitetas nedarė klausymo, o kai kurie papildomi komitetai siūlė būtent daryti klausymus ir net nepateikė išvadų, kaip Teisės ir teisėtvarkos komitetas. /…/ reikėtų vis dėlto šį klausimą iš darbotvarkės išbraukti.”

J. Veselka: ,,/…/ vis dėlto mums, kai pradėsime diskusiją, nebūtų reglamentas 5 minutės kalboms dėl Konstitucijos, nes tai svarbus dokumentas, ir turėtų teisę Seimo nariai kalbėti tiek, kiek mato tikslinga, bet ne ilgiau, sakysime, kaip 15-20 minučių. (Šurmulys salėje). Gerbiamieji kolegos, aš suprantu, kad TSKP nariams, kaip būdavo anksčiau: ,,Vseobščim golosovanijem vsio prinimajem”, bet Konstitucija Europai ir Lietuvai turi didelę reikšmę, todėl negali būti tas pats, ką kalbame – apie vištienos kainas ar apie Konstitucijos priėmimą.”

A. Kubilius: ,,Visų pirma mums nepatinka tai, kad Europa, tvarkydama savo institucinius pamatus, iš esmės beveik visiškai nekreipia dėmesio į savo vertybinius pamatus, kurie, mūsų nuomone, Europoje darosi vis silpnesni. Todėl konstitucinės sutarties tekstas mus nuvylė dėl to, kad joje neišdrįsta paminėti tokio visiškai paprasto akivaizdaus dalyko kaip krikščioniškos Europos vertybės šaknys.”

J. Veselka: ,,Nėra kvailų žmonių, yra kvaila politika, kuri nesugeba įtikinti žmonių ir todėl nori priimti skubotus, greitus sprendimus parodydama save, kad aš aukščiau jūsų.

Lietuvių tauta yra gana išdidi ir negali pakęsti, kai kas nors nurodinėja ir įsakinėja, ypač nepažįstami ir morališkai nutukę biurokratai.

                      Negaliu pritarti skubiai ratifikuoti Konstituciją ir dėl to, kad šiandien aukščiausiuose valdžios sluoksniuose yra įsitvirtinę žmonės, kurie yra arba komandiruoti į Lietuvą, arba yra be principų. Jie anksčiau yra buvę komunistinė nomenklatūra, dabar jie – vakariečiai, jau besigėdinantys būti lietuviais ir teigiantys, kad jie yra europiečiai. Jų vienintelis gyvenimo principas – pinigai ir valdžia.

                      Europarlamentas ir ypač nacionaliniai parlamentai tampa tik dekoracijomis, pridengiančiomis tikrus kapitalo ir aukštos biurokratijos siekius.”

 

E. Klumbys: ,,Šiandien bus bandoma strimgalviais ratifikuoti Europos ,,sojūzo” Konstituciją. Noriu pasakyti, kad 2004 metais Lietuvoje vyksta tai, kas vyko joje 1941 metais. Iš esmės – tai farsas, nes jau svarstymas pradėtas pažeidžiant Statutą. Antra, komunistine sparta priiminėjamas labai svarbus dokumentas, kuris, daugelio teisininkų nuomone, galėtų prieštarauti Konstitucijai.”

                      Niekas neginčija, visi su tuo sutinka, kad dalis suvereniteto yra atiduodama Briuseliui.

                      Dabar pora žodžių apie Europos Konstitucijos 11 straipsnį. Jis teigia, kad sritys, kurių ši Konstitucija nepriskiria Sąjungos kompetencijai, priklauso valstybių narių kompetencijai. Apie kokį mūsų suverenitetą galima kalbėti? Prisiminkime tarybinius laikus. Tas, kas čia yra išimtinė kompetencija, anksčiau buvo sąjunginio pavaldumo ministerijos.”

 

V. Šustauskas: ,,/…/ ar jūs mylite savo valstybę Lietuvą prie gintarinės Baltijos jūros, ar jums nesvarbu, kas joje gyvens, ar nebūsite prakeikti ateities kartų? Juk visos sąjungos, visos imperijos žlugo ir žlugs, atnešdamos daug skausmo ir netekčių…”

,,Europos Sąjunga yra vertybė. Gilios krikščioniškos ir judaizmo, ir pagoniškos su Graikijos kultūra, ir musulmoniškos šaknys.”

V. Andriukaitis, Seimo narys

M. Pronckus: ,,/…/ su kokiu didžiuliu pasigėrėjimu mūsų tauta sutiko LTSR Aukščiausiosios Tarybos sprendimą, kai ji pasakė, kad Lietuvos įstatymai yra viršesni už Sąjungos įstatymus /…/ Dabar darome tą patį, kad mūsų įstatymai taptų žemesni už Europos Sąjungos įstatymus.”

Balsuota dėl pritarimo po svarstymo: 99 – , 5 – prieš, 3 – susilaikė.

                      Balsavo : V. Aleknaitė – Abramikienė, O. Babonienė, G. Babravičius, Z. Balčytis, V. Baravykas, M. Bastys, A. Baura, J. Bernatonis, K. Bobelis, B. Bradauskas, A. Butkevičius, J. Čekuolis, J. Čiulevičius, G. Dalinkevičius, I. Degutienė, V. Einoris, K. Glaveckas, V. Greičiūnas, A. Indriūnas, G. Jakavonis, P. Jakučionis, J. Jakas, J. Juozaitienė, J. Jurkus, Č. Juršėnas, E. Kaniava, V. Karbauskis, J. Karosas, A. Kašėta, D. Kirvelis, A. Klišonis, G. Kniukšta, J. Korenka, J. Kraujelis, S. Kružinauskas, A. Kubilius, A. Kunčinas, K. Kuzmickas, S. Lapėnas, A. Lydeka, J. Lionginas, A. Macaitis, Z. Mačernius, E. Maldeikis, A. Matulevičius, N. Medvedev, A. Monkevičius, J. Narvilienė, V. Nekrašas, J. Olekas, V. Orechov, R. Palaitis, J. Palionis, P. Papovas, A. Plokšto, V. Popovas, A. Pulokas, G. Purvaneckienė, J. Raistenskis, A. Ramanauskas, A. Rimas, K. Rimšelis, V. Rinkevičius, J. Sabatauskas, A. Salamakinas, A. Saudargas, V. Saulis, E. Savickas, R. Sedlickas, R. Sinkevičius, A. Sysas, E. Skardžius, V. Stankevič, A. Stasiškis, N. Steiblienė, G. Steponavičius, E. Šablinskas, I. Šiaulienė, G. Šileikis, G. Šivickas, R. Šukys, D. Teišerskytė, V. Tomaševski, V. Tretjakov, J. Utovka, G. Vagnorius, R. Valčiukas, A. Valys, A. Vazbys, D. Velička, V. Velikonis, B. Vėsaitė, P. Vilkas, V. Zabiela, R. Žakaitienė, V. Žalnerauskas, H. Žukauskas.

                      Balsavo prieš: S. Buškevičius, E. Klumbys, M. Pronckus, V. Šustauskas, J. Veselka.

Susilaikė: S. Dmitrijev, J. Matulevičius, S. Nefas.

Siūloma ratifikuoti ypatingos skubos tvarka. Dėl ypatingos skubos tvarkos balsuota: – 65, prieš – 22, susilaikė – 4. Priimta.

                      Balsavo : V. Aleknaitė-Abramikienė, Z. Balčytis, D. Barakauskas, M. Bastys, A. Baura, J. Bernatonis, B. Bradauskas, A. Butkevičius, J. Čiulevičius, G. Dalinkevičius, V. Einoris, V. Greičiūnas, A. Indriūnas, G. Jakavonis, J. Juozaitienė, J. Jurkus, Č. Juršėnas, E. Kaniava, V. Karbauskis, E. Karečka, D. Kirvelis, G. Kniukšta, J. Korenka, J. Kraujelis, A. Kubilius, A. Kunčinas, K. Kuzmickas, A. Macaitis, Z. Mačernius, A.Matulevičius, A. Monkevičius, J. Narvilienė, V. Nekrašas, J. Olekas, V. Orechov, J. Palionis, P. Papovas, A. Plokšto, A. Pulokas, G. Purvaneckienė, J. Raistenskis, A. Ramanauskas, A. Salamakinas, A. Saudargas, V. Saulis, E. Savickas, R. Sinkevičius, A. Skardžius, V. Strankevič, N. Steiblienė, E. Šablinskas, I. Šiaulienė, G. Šivickas, V. Tretjekov, J. Utovka, G. Vagnorius, R. Valčiukas, A. Valys, A. Vazbys, D. Velička, V. Velikonis, B. Vėsaitė, R. Žakaitienė, V. Žalnerauskas, H. Žukauskas.

                      Balsavo prieš: G. Babravičius, S. Buškevičius, J. Čekuolis, K. Glaveckas, J. Jučas, A. Kašėta, A. Klišonis, E. Klumbys, S. Lapėnas, A. Lydeka, J. Matulevičius, S. Nefas, R. Palaitis, V. Popovas, M. Pronckus, R. Sedlickas, G. Steponavičius, G. Šmigelskienė, R. Šukys, V. Šustauskas, D. Teišerskytė, J. Veselka.

                      Susilaikė: K. Bobelis, S. Burbienė, I. Degutienė, K. Prunskienė, V. Rinkevičius, A. Sysas, G. Šileikis, V. Tomaševski, V. Zabiela.

                      IŠ POSĖDŽIO STENOGRAMOS

,,Kas iš to, jeigu mes diskutuosime pusę metų ar metus? Vis tiek mes galime arba priimti, arba nepriimti…Aš labai abejoju, ar dabar žmonės labai noriai, kaip parodė paskutiniai rinkimai, eitų į naują referendumą.”

A. Matulevičius, Seimo narys

J. Veselka: ,,Mes, tautai neišaiškinę šios Konstitucijos prasmės ir galimybių, keli susirinkę nutariame už ją padaryti.”

S. Buškevičius: ,,Tai, kas čia dabar vyksta, yra valstybės ir tautos išdavimas. Bet aš pasakysiu paradoksalią mintį: gerai, kad Seime ratifikuojama ši Konstitucija, nes tikrai tauta būtų apkvailinta, vėl būtų dalijami milteliai, alus, muilas už vieną centą ir tauta balsuotų už šios Europos Sąjungos Konstitucijos ratifikavimą.

                      O kai šiandien Seimas priims šią Konstituciją, ateityje visada bus galima sakyti, kad neatsiklausė tautos, ir bet kada bus galima paneigti šią Europos Sąjungos Konstituciją.”

 

E. Klumbys: ,,/…/ po kelių minučių nustos egzistuoti Lietuvos valstybė, nes jos Konstitucija virs beverčių popieriukų rinkiniu. Tautos suverenitetas bus suvaržytas, o valstybės valdžią vykdys ne Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, o Europos Parlamentas ir Europos Komisija. Likimas man davė galimybę 1990 m. kovo 11 d. atkurti Lietuvos nepriklausomą valstybę. Likimas mane privertė būti liudininku, kaip tuose pačiuose rūmuose Lietuvos tautos atstovai laisva valia atsisako Lietuvos nepriklausomybės.”

R. Šukys: ,,Gerbiamieji kolegos, nemanau, kad mes šiandien iš tiesų sužavėjome Europą. Nemanau, kad mes, nepasinaudoję Konstitucijoje numatyta galimybe išsiaiškinti ir išsklaidyti abejones visiems abejojantiems, ar ši sutartis atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, pasielgėme teisingai, kai teisininkai, garsiausi Lietuvos teisininkai, tuo abejoja ir norėjo žinoti ir matyti Konstitucinio Teismo išvadą. Nemanau, kad mes, pažeisdami visas Statuto procedūras, įrodėme Tautai, kad elgiamės teisingai, kad Konstitucija nuo to tapo tikrai geresniu dokumentu.”

S. Buškevičius: ,,Tikriausiai visi gerai yra įsiskaitę Europos Sąjungos Konstituciją ir žino, kad tie, kurie balsavo už, bus Europos Sąjungos Konstitucijos signatarai ir gaus 3 tūkst. eurų rentą.”

Užsiregistravo 105, bet 14 išvis nedalyvavo balsavime. Balsuota dėl Europos Sąjungos Konstitucijos projekto priėmimo: 84 – , 4 – prieš, 3 – susilaikė. Priimta.

                      Balsavo : V. Aleknaitė-Abramikienė, O. Babonienė, Z. Balčytis, M. Bastys, A. Baura, J. Bernatonis, K. Bobelis, B. Bradauskas, A. Butkevičius, J. Čiulevičius, G. Dalinkevičius, I. Degutienė, V. Einoris, V. Greičiūnas, A. Indriūnas, G. Jakavonis, J. Juozaitienė, J. Jurkus, Č. Juršėnas, E. Kaniava, V. Karbauskis, E. Karečka, J. Karosas, D. Kirvelis, G. Kniukšta, J. Korenka, J. Kraujelis, S. Kružinauskas, A. Kubilius, A. Kunčinas, K. Kuzmickas, A. Lydeka, J. Lionginas, A. Macaitis, Z. Mačernius, E. Maldeikis, A. Matulevičius, N. Medvedev, A. Monkevičius, J. Narvilienė, V. Nekrašas, J. Olekas, V. Orechov, J. Palionis, P. Papovas, A. Paulauskas, A. Plokšto, V. Popovas, A. Pulokas, G. Purvaneckienė, J. Raistenskis, A. Ramanauskas, A. Rimas, V. Rinkevičius, J. Sabatauskas, A. Salamakinas, A. Saudargas, V. Saulis, E. Savickas, R .Sinkevičius, A. Sysas, E. Skarbalius, A. Skardžius, V. Stankevič, A. Stasiškis, N. Steiblienė, E. Šablinskas, I. Šiaulienė, G. Šivickas, G. Šmigelskienė, V. Tomaševski, V. Tretjakov, J. Utovka, G. Vagnorius, R. Valčiukas, A. Valys, A. Vazbys, D. Velička, V. Velikonis, B. Vėsaitė, P. Vilkas, R. Žakaitienė, V. Žalnerauskas, H. Žukauskas.

Balsavo prieš: S. Buškevičius, E. Klumbys, V. Šustauskas, J. Veselka.

Susilaikė: S. Nefas, D. Prunskienė, V. Zabiela.

Užsiregistravo, bet nebalsavo: G. Babravičius, J. Čekuolis, K. Glaveckas, J. Jučas, A. Klišonis, S. Lapėnas, J. Matulevičius, R. Palaitis, K. Rimšelis, R. Sedlickas, G. Steponavičius, G. Šileikis, R. Šukys, D. Teišerskytė. Tokiu būdu Konstitucijai pritarė 84, o nepritarė 21 Seimo narys.

Svarstymas ir priėmimas truko 1 val. 37 min.

 

Post scriptum

                      ,,ES Konstitucijoje neminima krikščionybė. Vatikanas į tai reagavo neigiamai. Italijos proeuropietiško krikščionių susivienijimo prezidentas Džiordžijo Salina (Giorgio Salina) suabejojo, ar Konstitucija priimama pakankamai demokratiškai, ir paragino ,,kurti tautų, o ne užsienio reikalų ministrų, bankininkų ir prekybininkų Europą. Kaip šitai vertinate?“ – žurnalisto klausimas prezidentui V. Adamkui. Prezidento atsakymas: ,,Tačiau tai nereiškia, kad, daugumai Europos valstybių pasisakius prieš krikščionybės minėjimą Konstitucijos preambulėje, keičiasi Europos pobūdis.“

                      ,,Dabar mums liko tapti tikrais europiečiais“

Irena Šiaulienė, socialdemokratų frakcijos seniūnė http://www.delfi.lt/archive/lietuva-pirmoji-ratifikavo-es-konstitucija.d?id=5457860

 

2017-01-29                                                                                        Algirdas Endriukaitis

Parašykite komentarą