Markos

Subkomendanto Markoso įžvalgos

,,Globalizacijos kabarete valstybė atlieka striptizą ir pasirodymo pabaigoje paliekama vien tik su pačiais būtiniausiais dalykais: savomis represinėmis galiomis. Materialinis pagrindas suardytas, suverenitetas ir nepriklausomybė panaikinta, politinė klasė išbraukta – tad nacionalinė valstybė tampa paprasta megakompanijų apsaugos tarnyba… Naujiesiems pasaulio šeimininkams nebėra reikalo tiesiogiai valdyti. Nacionalinės vyriausybės įpareigojamos administruoti reikalus jų naudai.”
Markosas, subkomendantas
(Z.Bauman ,,Globalizacija: pasekmės žmogui”, ,,Strofa”, 2002, p. 103).

,,Dabartinėje epochoje tautinė valstybė – tai kortų namelis neoliberaliame vėjuje. Vietinės politinės viršūnės vaizduoja, kad jie turi teisę spręsti dėl šio statinio formos ir aukščio, bet ekonominė valdžia jau seniai nustojo domėtis tuo žaidimu, leidžia vietiniams politikams ir jų pasekėjams pramogauti šia jiems nepriklausančia kortų kalade”.
Markosas, subkomendantas
2003 m., www.aglob.ru/analysis/?id=294

,,Įvairiose istorijose istorijoje yra kažkas bendro. Nemeilė grandinėms. Nepriklausomai nuo jų spalvos ir medžiagos iš kurios jos padarytos…Todėl, kad dabartinės grandinės pasirodo žymiai sunkesnės už mūsų šviesiąją autoritarinę praeitį”.
Oleg Jasinskij
,,Subkomandante Markos”, Ultra. Kultūra, Jekaterinburgas, 2005, p. 8

1996 m. liepos mėnesį Sapatistų Nacionalinio išsivadavimo Frontas Aguaskaljentėje sukviečia Pirmąjį Tarpkontinentinį Susitikimą už Žmoniškumą ir prieš Neoliberalizmą. Jame dalyvavo per 5 tūkst. delegatų iš 42 šalių, tai yra priešintis ,,naujajai pasaulio tvarkai”.

Meksikos prezidentas Visente Foks teiravosi portugalų rašytojo Žoze Samarago, žinomo savo artimumu sapatistams, kodėl Marksas tyli. ,,Jie netyli, tai jūs jų negirdite,-“ atsakė Ž.Samarago.
,,Subkomandante Markos”, Ultra. Kultūra, Jekaterinburgas, 2005, p. 42

,,Visas supratimas mums atėjo po Berlyno sienos griuvimo. Bet pats sunkiausias buvo vienišumo jausmas. Staiga mes supratome, kad mes neturime į ką remtis, netgi morališkai. Iki tol mes turėjome jausmą, kad pasaulis už kurį mes kovojome, egzistavo, buvo realus. Ir staiga jo neliko, jis pasirodė sunaikintas.”
Markosas
,,Subkomandante Markos”, Ultra. Kultūra, Jekaterinburgas, 2005, p. 47

,,Jiems mes likome kaimo gyventojais, gebančiais suvokti mūsų ,,gyvulišką būseną” ir visa išplaukiančią iš to, bet negebančiais be ,,išorinės” pagalbos suprasti ir padaryti mūsų tokias koncepcijas, kaip ,,tauta”, ,,tėvynė”, ,,Meksika”. Taip , viską iš mažosios raidės pilkosios politikos laiko dvasioje. Pagal juos, kovojant už mūsų materialinius poreikius, mes buvome teisūs, bet mūsų kova dėl dvasinų poreikių – tai jau perteklius. Bus suprantama, jeigu tos plunksnos dabar pasisuks prieš mūsų užsispyrimą. Gaila, žinoma, bet kažkas privalo būti nuoseklus, kažkas privalo pasakyti,,ne”, kažkas privalo pakartoti savo ,,basta!”, kažkas turi užmiršti išmintingumą, kažkas privalo kilstelėti savigarbą ir gėdą virš gyvenimo, kažkas privalo…”
Markosas
,,Subkomandante Markos”, Ultra. Kultūra, Jekaterinburgas, 2005, p. 113

,,Liberalizmas – tai ir yra krizė, tapusi doktrina ir teorija”.
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 129

,,Meksikos politinė sistema su realybe susieta tik maža smulkių šakelių dalimi. Pakaks vieno nedidelio vėjo gūsio, kad viskas griūtų».
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с.145

,,Įsivaizduokime sau, kad ,,junjorų – politikų» karta užsienyje nustatytų tos šalies ,,išgelbėjimo» būdą, ir šis vienintelis išgelbėjimo būdas būtų visiškas istorijos paneigimas ir jos prikabinimas prie žmogiškojo kvailumo ir žiaurumogreitaeigio traukinio – kapitalizmo. Įsivaizduokime, ką mes matysime įrašyta s tų mokinių be tėvynės sąsiuviniuose. Ką mes ten pamatysime? Nieko! Absoliučiai nieko! Ar kalbame apie blogus mokinius? Jokiu būdu ne! Tai geri ir gabūs studentai. Bet pasirodo, kad kikviename išmoktame dalyke jie įsisavino vieną vienintelį dalyką. Jis visada vienas ir tas pats: ,,Vaizduok, kad žinai, ką tu darai». – ,,Tame glūdi neobliberalizmovaldžios politikos aksioma», – sako jiems jų mokytojas. Tuomet jie klausia: ,,O kas tai yra neoliberalizmas, dear teacher?. Mokytojas neatsako, betbet pagal sumišusį jo veidą, paraudusias akis, seilių burbulus lūpų kraštuose ir aškiai nudilusiam dešiniajam padui galima numanyti, kad mokytojas nedrįsta savo mokiniams pasakyti tiesą. O tiesa glūdi tame, kaip man pavyko nustatyti, neoliberalizmas – tai chaotiška ekonominio chaoso teorija, kvaila visuomeninio kvailumo egzaltacija ir katastrofinis katastrofinės politikos elgesys».
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 160

,,Minėti mokiniai grįžta į savo kraštą arba į tai, kas iš jos liko. Jie atvyksta su misionieriškais tikslais, kurių niekas nesupranta. Kol kiti bando juos iššifruoti, jie griebia savo ilgai lauktą trofėjų, tai yra valdžią. Gavę valdžią, jie jie pradeda naudoti vienintelę jų išmoktą pamoką: ,,Kurk vaizdą, kad žinai, ką tu darai” – ir kad pasiekti tos regimybės, remiasi masininėmis informacijos priemonėmis. Jie pasiekia  aukščiausią simuliacijos lygį ir netgi sukuria atskirą vrtualinę realybę, kur visi puikai dirba. Bet ,,kita”, reali realybė nenustoja egzistavusi, ir su ja reikia kažką daryti”.
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 161

,,Tuomet atsitinka štai kas: kadangi jie visiškai esupranta realios realybės, jie pradeda tikėti tuo, kad jų savo melu sukurta virtuali realybė ir simuliacija – tai yra ,,reali” realybė. Vieno ši šizofrenija – ne vienintelė problema. Gaunasi, kad kiekvienas iš šoų mokinių pradeda kurti savo virtualinę ,,realybę” ir pagal ją gyvena. Todėl kiekvienas iš jų diktuoja priemones, prieštaraujančias priemonėms, kurias siūlo kiti.”
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 161

,,Neoliberalizmas – tai visos žmonijos nelaimė”.
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 163

,,Nepaklusnumas – ne kalbos klausimas, o garbingumo ir gebėjimo save jausti žmogumi”.
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 167

,,Mus žudo už darbą, žudo už gyvenimą. Nėra mums vietos valdžios sugalvotame pasaulyje. Už mūsų kovą mus užmuš taip pat, bet tuomet mes tapsime pasauliu, kuriame mes tapsime pasauliu, kuriame tilpsime mes visi, ir visi nemirtingai gyvensime žodyje. Iš mūsų nori atimti žemę, kad nesigirdėtų mūsų žingsniai. Nori atimti mūsų istoriją, kad užmarštyje numirtų mūsų žodis. Nenori mūsų, indėnų. Nori mūsų mirusiųjų».
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 167

,,Šiandien valdžia tik griuvėsių pardavimo agentas šalies, sugriautos naikinančių ir destabilizuojančių elementų – jos valdytojų”.
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 176

,,Šiandien kova už demokratiją, lasvę ir teisingumą Meksikoje – tai kova už nacionalinį išsivadavimą”.
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 176

,,Mūsų žodis, mūsų daina, mūsų šauksmas – tam, kad daugiau nemirtų mirusieji».
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 177

,,Vyksta naujas pasaulinis karas, ir šiuo atveju – prieš visą žmoniją. Kaip ir visuose karuose, jos tikslas – naujas pasaulio perdalijimas…naujas pasaulio perdalijimas reiškiasi valdžios koncentracija valdžiai ir skurdo koncentracija skurdžiams.

Naują melą mums parduoda kaip istoriją. Melą apie vilties pralaimėjimą, melą apie savigarbos pralaimėjimą, melą apie žmonijos pralaimėjimą. Valdžios veidrodis rodo mums cinizmo pergalę, melą apie liokaujaus pergalę ir melą apie neoliberalizmo pergalę.

Vietoj žmonškumo mums siūlo biržos rodiklius, vietoj garbingumo mums siūlo skurdo globalizaciją, vietoj vilties siūlo tuštumą, vietoj gyvenimo mums siūlo siaubo internacionalą”.
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 185

,,Neverta neoliberalizo perkelti į moralinių ir etinių vertybių sferą, beje, ne tik todėl, kad šioje sferoje jis visiškai bejėgis, o būtent dėl to, kad neoliberalizmas numato visišką moralinių ir etinių vertybių atsisakymą”.
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 192

,,Rinkų globalizacija nutrina sienas spekuliacijai ir nusikaltimams, žmonėms gi sienos tik didėja. Šalys priverstos šalinti savo išorines sienas pinigų cirkuliacijai, bet tuo pačiu didina vidines sienas. “
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 232

,,Šiame Valdžios globalizuojamajame pasaulyje tam, kad pašalinti savo grobikiškų užmačių kliūtis, nacionalinės vyriausybės tampa to naujo pasaulinio karo prieš žmoniją jaunesniųjų karininkų komanda.”
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 233

,,Neoliberalizmas pasaulyje negalėtų tapti realybe be mirties kaip argumento, siūlomo institucinių ir privačių armijų, be KLIAPA, siūlomų kalėjimų ir be mušimų bei žudymų, siūlomų kariškių ir policijos. Vidinės represijos -–viena iš būtinų sąlygų globalizacijai, vadinamai neoliberalizmu.”
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 233

,,Viso pasaulio vietose yra vergai, kurie sako, kad laiminga jais būti. Visose pasaulio vietose yra vyrai ir moterys, kurie nusprendė nustoti būti žmonėmis ir užima savo vietą milžiniškame savigarbos prekybos rinkoje.

Bet yra ir tie, kurie nesitenkina , kurie pasirengę būti nepatogiais, kurie neparsiduoda, kurie nepasiduoda. Visame pasaulyje yra tie, kurie priešinasi ir nenori šiame kare būti eiline jo auka. Yra tokie, kurie nusprendė kovoti”.
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 234

,,Už tai, kad mes mes kovojame už geresnį pasaulį, visus mus apsupa, grąsina mums mirtimi. Šis apsupties žiedas yra visur. Kiekviename žemyne, kiekvienoje šalyje, kiekvienoje provincijoje, kiekviename mieste, kiekviename mieste, kikviename kaime, kiekviename name šis Valdžios karo žiedas apsupa visus nepaklusnius, visus tuos, kurie neabejingi”.
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 235

,,Neoliberalizmas kaip galvosūkis: beprasmis pasaulio suvienijimas, skaidantis ir griaunantis šalis.

Detalė 1. Turto koncentracija ir skurdo paskirstymas.
Detalė 2. Išnaudojimo globalizacija.
Detalė 3. Migracija: slankiojantis košmaras.
Detalė 4. Pasaulinis finansų susivienijimas ir korupcijos bei nusikslstamumo globalizacija.
Detalė 5. Teisėta neteisėtos valdžios prievarta?
Detalė 6. Megapolitika ir nykštukai.
Detalė 7. Pasipriešinimo maišai.

Dabartinė globalizacija, neoliberalizmas kaip pasaulinė sistema – visa tai reikia suprasti kaip naują karą užgrobti teritorijas.”
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 251

,,Naujo karo ,,globalizacija”yra ne kas kita, kaip finansinių rinkų logikos globalizacija. Valstybės  (ir jų vyriausybės) nustojo būti tuo, kurie nustato ekonominio žaidimo taisykles ir tapo valdomomis, tiksliau, televaldomomis veikiant pagrindiniam finansinės valdžios principui – laisvam komerciniam pasikeitimui.”
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 254

,,Sūnus (neoliberalizmas) suryja tėvą (nacionalinį kapitalizmą) ir veikoje griauna visas kapitalistinės ideologijos pasakas: naujojoje pasaulio tvarkoje nėra nei demokratijos, nei laisvės, nei lygybės, nei brolybės.”
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 255

,,Europos Sąjunga, viena iš megapolių, susikūrė neoliberalizmo pasėkoje, yra dabartinio ketvirtojo pasaulinio karo rezultatas. Šiuo atveju ekonominė globalizacija sugebėjo nutrinti sienas tarp valstybių-varžovių, nuo seno tarpusavyje nesutarančių, ir privertė susivienyti ir sukurti politinę sąjungą. Ekonominis neoliberalaus karo kelias nuo nacionalinių valstybių iki europinės federacijos taip vadinamajame Senajame Pasaulyje paliks sugriovimus ir griuvenas, kurių viena pasirodys europinė civilizacija.”
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 256

,,Neoliberalizmas veikia tokiu būdu: SUGRIOVIMAS /ŽMONIŲ IŠGUJIMAS, iš vienos pusės, ir ATSTATYMAS/. Ištisų regionų ir šalių REORGANIZACIJA tam, kad atverti naujas rinkas ir modernizuoti jau esančias, iš kitos pusės.’
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 257

,,Jeigu Trečiajame pasauliniame kare atominės bombos atlikdavo užduotį kitiems primesti savo valią, juos įbauginti, tai Ketvirtajame pasauliniame kare su finansinėmis superbombomis vyksta visiškai vyksta visiškai kiti dalykai. Šis ginklas tarnauja užpulti teritorijas (valstybes): jis naikina nacionalinės nepriklausomybės materialinę bazę (esančią etine, juridine, politine, kultūrine ir istorine kliūtimi ekonominei globalizacijai) ir iššaukia kokybinį šių teritorijų žmonių išvarymą. Žmonių išvykimas vyksta dėl to, kad būtina atsikratyti nuo visų tų, kas nenaudingas naujai rinkos ekonomikai (pavyzdžiui, autochtonų tautos).”
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 257

300 milijonų vietinių gyventojų savo teritorijose turi 60 proc. visų planetos gamtinių resursų. Jie bus spaudžiami, gaus taršą, grivimus, prostituciją ir narkotikus.

358 pačių turtingiausių pasaulio žmonių turi 45 proc. pajamų, kurias turi labiausiai neturtingų 2 milijardų ir 600 milijono pasaulio žmonių.

,,Šiame pasauliniame kare daugiau nebėra politikos kaip nacionalinės valstybės organizatorės. Šiandien politika – tai išimtinai ekonominis organizatorius, politikai yra tik dabartiniai firmų menadžeriai”.
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 258

,,Kalba eina ne tik apie nacionalinių valstybių sugriovimą, nes be to (tai tiek svarbu, kiek tai mažai išnagrinėta) vyksta istorijos ir kultūros sugriovimas. Garbinga amerikiečių kontinento indėnų praeitis, nuostabi europinė civilizacija, išmintinga azijietiškų tautų išmintis, galinga ir turtinga Afrikos ir Oeanijos senovė, sukūrusi šiandienines valstybes, atakuojamos ,,amerikietiškojo gyvenimo būdo. Tokiu būdu neoliberalizmas pasauliui skelbia globalų karą: sugriauti šalis ir nacionalines grupes tam, kad sutapatinti su Šiaurės Amerikos kapitalistiniu modeliu.”
Маrkos
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 259

,,General motors” pelnas viršija Danijos bendrąjį nacionalinį produktą, o ,,Ford” šį produktą viršija Pietų Afrikos, o ,,Toyota” viršija Norvegijos produktą.

Bendra pasaulio skola šiuo metu sudaro 33100 milijardų dolerių, tai yra 130 pasaulinio bendrojo vidaus produkto.

100 mln. Vaikų gyvena gatvėje, 200 mln. dirba. Nusikalstamų transnacionalinių organizacijųmetinės pajamos sudaro 1000 mlrd. dolerių, tai yra 3 mlrd. gyventojų BNP.

Kaimanų salose registruota bankų daugiau negu yra gyventojų.

Bankinė paslaptis ir operacijų anonimiškumas – garantija nusikaltėliams veikti.

,,Tokiu būdu neoliberali sistema veikia kaip viršfeodalas, priimantis pasaulinę rinką kaip vieną įmonę, ,,modernizacijos” kriterijų valdomą.”
Маrkos, Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 267

,,Neoliberalizmo sąlygomis valstybė stengiasi susisiaurinti iki ,,būtino minimumo”.

Taip vadinama valstybė gerovei ne tik tapo pasenusiu terminu, bet ir tesiaatsikratyti nuo visko, kas sudaro jos esmę, ir netrukus paliks be nieko.”
Маrkos, «Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 277

,,Globalizacijos kabare prieš mus valstybės ,,šou”, atliekančios striptizą ir nusimetančiai nuo savęs paskutinius rūbus, kol ant jos neliks paskutinio būtino elemento – represinio aparato. Sunaikinta valstybės materialinė bazė, anuliuotos jos galimybės išsaugoti suverenitetą ir nepriklausomybę, sujaukti skirtumai tarp politinių klasių. Nacionalinės valstybės pakankamai greitai virsta įprastu megaįmonių, kurios kuria neoliberalizmą Ketvirtojo pasaulinio karo eigoje, ,,saugumo” aparatu.”
Маrkos, «Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 278

,,Dabartinių valstybių represiniai aparatai save vadina ,,teisėtos prievartos profesionalais”. Na ką gi daryti, jeigu prievarta jau paklūsta rinkos dėsniams? Kur yra teisėa ir neteisėta prievarta? Į kokiąi prievartos monopoliją gali pretenduoti pusiau sugriauta nacionalinė valstybė, jeigu laisvas pasiūlos ir paklausos žaidimas nuginčija tą monopoliją?

Negi ne akivaizdu, kad tarp organizuoto nusikalstamumo, vyriausybės ir finansinių centrų yra daugiau negu glaudūs santykiai? Tokiu būdu ,,prievartos monopolija” jau nepriklauso nacionalinėms valstybėms. Šiandieninė rinka ją pateikė pardavimui”.
Маrkos, «Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 278

,,Nepriklausomai nuo motyvų, ideologijų ir vėliavų, dabartinė nacionalinių valstybių griovimo pasaulio dinamika yra pasekmė politikos, taip pat pasaulinės, suvokiančios, kad įtvirtinti savo valdžią ir sukurti optimalias sąlygas savo reprodukcijai ji gali tik ant nacionalinės valstybės griuvėsių”.
Маrkos, «Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 283

,Pasaulinė finansinių centrų  tiek galinga, kad ji gali lengvai užmerkti akis dėl jėgų, esančių valdžioje, politinio atspalvio vienoje ar kitoje šalyje tuo atveju, jeigu jiems garantuota, kad ekonominė programa (tai yra dalis, atitinkanti pasaulio ekonomikos megaprogramai) liks be pakitimų”.
Маrkos, «Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 285

,,Pasaulinė valdžia gali kantriai elgtis su kairiaja vyriausybe bet kurioje planetos dalyje, jeigu ši vyriausybė nesiims priemonių, priešingų pasalio finansinių centrų planams. Bet jokiu būdu ji nepakęs ekonominės, politinės ir visuomeninės organizacijos alternatyvos sustiprinimo. Nacionaliniai politikai megapolitikai sukuriami nykštukai, kurie privalo varkingai sekti finansinio giganto diktatui. Ir tai bus, kol nykštukai nesukls…”
Маrkos, «Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 285

,,Kalba eina tik apie Meksiką – nacionalinio suvereniteto atkūrimas ir gynimas yra antineoliberalios revoliucijos dalis”.
Маrkos, «Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 285

,,Jeigu tu negali kartu turėti proto ir jėgos, visuomet pasirink protą ir leisk, kad priešas turėtų jėgą. Daugelyje mūšių gal nugalės jėga, bet visoje kovoje visuomet laimi protas. Valdžią turintys niekuomet negalės paimti proto iš savo jėgos, bet mes visuomet sugebėsime paimti jėgą iš proto”.
Sapatistas Antonio
«Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 292

,,Koncepcija, kuria grindžiamas globalizacijos pamatas, mes vadiname ,,neoliberalizmas”. Tai nauja religija, kuri leidžia, kad šis procesas būtų baigtas iki galo. Ketvirtajame pasauliniame kare vėl užkariaujamos teritorijos, sunaikinamas priešininkas ir valdomos užgrobtos teritorijos”.
Маrkos, «Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 318

,,Visa žmogiška, kas papuola rinkos logikos kelyje, paskelbiama priešišku ir privalomu sunaikinti. Šia prasme mes visi esame priešai, kurie turi būti nugalėti, – indėnai, ne indėnai, žmogaus teisių laikymosi stebėtojai, mokytojai, intelektualai, artistai. Bet kuris, laikantis save laisvu arba tokiu nesantis”.
Маrkos, «Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 318

,,Kuomet mes kalbame apie nacionalinės valstybės sugriovimo ir nusiaubimo būtinybę, tai nebūtinai reiškia fizinį žmonių sunakinimą, bet būtinai – skirtingų žmogiškųjų santykių formų sunaikinimą. Po sunaikinimo būtinas atstatymas. Atstatyti teritorijas ir skirti jiems vietas, kurias numato rinkos dėsniai, – prie to veda globalizacija”.
Маrkos, «Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 319

,,Pirmoji kliūtis – tai nacionalinės valstybės: ,,būti jas užpulti ir sunaikinti. Reikia sunaikinti viską, kas valstybę daro ,,nacionaline” – kalbą kultūrą, ekonomiką, politinę struktūrą ir socialinį audinį. Nacionalinės kalbos daugiau nereikalingos, jas būtina likviduoti ir įtvirtinti naują kalbą. Nepaisant to, ką galima pamanyti, tai kalba – ne anglų, tai kalba – informatikos…Reikia sukurti vieną vienintelią rinką, kur vienas ir tas pat žmogus galės vartoti vieną ir tą patį produktą bet kurioje pasaulio šalyje, o ne kaip nacionalinės valstybės pilietis.”
Маrkos, «Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 320

,,Kalba apie laisvąją prekybą ir tai, kas nuvedė iki ES ir euro – tai ekonomikos globalizacijos simptomai, nors tai, kas vyksta Europoje, kalbame apie regioninę globalizaciją.”
Мarkos, «Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 320

,,Globalizacija ir neoliberalizmas pasaulį paverčia į salyną. Ir jam būtina primesti rinkos ekonomiką, prie bendro rodiklio. Tai mes vadiname ,,finansine bomba”.
Мarkos, «Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 322

,Tai, ką siūlo neoliberalizmo globalizacija – tai tinklas, supintas su finansiniu kapitalu arba, jeigu norite, finansine valdžia. Jeigu tame mazge krizė, jo efektą amortizuos likusioji jos dalis. Jeigu vienoje iš šalių egzistuoja atitinkamas gerovės lygis, tai efektas nebus išplėstas į kitas šalis”.
Маrkos, «Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 323

,,Viskas priklausys nuo to, kas įvyks viename iš japonų bankų, nuo to, kaip elgsis rusų mafija arba Sidnėjaus spekuliantas. Vienaip ar kitaip, nacionalinės valstybės negali išsigelbėti, nuosprendis joms galutinis ir apskudimas negalimas. Kuomet nacionalinė valstybė sutinka būti tame tinkle – kadangi nėra kitos išeities, ją tam priverčia, nori ji to, ar nenori, – ji pasirašo savo mirties pažymėjimą”.
Маrkos, «Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 323

,,Pasaulinė rinka siekia vieno – paversti visas tas salas ne į šalis, o į savo prekybos centrus. Galima patekti iš vienos šalies į kitą ir pamatyti visur vienus ir tuos pačius produktus, jokio skirtumo nematysime…garbingumas, pasipriešinimas, solidarumas – kliūtis.”
Маrkos, «Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 324

,,Reikalas tame, kad transnacionalinės korporacijos žmoniją vertina kaip bandomąjį triušį. Jie mumis visais eksperimentuoja ištisuose regionuose. Jeigu eksperimentas baigsis nesėkmingai – grėsmė milijonų žmonių sveikatai, gamtai ir visai maitinimosi grandžiai. Jeigu eksperimentas bus sėkmingas – visą pelną gaus korporacijos.”
Маrkos, «Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 347

Jeigu jums duotų keletą minučių Jungtinių Tautų Organizacijoje, ką jūs pasakytumėte?

,,Kad jie – vagių gauja, kuri taikos skleidimo priedanga skleidžia karą, kaip Kosove, ir kad organizacijų, užsiimančių karo skleidimu, pakanka ir be jos. Jeigu jie turi nors garbingumo, jie privalo palikti patalpas, kuriose posėdžiauja, ir jas padegti, – lai tautos pačios ieško kokios nors organizacijos, kuri suvienys.”
Маrkos, «Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 347

,,Meksika! Mes atėjome ne tam, kad pasakyti, ką tau veikti, ne tam, kad tave kažkur vesti paskui save, mes atėjome, kad kukliai su pagarba paprašyti tavo pagalbos, kad kad tu neleistum naujų saulėtekių be garbingos vietos mums, tiems, kurių žemės spalvos šioje vėliavoje.”
Маrkos, «Субкоменданте Маркос», Ультра. Культура, Екатеринбург, 2005, с. 359

,,Pasakyk jam, kad man žinoma, kad neseniai Foksas jo paklausė, ar jis nežinąs, kodėl Markosas ir sapatistai tyli, ir ką jis jam atsakė: ,,Jie netyli, reikalas tas, kad jūs negirdite”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekatirenburgas, 2005, p. 396

,,Jeigu ką nors šiame pasaulyje reikia globalizuoti, tai – teisingumą ir pagarbą”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekatirenburgas, 2005, p. 429

,Neoliberalizmas pretenduoja pakartoti tą patį, bet ne tam, kad paliestų nepasiekiamą dangų, o tam, kad galutinai atsisakytų nuo įvairovės, kurią laiko prakeikimu ir kad garantuoti išlaikyti susidariusią valdžią pasaulyje”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekatirenburgas, 2005, p. 458

,,Tapsime lygiai tokiais pat kaip tai”, – sako mums naujoji religija, pinigų religija. Žmonės neprivalo būti panašūs į save, nei vieni į kitus, o būtent į tą schemą, kurią primeta tas, kas juos tvarko, kas juos valdo, kas yra to bokšto, vadinamo šiandieniniu pasauliu, viršūnėje”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekatirenburgas, 2005, p. 458

,,Stambių transnacionalinių korporacijų pelno augimą paprastai lydi kalėjimų ir kapinių augimo bumas”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekatirenburgas, 2005, p. 458

,,Globalizacijos projekte glūdi planetą paversti nauju Babilono bokštu. Visais atžvilgiais. Vienodu minčių būdu, savo kultūra ir pagal savo etalonus. Tvarkant tam, kurio argumentai ne teisume, o jėgoje”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekatirenburgas, 2005, p. 459

,,Atitinkamame dabartinės istorijos momente teisėtumą pakeičia legitimumas, ir kuomet teisėtumą pažeidžia tie, kurie yra viršuje, tai reiškia, kad įstatymai turi būti pakeisti. Kuomet teisėtumą pažeidžia tie, kurie yra apačioje, įstatymai turi būri pritaikyti…kad nubausti pažeidėją”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekatirenburgas, 2005, p. 463

,,Valdžiai visa žmonija – tai vaikas, kuris gali būti paklusnus arba nepaklusnus. Bombos nepaklusniam vaikui primena tai, kiek prasminga būti vienu ir kiek neprasminga būti kitu”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekatirenburgas, 2005, p. 464

,,Tuo laiku tarptautiniame darbo pasidalijime ,,išvystyto” kapitalizmo šalyse kaip valdytojai atitiko valstybiniai vyrai vyrai (arba moterys), o ,,nepilnavertiško” kapitalizmo šalims priklausė turėti gorilų vyriausybes. Karinės diktatūros atspindėjo tikrą dabarties veidą – pabaisos veidą, trokštantį kraujo. Demokratijos buvo ne tik kaukės, dengiančios kitą, tikrąją esmę tų, kurie ją užsidėję, bet rengė tautas naujam raidos etapui, kuomet pinigai ras geresnias savo augimo sąlygas”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekatirenburgas, 2005, p. 487

,,Globalizacija reiškiasi ne tik skaitmeninių technologijų revoliucija. Visuomet buvęs Pinigų transnacionalizavimo siekimas rado kelius ir sąlygas, įgalinančius sugriauti kliūtis jų svajonei – savo logika užkariauti visą planetą. Viena iš tokių kliūčių – sienos ir nacionalinės valstybės buvo ir yra pasaulinio karo (ketvirtojo)objektu. Nacionalinės valstybės šiame kare patiria didžiausią ekonominių, politinių, karinių, ideologinių ir, kaip parodė pastarieji karai ir laisvos prekybos susitarimai, teisinės apsaugos priemonių.”
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekatirenburgas, 2005, p. 488

,,Berlyno sienos kritimu ir socialistinės stovyklos žlugimu istorija nesibaigė. Pagridinis Pinigų valdžios pradėtas karas yra pasiekti naująją pasaulio tvarką ir mūšio lauke guli sunkiai sužeista ir pagalbos besišaukianti nacionalinė valstybė”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekatirenburgas, 2005, p. 488

,,Turinti griežtą vidinę organizaciją (panašią į ,,uždarą akcinę bendrovę”) Valdžios Bendrovė parengė savo tikslus ir metodus tam pasiekti. Nepaisant to, kad jos formavimo ir konsolidavimo procesas dar nepabaigtas, Valdžios Bendrovė stengiasi užimti laisvą erdvę, paliktą nacionalinių valstybių ir jų politikų klasių. Valdžios Bendrovė kontroliuoja finansines organizacijas (ir to pasėkoje ištisas šalis), ryšių priemones, pramonines ir komercines korporacijas, švietimo cenrus, kariuomenę, o taip pat valstybinę ir privačią policiją. Valdžios Bendrovė siekia sukurti planetos valstybę su atitinkama viršnacionaline vyriausybe, bet nesiima jokių veiksmų tam pasiekti”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekatirenburgas, 2005, p. 489

,,Valstybė – nacija metropolijoje – tai nedaugiau kaip holograma”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 489

,,Nacionalinė valstybė, egzistavusi dešimtmečius kaip stabilumo pavyzdys, šiandien yra ties išnykimo riba. Bet jos hologramą maitina dogmomis, vedančiomis tarpusavyje kovą už teisę užimti tuštumą, globalizacijos sukurtą ir akcentuojamą. Pasaulio suvienijimą laike ir erdvėje Valdžiai yra elementas, kurį ji iki šiol nepajėgi suvirškinti”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 489

,,Vienu iš misterio Bušo argumentų karų Afganistane ir Irake pateisinimui buvo tai, kad šios šalys grėsė Šiaurės Amerikos nacijai. Bet jeigu atsiriboti nuo ,,realybės”, sukurtos CNN, virš kabulo ir Bagdado šiandien plevėsuoja ne tiek žvaigždžių ir juostų vėliavos, kiek stambių transnacionalinių korporacijų vėliavos”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 489

Šiandieninis neopolitikas – tai tai jau ne apsišvietęs piemuo, o šiurkštus vilkas (ir netgi ne avies kailyje), pasitikintis savo nebaudžiamumu, ir jau nesitenkinantis suėdimu tos bandos dalies, kuri jam skirta, ir neatliekantis nei vienos iš savo pagrindinių pareigų. Todėl banda greitai arba išnyks, arba…sukils.”
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 492

,,Tai laikais egzistavo kaip vienas tikslas – vienas ar keletas elementų, savo viduje vienijusių tą polisą, o taip pat elementai, vieniję valstybę-naciją (teritorija, kalba, piniginis vienetas, politinė-teisinė sistema, kultūra, istorija ir taip toliau). Globalizacijos tie elementai eroduojami ir sprogdinami (dažnai tiesiogine prasme).”
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 492

,,Bet kas atsitiko su polisu šiandieniniame nacionalinės valstybės išsekime (nueinančiu iki išnykimo). Ir kas buvo pirmiau – polis ar nacionalinė valstybė? Išsekimas vieno ar išsekimas kito? Tai nesvarbu. Bent jau tam apie ką mes dabar kalbame. Ar nacionalinės valstybės fragmentacija sukėlė (ir todėl tendencija išnykti) poliso framentacija ar atvikščiai?”
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 492

,,Šandieninio pasaulio Pinigų polisai – tai Valdžios Bendrovės ,,namai”. Ten, kur anksčiau egzistavo juridinė ir institucinė sistema, reguliuojanti  nacionalinės valstybės vidinį gyvenimą ir santykius tarp jų (tarptautinė teisinė struktūra), šiandien nieko nėra.”
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 493

,,Tarptautinė juridinė struktūra paseno, jos vietą dabar užima nuolatinė improvizuojama ,,teisinė’’ Kapitalo sistema: laukinė ir negailestinga konkurencija visomis priemonėmis, tame tarpe – karas”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 493

,,Jeigu pinigai tapo dinamitu, pastato sprogdinimo ,,operatoriais” buvo politkai. Sugriovę nacionalinės valstybės pamatą, tradicinės politikos klasė sugriovė savo egzistavimo pagrindą. Šiandien visagaliai politiniai atletai, netikėdami savo akimis, žiūrėdami į netoliese esantį pirklį, neturintį nei mažiausio supratimo apie valstybės valdymo meną, kuris ne nugalėjo, o paprasčiausiai jį pakeitė.”
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 496

,,Vakarų demokratijos” pagrindai sugriauti. Ant jų griuvėsių vykdomos kampanijos ir rinkimai. Rinkiminė piroechnika sušvyti taip aukštai, kad jau negali apšviesti griuvėsių to, kas anksčiau vadinosi politine veikla.

Lygiai taip pat vyriausybės veiklos pagrindas – valstybiniai motyvai jau nieko nedomina, jų vietą užima rinkos motyvai, apsprendžiantys šiandieninę politiką. Kam darbui samdyti politikus, jeigu marketologas naują valdžios logiką supranta žymiai geriau?”
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 496

,,Politikas, tai yra profesionalas valstybės reikaluose, buvo pakeistas valdytoju. To pasėkoje valstybinis reikalų supratimas, išeinant iš grynai rinkos logikos, atrodo visiška beprotyse (valdytojas – tai tik vakarykštis prievaizdas, giliai ,,įsitikinęs”, kad firmos sėkmė – tai jo asmeninė sėkmė), ir tokiu būdu visi matymo horizontai susiaurėja ir sumažėja.

Deputatai ir senatoriai jau nekuria įstatymų, tą užduotį atlieka ,,lobi”, esantys pdėjėjais ir patarėjais.”
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 497

,,Kreiptis į tradicinių politikų klasę su pasiūlymu tapti ,,sąjungininkais” pasipriešinimo kovoje būtų neblogas …nostalgijos pratimas. Kreiptis tuo pačiu į naujus politikus būtų šizofrenijos simptomas. Ten, viršuje, nėra visiškai ko veikti, nebent galima sukurt regimybę to, kad, gal būt, ką nors dar galima padaryti.”
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 497

,,Šiandien globalizacija – didžiausia pasaulio apgaulė – nedaranti nei mažiausių bandymų vyksmo pateisinimo. Po tūkstantmečio nuo žodžio atsiradimo ir kartu su juo protingų argumentų šiurkšti jėga vėl užima sprendžiamą vietą istorijoje.”
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 498

,,Valstybinių veikėjų palikta tuščia erdvė pagal nacionalinės valstybės hologramą šiandien pasirodo užimta valdytojų ir karjeristų”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 498

,,Pagrįstų pasiteisinimų laikas baigėsi, dabar galima neteikti ypatingos reikšmės nei ,,moraliniams”, nei ,,politiniams’karo pateisinimams. Tarptautinės organizacijos virto nenaudingais ir apsunkinančiais praeities paminklais.”
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 499

,,Valdžios Bendruomenei žmogus gali būti arba klientu, arba nusikaltėliu. Skatinti pirmąjį ir sunaikinti antrąjį politikai neteisėtai Valdžios prievartai suteikia teisėtumo regimybę. Karas jau nereikalauja jį pateisinančio įstatymo, kuris jį ,,pateisintų” arba ,,pripažintų teisėtu”, pakanka tik to, kad politikai jį paskelbtų ir pasirašytų attinkamus įstatymus”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 499

,,Kalba, tikėjimas, vertybės, tradicijos, istorija sukuria kolektyvinį tautos kūną ir leidžia jam skirtis nuo kitų tautų ir, dėl šio skirtumo, bendrauti su kitais. Tauta be kultūros – tai tauta be veido: be akių, be ausų, be nosies, be lūpų…ir be smegenų”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 498

,,Kultūra – vienas iš pagrindinių dalykų, kurie iki šiol palaiko gyvenimą nacionalinėse valstybėse. Kultūros sunaikinimas taps kontroliniu šūviu. Ir niekas neateis į laidotuves. Beje, ne dėl nesąmoningumo, o dėl ,,reitingo” nebuvimo”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 502

,,Mūsų skausmas ne dėl mūsų neturtingumo, o nuo to, kad kituose matome tai, ko kiti nemato, tai laisvės ir demokratijos našlaitavimą, vis tą patį teisingumo trūkumą”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 532

,,Pinigų globalizacija reikalauja nacionalinės valstybės sugriovimo. Pastaroji ilgą laiką buvo (be viso kito) apkasu, kuriame gnėsi nacionalinai kapitalai, kad išgyventų ir ir augtų. Bet iš to apkaso beveik nieko neliko”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 546

,,Ir neofirmoje ,,tautinė-valstybė.com” politinis menas jau nieko nedomina”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 549

,,Todėl veltui laukimai tų, kurie dūsauja dėl to, kad nacionalinai verslininkai, politikai arba ,,respublikos institutai” apgintų nacionalinę valstybę. Ir pirmieji, ir antrieji, ir tretieji visiškai apgirtęnacionalinės valdžios holograma ir nesugeba suprasti, kad greitai visi jie bus išvyti iš pastatų, kuriuos jie šiandien valdo”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 549

,,Jis remiasi tik žmonėmis, kurie savo vietoje, savo laiku ir metodais, kuriuos laiko teisingais, priešinasi ir atsimena, kad tėvynė – tai bendra istorija, o ne firma su filialais. Ir istorija – ne tik praeitis. Ji dar ir visų pirma – ateitis”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 552

,,Jie žino, kad ryžtingas ir negailestingas nacionalinės valstybės griovomas, atliekamas politikų klasės, neturinčių gėdos ir vaizduotės (ir dažnai lydint kai kurių masinių informacijos priemonių ir visos juridinės sistemos), nuves prie košmaro ir chaoso su kuriais nesusilygins nei vienas siaubo filmas”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 626

,,Skestanti neoliberalizmo jūroje, meksikiečių valstybė kasdien pasineria vis gilyn, ir tampa, vis mažiau panaši į save, ir vis labiau tampa panaši į nieką. Šalis, kurios kūrimo istorija prasidėjo salelėje viduryje ežero, skęsta vandenyse, kurie yra jai svetimi”.
Markos, ,,Subkomendante Markos”, Ultra. Kultūra. Jekaterinburgas, 2005, p. 626

Parašykite komentarą