Marijonas Misiukonis

Provokacinių išpuolių neturi būti. 1988-10-01

Vakar spaudoje paskelbtas Lietuvos TSR vyriausybės pareiškimas dėl pastaruoju metu įvairiose vietose padažnėjusių valdžios organų nesankcionuotų, pažeidžiančių galiojančius įstatymus mitingų, susirinkimų ir kitokių panašių renginių. Vienas tokių įvyko rugsėjo 20 d. Vilniuje, Gedimino aikštėje. Ketvirtadienio vakare Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijoje šiuo klausimu buvo surengtas brifingas. Brifingą vedė ir į žurnalistų klausimus atsakė Lietuvos TSR vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas Marijonas MISIUKONIS.

– Kaip jau žinome, vadinamoji „Lietuvos laisvės lyga“ čia, Gedimino aikštėje, norėjo suorganizuoti mitingą, bet leidimo iš valdžios organų negavo, — pasakė Lietuvos TSR vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas Marijonas Misiukonis.

— Turint omeny, kad šio mitingo rengėjų veikla nukreipta prieš Komunistų partiją, Tarybų valdžią, mes remiantis įstatymais privalėjome užtikrinti rimtį ir viešąją tvarką. Per pastarąsias dienas mes gavome nemažai signalų, kad mitingas vis dėlto įvyks. Buvo net gąsdinančių: „Duosim mūšį milicijai“ ir panašiai. Vilniaus miesto vidaus reikalų valdybos viršininkas asmeniškai kalbėjo su kai kuriais šios „Lygos“ nariais, įspėjo apie galimas pasekmes, prašė neorganizuoti nesankcionuoto mitingo. Bet vienas iš grupės narių pareiškė: „Matote ant mano veido randą. Ką man reiškia su jumis susimušti. Aš nebijau turėti antrojo rando“. Taip pat turėjome signalų, kad vienas asmuo Gedimino bokšte nori pakeisti vėliavą. Jei tam kelią užkirsianti milicija, jis panaudosiąs ginklą.

Dar prieš aštuonioliktą valandą milicijos darbuotojai per megafonus kreipėsi į „Lygos“ narį A. Terlecką, kitus narius, kad išsiskirstytų. Gražiai prašyta ir kitų žmonių nepažeisti viešosios tvarkos, nutraukti neteisėtus veiksmus. Nežiūrint mūsų pastangų, mitingas vis dėlto, prasidėjo. į įvykio vietą atvyko specialus milicijos būrys. Mūsų darbuotojai neturėjo šaunamųjų ginklų, tik gumines lazdas, kad apsaugotų savo sveikatą, apsigintų nuo provokacinių išpuolių. Mes nenorėjome naudoti jėgos. Pareigūnai mėgino pamažu išstumti žmones iš įvykio vietos. Bet į juos pasipylė akmenys, kiaušiniai, tušti ir pilni buteliai, prasidėjo įžeidinėjimai. Tada milicijos darbuotojai panaudojo, gumines lazdas. Nesakau, kad viskas atlikta operatyviai, be skausmo, su baltomis pirštinaitėmis, bet mes neturėjome teisės leisti įsigalėti anarchijai, laužyti įstatymus.

– Sklinda kalbos, kad milicininkai patys išprovokavo žmones muštynėms, kad būtų lengviau juos sutramdyti. Taip pat žmonės sakosi matę, kad pareigūnai stumdė pagyvenusias moteris, tarp jų buvo ir su vaikais ant rankų.

– Tai provokaciniai tvirtinimai. Milicijos darbuotojai atliko savo pareigą, laikydamiesi tarybinių įstatymų ir socialistinio teisėtumo.

– Ar yra po šio įvykusio incidento sužeistų žmonių?

– Aštuoniolika milicijos pareigūnų gavo vienokio ar kitokio pobūdžio traumų, Vyresnysis leitenantas V. Kolesnikovas, seržantas R. Meškėnas sužeisti akmeniu į veidą. Kol kas neturime duomenų, kad būtų kreipęsi į medikus piliečiai, nukentėję nuo milicininkų veiksmų. Buvo apgadinti du mūsų autobusai, trys automašinos, – išmušti stiklai, sulankstytos durys. Sudaužyta taip pat viena videoaparatūra.

– Už chuliganiškus veiksmus sulaikyti 25 žmonės. Išsiaiškinus, vienas iš jų tuoj pat buvo paleistas. Kiek man žinoma, keli piliečiai patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

– Kaip klostėsi įvykiai toliau?

– Vieni žmonės nuėjo prie Aušros vartų, kiti patraukė; Lenino prospektu, kitomis gatvėmis, dėl to sutriko transporto judėjimas. Apie 20 val. Gedimino aikštėje prasidėjo naujas mitingas. Oratorių buvo daug, minia įsiaudrino. Vieni siūlė eiti pakeisti Gedimino bokšto vėliavos, kiti ragino palaukti spalio 28-osios, treti rėkė: „Dabar, arba niekad!“

Milicijos darbuotojai nesikišo į jų reikalus – mes likome stebėtojais. Supraskite teisingai: minios niekas nevaldė, buvo tamsu ir net maža kibirkštėlė galėjo baigtis sunkiomis pasekmėmis.

Pasibaigus mitingui, liko žmonių grupelė, pasiryžusių badauti nežinia dėl ko. Toks jų elgesys buvo įvertintas kaip demonstracija, todėl jie buvo išvežti iš aikštės.

Atrodo, kad tuo incidentas ir pasibaigė, tačiau kitą dieną, tai; yra rugsėjo 29 d. 13 val. Gedimino aikštėje įvyko naujas mitingas. Vieni ragino eiti prie Vidaus reikalų ministerijos pastato, kiti – į teismus.

Kaip jūs vertinate milicijos darbuotojų veiksmus?

– Pastaruoju metu respublikoje įvyko daug mitingų. Bet jokių incidentų nebuvo. Kaip ir visa visuomenė, mes remiame demokratinius persitvarkymus, viešumą. Bet reikia skirti tikrą demokratiją nuo veiksmų, prieštaraujančių drausmei ir tvarkai. Apmaudu, kada žmonės žino, jog negalima, bet vis tiek daro savo, be reikalo karščiuojasi.

Juk galioja įstatymai, kurių paminti po kojomis niekam nevalia. Demokratija tai ne anarchija, – kalbėjo M. Misiukonis, atsakydamas į gausius žurnalistų klausimus.

Gintautas Kniukšta

„Tiesos“ korespondentas

1988-10-01

Parašykite komentarą