Algirdas Endriukaitis

MGB psichotropinės priemonės prieš Lietuvos partizanus

Pateikiamame dokumente aprašyta kaip 1952 m buvo naudotos psichotropinės priemonės prieš Šakių rajono partizanus.

Šiame dokumente dėl istorinio fono norime palikti autentišką nusikalstamos okupacinės MGB organizacijos naudojamą terminologiją, kuria jos nori teisinti savo nusikalstamus veiksmus.

Paaiškinimai: *banditas — taip niekinančiai buvo vadinami savanoriai, Lietuvos laisvės kovotojai — partizanai. **,,Neptūnas“ — psichotropinio, cheminio poveikio nuodo šifruotas pavadinimas. Šiuo atveju apsvaiginąs, darąs žmogų bejėgiu.

***samogonas — rusų kalbos kilmės žodis, namuose gaminta degtinė. ****gauja — partizanų būrys.

Visiškai slaptai

,,SAUGUMO PULKININKUI DRG. SINYCINUI KAUNO SRITIES MGB VALDYBOS VIRŠININKUI

Specpranešimas

Apie „Žalgirio“ banditų grupės vado ,,Bitės“ likvidavimą.

/22 p./ 1952 m. lapkričio 19 d. pagal Jūsų anksčiau paruoštą planą, agento „Beržas“ ūkyje buvo slaptai surengta 6 asmenų pasala iš 7-os MGB kariuomenės valsčiaus garnizono komandos, vadovaujamos Šakių rajono MGB 2-N skyriaus viršininko saugumo kapitono Minakovo.

Grupei buvo pateiktas uždavinys – suimti banditą „Bitę“, kuris turėjo ateiti į agento „Beržo“ ūkį. Bandito atėjimo diena nebuvo žinoma.

Agentas „Beržas“ buvo aprūpintas „Neptūno“ preparatu ir instruktuotas. Lapkričio 20 d. 13.45 val. nuo vakarinės ūkio pusės iš miško pasirodė nepažįstamas (po to buvo nustatyta, kad tai banditas „Bitė“). 14.55 val. iš namo į tvartą, kur buvo pasala, pas ten esantį operatyvinį darbuotoją atėjo agentas ir pranešė, kad name yra banditas „Bitė“, kuris 14.50 val. išgėrė maždaug 70 gramų samogono su „Neptūnu“. Pats agentas samogono su „Neptūnu“ išgėrė 20-25 gramus ir agentą pasiuntė pas ryšininką Vincą Pavalkį, gyvenantį pusantro kilometro /23 p./ nuo agento ūkio. Pokalbyje iki išgėrimo „Bitė“ pasakė, kad eidamas pas agentą jis pas ryšininką Vincą Pavalkį nebuvo.

Po agento pranešimo apie tai, kad jo bute yra banditas „Bitė“, kapitonas Minakovas pasalos dalyvius paskirstė taip: su agentu „Beržas“ – vienas kareivis, du kareiviai – saugoti ūkį iš pietų ir rytų, jeigu banditas trauktųsi ir du kareiviai su Minakovu – bandito suėmimui.

15 val. 05-07 minutės banditas „Bitė“ išėjo iš agento buto ir pasuko link klėties, bet nuėjęs iki kiemo vidurio apsisuko ir nuo ūkio nuėjo į šiaurę link miško, išsiėmęs iš kišenės pistoletą. Nuėjus jam nuo namo 40-50 metrų link miško, Minakovas kareiviams davė komandą persekioti banditą. Išbėgus iš ūkio ir persekiojant banditą, prisiartinus prie jo 50-60 metrų, banditas atsisuko ir pamatė persekiojusią grupę ir per krūmokšnius šoko bėgti link miško. Kuomet banditas buvo 50 metrų miško gilumoje, Minakovas davė komandą atidengti ugnį į bandito kojas. Po šaudymo banditas nugriuvo, grupė nešaudė ir artinosi prie jo supdama. Nepriėjus iki jo 20-25 metrų, jis iš pistoleto du kartus iššovė tuo mirtinai save susižeisdamas. Atėjus prie jo grupei, banditas sąmonės neatgavo, nors dar 30 minučių rodė gyvybės ženklus. Šaudymo užšifravimui buvo paskirta grupė, kuri nuėjusi vieną kilometrą pietryčių kryptimi 0152 kvartale, o po to 0153 kvartale du kartus atidengė ugnį.

Sutemus visa grupė grįžo į agento ūkį ir išsidėstė tvarte tolimesniam stebėjimui. 16.30 val. grupė, pasiųsta apsimestiniam susišaudymui, grįžtant į agento ūkį prieigose buvo pastebėta /24 p./ Girdžių (Gerdžių?) kaimo gyventojo Juozo Rusteikos, kuris grįždamas iš Kriūkų miestelio užėjo pas agentą, žadėjusį jam parduoti šieno. Kareiviai pasiteiravo Rusteikos, ar šis nematė nepažįstamų žmonių, o po to vėl išėjo į mišką. Daugiau pašaliečių prie agento ūkio grupė nepastebėjo, kadangi agento ūkis yra miške ir artimiausi ūkio kaimynai yra maždaug kilometras nuo agento ūkio.

Užmuštas banditas yra Kostas Zaranka, sūnus Stasio, gimęs 1918 m. Jančių kaime Panemunės rajone /?/, gaujoje nuo 1944 m., buvo „Tauro“ apygardos „Žalgirio“ banditų grupės vadu, turėjo „Bitės“ banditinį slapyvardį. Objektas tirtas pagal agentūrinę bylą „Bitė“ Nr. 51.

Banditas nukautas naktį, slaptai, nuvežtas į Kriūkų miestelį, o po to į MGB valdybą /Kaune ?- vertėjas/. Pas banditą rasta užsieninės markės 7,65 mm pistoletas ir 7 jo šoviniai.

Pokalbyje su agento žmona buvo nustatyta, kad agentui išėjus iš buto „Bitė“ pakvietė ją išgerti samogono ir po to, kai jis išgėrė dar 60-70 gramų, ji taip pat išgėrė 20-30 gramų samogono su „Neptūnu“, bet dalį jo išspjovė ir po išgėrimo, išsigandus bandito, išėjo iš kambario. Neatmestina, kad jos elgesys banditui sukėlė įtarimą ir jis išėjo iš namo.

Šių metų lapkričio 24 dieną agentas „Beržas“ su mūsų užduotimi apsilankė pas banditų ryšininką Vincą Pavalkį, gyvenantį Raninės kaime. V. Pavalkis agentą sutiko draugiškai ir papasakojo, kad labai pergyveno dėl agento, kai išgirdo šaudymus, kadangi manė, jog šaudyta agento ūkyje. Toliau Pavalkis pasakė, kad jeigu rusai „Bitę“ sužeidė (jis taip kalbėjo todėl, kad šiame rajone galėjo pasirodyti tik jis – „Bitė“), tai jis pabėgo, bet būdamas sužeistas galėjo nugriūti /25 p./ ir negaudamas pagalbos numirė. Jeigu kareiviai sučiupo „Bitę“ gyvą, tai nori, kad viskas nurimtų ir iš „Bitės“ sužinotų visus pagalbininkus, ryšininkus ir bunkerius ir po kelių dienų pradės suėmimus.

Banditų likvidavimui dėl galimo jų pasirodymo agento „Beržo“ ūkyje, mes pastarojo ūkyje palikome ilgalaikę pasalą.

Apie tai ir pranešu.
Pateikiu būrio veiklos schemą.
Kauno srities
Šakių rajono MGB skyriaus viršininkas,
Saugumo papulkininkis Andrėjev

Vilniuje gauta 1952-11-28

LYA, f. K-l, ap. 15, b. 3920

Šakių KGB ataskaitos ir specialūs pranešimai 1952 m. sausio 1 d. – 1953 m. gruodžio 1 d.

Parengė A.Endriukaitis

2008-02-15

Tel. 8-601-95-809, misrig@lrs.lt

Parašykite komentarą