Algirdas Endriukaitis

Lietuva susitraukia kaip Onorės de Balzako šagrenės oda Moriso Ravelio ,,Bolero“ tempu

F1AE4629_3x4

                      25 metai mūsų istorijoje. Ir vis kartu šalia Rusijos: 25 metai caro rekrūtų kariuomenėje laikas, 25 metų kalėjimo okupantų lagerio bausmė pokario partizanams, netgi gal pasaulyje ir nežinotas toks mielas ir būtas simbolinis jos mielas ir neįprastas 25 rublių sovietinis banknotas.

                      Niekas neištrins Kovo 11-osios datos iš Lietuvos istorijos. Kas dvasiškai pakito Lietuvoje per 25 metus? Kokia dvasia Lietuvoje buvo 1990 metais ir kokia 2015 m.? 1989 metais prie tuometinio kompartijos CK būstinės Černiachovskio aikštėje (dabar V. Kudirkos aikštė) buvo didelis užrašas: ,,Lietuva be suvereniteto, Lietuva be ateities“. O šiandien J. Erlickas taip apibūdina mūsų tikrovę:

                  ,,Šviesa sklinda šviesos greičiu, o lietuvis slenka – vėžlio. Todėl šviesa ir negali mūs žingsnius lydėt.
                      Tamsoj tiesą pavagia…
                      Ir klaidžiojam ratais, giedodami apie tai, ko nėra.”
,,Lietuvos rytas”, 2006-01-28, p. 1

O ko nėra?

                      Kartais vaizduojama, kad drąsiai rungiamasi už Lietuvą: uždarom Rusijos televiziją, o kasdien Petras Cvirka nuo pjedestalo Vilniuje aiškina, kad Lietuvos pardavimas 1940 metais prisimintinas geru, kad raudonasis komandarmas Jakovas Smuškevičius gerbiamas paminklu Rokiškyje, Ukmergėje švyti revoliucinė skulptūra ,,Vėliavnešiai“ skirta SSRS 60-čiui, kad Žaliojo tilto balvonai yra Lietuvos dvasios penas ir taip toliau, o Laisvės kovų paminklui Vilniuje dar nėra morališkai pribręsta.

 

  1.  Popiežiaus Pranciškaus žodis apie šiandieninio pasaulio nykimą 
Požiūris garbingo, laisvo, išdidaus, bebaimio, gilaus mąstymo popiežiaus Pranciškaus akimis. Jo mintys.
                      ,,Mes dabar išgyvename ne tiek permainų epochą, kiek epochos kaitą. Todėl vyksta ir kultūrinės permainos, išryškėja tokie dalykai. Epochos kaita skatina moralinį nuosmukį ne tik politikoje, bet ir finansiniame bei socialiniame gyvenime.“

,,Lietuvos rytas“, 2014-06-05, Rytai – Vakarai, p. 4-5

                     ,,Šiandien viskas pajungta konkurencijos ir natūralios atrankos dėsniams, ir stiprieji minta bejėgiais.“

http://www.human-crisis.com/2013/11/blog-post_7316.html       2013-11-30

                      ,,Man šauna į galvą prieš 15 metų prancūzų vyskupų skelbtas dokumentas. Tai buvo pastoracinis laiškas ,,Reabilituoti politiką“. Jei politikos esmė nėra tarnystė, nebegalima netgi suprasti politikos tapatybės.“

,,Lietuvos rytas“, 2014-06-05, Rytai – Vakarai, p. 4-5

                      Kaip vertinti dabar veikiančios Vyriausybės portfelių partinį pasidalijimą pagal principą piniginga ir nepiniginga ministerija?

                      ,,Amžinasis miestas, kuris turėtų būti švyturys visam pasauliui, yra visuomenės moralinio degradavimo veidrodis.“

,,Lietuvos rytas“, 2014-06-05, Rytai – Vakarai, p. 4-5

                      Vatikane buvo tradicija per gavėnią popiežiui susitikti su keliais šimtais Italijos politikų ir pareigūnų. Praėjusiais metais susirikusiems puošniems pareigūnams popiežius priekaištavo dėl nedorumo ir korupcijos. Atsisveikinant nei vienam nepadavė rankos, o šiemet tokio susitikimo visai nerengė.

                      ,,Žmonės vertinami kaip vartojimo prekė, skirta panaudoti ir po to nurašoma. Mes sukūrėme ,,vienkartinio naudojimo kultūrą“, kuri mūsų dienomis platinama.“

http://www.human-crisis.com/2013/11/blog-post_7316.html                            2013-11-30

                      ,,Globalizacija, kaip vienakryptis ir pastovus vertybių, praktikų ir gėrybių primetimas, eina ranka rankon su pamėgdžiojimu ir kultūriniu, intelektualiniu bei dvasiniu pavergimu.“

,,Savais žodžiais“, Alma litera, 2014, p. 67

                      ,,Tokia globalizacija, kuri visus dalykus padaro vienarūšius, iš esmės yra imperialistinė. Galiausiai ji tampa būdu pavergti žmones.“

,,Savais žodžiais“, Alma litera, 2014, p. 67

                      ,,Socialinė ekonominė krizė ir dėl jos išaugęs skurdas kyla iš neoliberalizmo įkvėptų strategijų, kuris laiko pelną ir rinkos dėsnius absoliučiais parametrais, esančiais aukščiau žmonių ir tautų orumo.“

,,Savais žodžiais“, Alma littera, 2014, p. 97

                      ,,/…/ kai kas gina teorijas pagal kurias ekonominis augimas, laisvosios rinkos skatinamas, neišvengiamai atves prie didesnio teisingumo ir didesnės gausos pasaulyje. Ši nuomonė, niekuomet nepatvirtinta faktais, atspindi nebrandų ir naivų tikėjimą tobulumu tų, kurie turi ekonominę galią, o taip pat sakralines dominuojančios ekonominės sistemos galimybes.“

http://www.human-crisis.com/2013/11/blog-post_7316.html                            2013-11-30

                      ,,Gimsta nauja, nematoma ir dažnai virtuali tironija, vienpusiškai ir negailestingai primetanti savo įstatymus ir taisykles.“

Enciklika ,,Evangelii gaudium“, ,,Šiaurės Atėnai“, 2014-02-14,  p. 3

                      ,,Mes jau nebegalime tikėti nematomomis jėgomis ir nematoma rinkos ranka.“

,,Evangelii gaudium“, skyrius ,,Visuomeninių įsipareigojimų krizė“, ,,Šiaurės Atėnai“, 2014-02-14, p. 3

 

Kitų mintys

 

                      ,,Deja, turime atsižvelgti į tai, kad mūsų, Europos, visuomenė, kuri, pasak daugelio, yra viena laimingiausių visuomenių pasaulyje, iš tiesų yra mažėjanti, nerimą keliančiu ritmu besitraukianti visuomenė. Atrodo, kad tai pavargusi visuomenė, kuri nori pasišalinti iš istorijos. Kodėl?“

Luigi Bonazzi, arkivyskupas Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus Lietuvoje

,,Lietuvos žinios“, 2011-12-28, p. 11

                      ,,Kuriasi žmonių padermė, neturinti buvusios kultūros identiškumo, o kunkuliuojanti jų aistros prigimtis – pasaulio aušra, sutinkanti sugiedoti himną marui, pagerbiant destrukciją kaip pagrindinį, galutinį ir norimą kūrimo tikslą.“

Aleksandras Neklesa, INTERLOS – Intelektualioji Rusija grupės vadovas

,,Nezavisimaja gazeta“, 2014-10-29, 10

                      Štai pasaulis, štai Europa, kurios esmės negeba ar nenori suvokti mūsų valdžios vyrai ir žiūri baudžiauninko akimis į pasaulio galinguosius. Ką rinktis?

                      Kontrolinis klausimas: ar gali lietuvių tauta ir valstybė išlikti bestuburės valdžios vedama tokiame pakrikusiame pasaulyje pastumdėlio padėtyje? Kaip mes galvojome prieš 25 metus apie suverenitetą?
2.  Liberalai kaip Lietuvos nelaimė
                      Atsisakoma suverenios valstybės. Lietuvos Seime įkuriama Europos federalistų Sąjunga Lietuvoje. Įsiklausykime: ne Lietuvos, o Lietuvoje, t. y. jau kaip Europos federacijos siekio padalinys. Seimo Europos informaciniame centre platinamas liberalo P. Auštrevičiaus paruoštas Europos federacijos lankstinukas su užrašu: ,,Viena konstitucija ir viršnacionalinės institucijos“. Ir aktyviai dalijamas iš visos Lietuvos atvažiuojančioms moksleivių ekskursijoms. Ar lieka himno Lietuva Tėvynė?
                      Rengiamos paneuropinės partijos parlamentų rinkimuose. Pavyzdžiui, visų šalių Europos socialdemokratai sudarys vieną sąrašą rinkimuose į Europos parlamentą. Sakysim, G. Kirkilas galės balotiruotis Vokietijoje, o vokietis Hansas – Lietuvoje. Projektas yra, pradžioje tik pusei kandidatų.
                      Paskelbtas septynių Lietuvos federalistų 2014 m. pareiškimas dėl Europos Konvento sušaukimo Europos valstybių sąjungos pavertimui į Europos federaciją. Pasirašė L. Andrikienė, E. Zingeris, K. Masiulis, P. Auštrevičius, G. Kirkilas, J. Požėla, J. Olekas. L. Andrikienė studentams ir moksleiviams organizuoja konkursą ,,Europa – mano namai“. Viskas nuoseklu: himnas ,,Lietuva – Tėvyne mūsų“ – jau tik tolima istorija, suverenitetas ir konstitucinė norma ,,nepriklausoma“ atvirai ignoruojama ir peržengiama?
                      ,,Europos ateitis yra gilesnė integracija. Ateis laikas – šiandien dar sunku pasakyti, kada, – kai turėsime kažką panašaus į Jungtines Europos Valstijas.“
Algirdas Šemeta, eurokomisaras
,,15 min.“, 2012-12-14, p. 4
                      Vykdomos tarptautinės moksleivių apklausos tokiais klausimais: pirmiausia save suvokiu kaip Europos pilietį, o tik po to – kaip savo šalies pilietį, jaučiuosi ES dalimi, didžiuojuosi, kad mano šalis yra ES narė, o ne sava. Dar teikiamas šnipinėjantis klausimas: ar moksleivis dalyvavo organizacijose, puoselėjančiuose tautiškumą?
                      Hermanas Van Rompėjus, Europos prezidentas, Berlyne 2014 m. lapkričio 9 d. pareiškė, kad tokios sąvokos kaip ,,tauta‘ ir ,,tėvynė“ turi atsidurti savartyne. Po 20 dienų jis buvo Vilniuje, Valdovų rūmuose ir niekas iš Lietuvos vadovų nedrįso jo apie tai paklausti ar paprieštarauti. Ir ką tai galėtų reikšti?
                      2013 metais 17 asmenų grupė, kurios intelektualinis pajėgumas kelia daug abejonių, ES vadovybės pavedimus parengė 4 puslapių ,,Naująjį Europos naratyvą“, kuriame teigiama, kad ,,Europa kaip pasaulėžiūra ir organizmas“, ,,Kad susiformuotų naujas politinis derinys“, kad ,,Renesansą ir kosmopolitizmą laikome dviem kultūriniais idealais, kurie gyvybiškai svarbūs šiandienos ir rytdienos Europai.“ Tautinių valstybių naikinimas be neapibrėžtos kultūros ir galutinio tikslo.
                      O mūsų konservatoriai, neva nuo Sąjūdžio laikų nešantys tautiškumo ir nepriklausomybės vėliavą, šiandien su liberalais dalinasi jų išmintimis ir laidoja išsvajotą ir krauju pasiektą nepriklausomybę.
                      ,,Netikiu valstybe, kaip moralės skleidėja ir gynėja.“
Gintaras Steponavičius, Seimo narys
,,Veidas“, 2014-05-06, p. 21
                      ,,Visų pirma reikia atkreipti dėmesį, kad kiekvienas žmogus yra laisvas siekti savo asmeninės laimės ir nėra įpareigotas atlikti lažą savo tėvynainių naudai.“
Remigijus Šimašius, Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnysis ekspertas
,,Kauno diena“, 2002-05-09, p. 14
                      ,,Kai alga yra 5 tūkstančiai litų, į valstybinį sektorių papuola bepročiai arba vagys.“
Eligijus Masiulis, Seimo narys
,,Lietuvos rytas“, 2010-11-04, p. 1
                      ,,Teisingumo ministras R. Šimašius į politiko postą atėjo iš Lietuvos laisvosios rinkos instituto, kurį reiktų vadinti valstybės likvidavimo institutu, prezidento pozicijos. Man iki šiol lieka mįslė, kaip antivalstybinio darinio vadovas gali tapti šalies ministru. Juk jis mus nuolat tikino, kad valstybė yra blogis ir kad rinka yra universalus, taip pat ir viešojoje sferoje (švietime, sveikatos apsaugoje, viešajame administravime ir t.t.) taikytinas režimas, kad mokesčiai yra našta visuomenei, o ne investicija į civilizuotą žmonių gyvenimą (su teismais, keliais, mokyklomis).“
Povilas Gylys, profesorius, Lietuvos politikas
www.delfi.lt, 2011-05-11
                      ,,Partijos turi labai ryškiai suformuluoti proeuropietiškas pozicijas. Reikia nuslopinti tuos populistinius, radikalius ir, neslėpkime to, ksenofobiškus ir nacionalinius junginius, kurie kartais kelia galvą.“
Linas Linkevičius, užsienio reikalų ministras
,,Respublika“, 2013-09-03
                      Pagal šią L. Linkevičiaus idėją, liberalų kosmopolitizmą konservatoriai pasielgė ir sudorojo kaip ,,valstybės niekadėjus“ Seime – K. Uoką ir G. Songailą. Tai vėžio simptomas.
                      ,,Iš konservatorių akiračio dingsta supratimas, kad istorinės savimonės nupolitinimas yra liberalų politinės programos dalis. Nupolitindami istoriją, jie kartu pasirašo ideologinės kapituliacijos aktą.“
Alvydas Jokubaitis ir Raimundas Lopata, profesoriai
,,Lietuva kaip problema“, Vilnius, 2014, p. 108
                      Estijos Konstitucijos preambulėje užrašyta: ,,Valstybė turi užtikrinti estų tautos, kalbos ir kultūros išliekamumą amžiams”. (2007-02-20). Ar yra koks nors panašus teisės aktas Lietuvoje?
                      Lietuvos konservatoriai pasidalino valdžią su liberalais, kurių programoje yra atviras Lietuvos valstybės likvidavimas. Juos tenkina panaudos teisė valdyti Lietuvos teritoriją. Pasakyk, kas yra tavo draugai ir aš pasakysiu kas esi tu. Liberalai kaip ir Kapsukas 1918 metais Leninui, taip dabar megamonopolijom parduoda Lietuvos suverenitetą. O gal ir Kapsukas norėjo gero Lietuvai iš galingos ir turtingos Rusijos. Jis spėjo numirti, o šiaip jo laukė Z. Angariečio sušaudymo 1940 m. gegužės 15 d. likimas, mėnesį iki Lietuvos okupacijos.
                      Lenkija gynė savo interesus ratifikuojant 2007 m. gruodžio 13 d. Lisabonos sutartį 2008 m. balandžio 1 d. priimtu Lenkijos Seimo nutarimu: ,,Lenkijos Respublikos Konstitucijos, kuri yra aukščiausias Lenkijos Respublikos teisės aktas, nuostatos dėl jos teisinių galių viršenybės turi galiojimo, taip pat visų jos valdžios institucijų viešo jų taikymo pirmenybę Lenkijos Respublikos teritorijoje prieš tarptautinių sutarčių nuostatas, taip pat tarptautinių organizacijų tų sutarčių pagrindu leidžiamus aktus, tarp jų – prieš Lisabonos sutartį, Europos Sąjungos sutartį, Europos Sąjungos sutartį funkcionavimo ir Europos atominės energetikos bendrijos steigiamąją sutartį, kaip ir prieš kiekvieną aktą, sukurtą arba galiojantį remiantis šiomis sutartimis.“
                      Kontrolinis klausimas: kas įgaliojo Lietuvos Sąjūdžio – konservatorių lyderius likviduoti Lietuvos suverenitetą ir peržengti Lietuvos Konstitucijos 1-jį straipsnį?
3. Lietuvos valdžia
                      Britanijos profesorius Kolin Krauč tvirtina: ,,Postdemokratinė visuomenė ir toliau išlaikys visus demokratijos bruožus: laisvus rinkimus, konkuruojančias partijas, laisvus viešus debatus, žmogaus teises, atitinkamą skaidrumą valstybės veikloje. Bet politikos energija ir gyvenimiška jėga sugrįš ten, kur buvo ikidemokratinėje epochoje – negausiam elitui ir turtingoms grupėms, susikoncentravusioms aplink valdžios centrus ir siekiančioms gauti privilegijas iš jų.“ (,,Postdemokratija“, Maskva, 2010, 9 psl.).
                      Lietuvos partijų metinis biudžetinis finansavimas yra 19 mln. litų, 125 tūkstančiai vienam Seimo nariui per metus. Pusė milijonų litų per 4 metų parlamentinę kadenciją vienam Seimo nariui. Jis gauna Seimo nario algą ir tegul pagal savo norą idealistiniu darbu veikia toliau. O šiuo atveju gaunasi pelningo politinio verslo finansavimas, t. y. pinigai, o juos galima naudoti ir piktam darbui panaudoti. Ką reiškia 145 dienų Seimo nario atostogų trukmė? Tautai dirbti reikia!
                      Partijos veikia politinio verslo principu. Kur idealizmas, pagarba istorijai? Kartoju: ką reiškia popiežiaus Pranciškaus žodžiai Lietuvos politikams ir seimūnams: ,,Politika yra kilni veikla.“ Partizanai guldė galvas, dabar politikai rungiasi už pelningus postus ir postelius.
                      Konservatoriai tautai aiškino, kad Lietuva yra Baltijos tigras, ,,Drąsi šalis“. Taip, Lietuva lyderiauja savižudybėse (30 tūkst. per nepriklausomybės laikotarpį), alkoholizme turime trečią vietą pasaulyje, pirmaujame kalinių skaičiumi, pirmą vietą pasaulyje turime su emigracija, t. y. tikrai esame pasaulio emigracijos tigras.
                      Tuo pat metu konservatoriai išmeta ,,Globalios Lietuvos“ programą kaip pasaką ar svajonę laisvalaikiui. ,,Globali Lietuva – tas pats, kas sveikas širdininkas po trijų infarktų. Nėra jokios globalios Lietuvos ir nebus. Lietuva yra lokali. Arba ji bus čia, arba jos nebus iš viso. /…/ „Globali Lietuva“ – vienas tokių inhaliacinių anestetikų. Bet ir jis po 5–6 metų neveiks. Jei nesukursime stiprios Lietuvos čia.“
R. Valatka, signataras
2014-01-05. http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/rimvydas-valatka-globali-lietuva-o-gal-vis-delto-ji-lokali-500-396479
                      Pacituosiu filosofą A. Šliogerį, kuris kažkada yra pasakęs: ,,Juo didesnis patriotas, tuo didesnis idiotas“. O 2014 metais jau pasakė atvirkščiai: ,, Buvau vienas iš tų kvailių, kurie steigė Liberalų partiją. Dabar aš taip ir sakau: buvau kvailys!“ ,,Respublika“, 2012-05-17, p. 3
                      Ką A. Šliogeris kalba šiandien apie Lietuvą?
                      ,,Galutinai įsitvirtino kleptokratinės pseudopolitinės struktūros ir biurokratinio teroro alinama pseudovalstybė.“
Arvydas Šliogeris, filosofas
,,Nerimas“, Tyto alba“, Vilnius, 2012, p. 76
                      ,,Apie dabartinį mūsų elitą galima pasakyti štai ką: tai tamsūs, bailūs, kvaili, žiaurūs, agresyvus, godūs, klastingi, gudrūs, demoralizuoti egoistai, nė iš tolo nematantys valstybės idėjos ir net vadinamąjį valstybingumą traktuojantys vien instrumentiškai, kaip savo intereso tenkinimo įrankį.“
Arvydas Šliogeris, filosofas
,,Nerimas“, Tyto alba“, Vilnius, 2012, p. 87
                      ,,Jokia bendruomenė negali normaliai egzistuoti ir tikėtis išlikti, jeigu ji neturi dviejų pamatinių dalykų: nerašyto garbės kodekso (ne vadinamųjų įstatymų ir teisės kodeksų) ir kritinės masės žmonių, šį garbės kodeksą įkūrinančių, saugančių ir ginančių savo laikysena, elgesiu ir kalbėsena.“
Arvydas Šliogeris, filosofas
,,Nerimas“, Tyto alba“, Vilnius, 2012, p. 86
                      ,,Korupcijos lyderiai jau yra virtę visuomenės elitžmogiais, vadinamaisiais politikais, tiksliau pasakius, aukštesniojo ešelono biurokratais, nes reikia bent sykį aiškiai pasakyti, kad jokių politikų klasikine šio žodžio prasme Lietuvoje nėra nė kvapo.“
Arvydas Šliogeris, filosofas
,,Nerimas“, Tyto alba“, Vilnius, 2012, p. 84
                      Vienas klaikus simptominis pavyzdys: mušami žmonės Garliavoje, o Seimo narei N. Venskienei pateikiama 14 kaltinimų! Įvertinkime tik vieną: ,,Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą.“ Raganų medžioklės laikai. (,,Lietuvos rytas“, 2015-01-09, 5)
                      ,,Seime įsitikinau, kad šitie politikai nepajėgūs ne tik spręsti valstybės esminių sisteminių ir giluminių problemų – dauguma jų net nepajėgūs jų suvokti. Politinės partijos daugiausia yra tapusios įdarbinimo ir verslo klubais, kuriuose svarbiausi yra interesai ir viešieji ryšiai, o valstybės valdymui ir reikalams skiriama mažoji dalis dėmesio bei laiko. Nėra kompetencijos, atsakomybės, tęstinumo.“
S. Jakeliūnas, iki 2015 m. buvęs premjero patarėjas
http://jakeliunas.lt/demesio-centre-pokalbis-su-buvusiu-ministro-pirmininko-patareju-s-jakeliunu/ 2015-01-15
                      ,,Dingo žodžiai ,,tautos interesai”, anksčiau budėdavę kiekvienoje sąjūdinėje prakalboje, palengva – dabar, kaip tik šiuo metu, dingsta žodžių junginys ,,Lietuvos interesai”. Jį keičia ,,integracija į ES”, o galiausiai jis išmetamas gatvėn kaip per dešimtmetį pasenęs sendaiktis. Nors greičiau dėl to, kad ,,lietuvių tauta” ar ,,Lietuvos interesai” politiškai nekorektiški pasakymai, – ką pagalvos Vakarai?“
Gintaras Beresnevičius, religijotyrininkas, etnologas
,,Šiaurės Atėnai”, 2002-06-22
                      Europos visuomenės antibendrumas: ,,O jų individualizmas yra siaubingas. Nes Europa yra individualizmo tėvynė. Čia jis atsirado ir čia jis numirs. Tai tokia yra Europa ir mums ten jokios vietos nėra.”
Sigitas Geda, poetas
,,Lietuvos aidas”, 2002-02-07, p. 10
                      ,,Triumfuoja vienareikšmis, asociacijų ir simbolinių prasmių atsikratęs prekės ženklas.“
Arūnas Spraunius, žurnalistas,
,,Kultūros barai“, 2014, nr. 12, 11
                      Jeigu Prancūzijos intelektualų manifestas (Umberto Eco, Levi, Rušdi ir kiti) tvirtina, kad Europoje ne katastrofa, o Europa miršta, tai kaip tai gali atrodyti Lietuvai? Lietuvių tautos ir valstybės išlikimo egzistenciniai klausimai paprastai neužduodami. Viskas suvedama į pakrikusios ir demoralizuotos Europos priekabos statuso buvimą.
                      R. Geitsas, buvęs JAV gynybos ministras, į klausimą ,,Ar manote, kad šiuo metu didžiausią pavojų JAV nacionaliniam saugumui turi Rusija?“ atsakė: ,,Manau šiuo metu pati rimčiausia JAV nacionalinio saugumo grėsmė – tos dvi kvadratinės mylios kuriose išsidėstęs Kapitolijus ir Baltieji rūmai.“
Robertas Geitsas, buvęs JAV gynybos ministras
http://human-crisis.com/p/blog-page_27.html, 2014-05-18
                      Ar negalima manyti, kad Lietuvoje yra ne panašiai. Tauta mulkinama pažadais ir valerijono lašais arba, kaip sako liberalai, pasiėmę iš Russkoje radijo šūkį ,,Vsio budet chorošo“ – viskas bus gerai! Norint sukilti, reikia nusiimti grandines. Kodėl taip yra?
                  ,,Prisimenu sėdėjom Lenino aikštėj.
                   Užsimerk ir išsižiok, – pasakiau.
                  Tu užsimerkei ir išsižiojai. Aš nuėjau.
                  Vakar išvydau tave Nepriklausomybės aikštėj.
                  Dvidešimt metų praėjo…O nėmaž nepasikeitei.”
                      Juozas Erlickas, rašytojas.
,,Apreiškimai”, Tyto alba, Vilnius, 2009, p. 101
                      ,,Civilizacijų niekas nesunaikina, jos baigiasi savižudybe“
Arnoldas Toinbi, britų istorikas
P. Bjukinenas ,,Ant žūties krašto“, Act, Maskva, 2006, p. 8
                      Kontrolinis klausimas: ,,Ar gali nesusigaudanti, iškrypusi, nusigyvenusi, praradusi istorinę atmintį Lietuvos valdžia atsisakyti savo noru tik administruoti Lietuvos teritoriją?

 

4. Išvados

  1. Primirštama ir prievartaujama tautinė ir valstybinė savimonė, laisvės kovų istorija.
  2. Nevertinamos pasaulio dvasinės degradacijos raidos tendencijos, o brukamas Lietuvos suvereniteto atsisakymas.
  3. Liberalai yra patys pavojingiausi ir klastingiausi valstybės suvereniteto naikintojai.
  4. Partijos, kaip politinio verslo dariniai, išsigimė ir joks jų pataisymas neįmanomos.
  5. Partijų elitą tenkina teisė administruoti Lietuvos teritoriją klastingų ir galingų nudvasintų liberalizmo ir globalizmo internacionalo materializmo lazda.
  6. Valstybės ir tautos orumą gali išgelbėti tik drąsi ir nauja nedelsiama išlikimo banga.

Du kontroliniai klausimai:

  1. Prancūzijos prezidentas Sarkozy ne vieną savo svarbią kalbą baigdavo žodžiais: ,,Tegyvuoja Prancūzija!“. Kuris Lietuvos politikas yra taip per 25 metus pasakęs?
  2. Lietuvos valstybę XX amžiuje kilnia dvasia kūrė, o ir miškuose krauju gynė idealistai. Kiek idealistų yra šios dienos Seime?

Tai ir yra šuns užkasimo vieta.

misrig@lrs.lt

www.savastis.lt

2015-05-16


Parašykite komentarą