Įstatai

1 STRAIPSNIS

BENDRIEJI NUOSTATAI

1.1. Klubas ,,SAVASTIS” (toliau tekste – Klubas) vienija asmenis, veikiančius kultūros, švietimo, istorijos srityse, palaikančius lietuvių tautos ir valstybės, kaip aukštos humanitarinės kultūros ir demokratijos buvimo pamatą agresyvaus globalizmo ir antihumanizmo pasaulinėje erdvėje sąlygomis, norinčius formuluoti raidos tendencijas ir teikti jas visuomenei.

1.2. Klubo teisinė forma – asociacija.

1.3. Savo veikloje Klubas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų normomis bei šiais Įstatais.

1.4. Klubas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, firminį blanką, savarankišką balansą, atsiskaitomąsias ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos bei užsienio šalių bankuose Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Jis gali turėti savo simboliką ir vėliavą.

1.5. Klubas yra pelno nesiekianti organizacija, steigiama neribotam laikui.

1.6. Klubo buveinės adresas: L.Giros g. 96-53, Vilnius, Lietuvos Respublika.

2 STRAIPSNIS

PAGRINDINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Aktyvinti Lietuvoje visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą, teisės viršenybę, ugdyti dvasingumą, savigarbą, orumą, tradicijų, šeimos, demografijos svarbą.

2.2. Aktualizuoti globalizmo iššūkių tendencijas lietuvių tautos ir tautinės valstybės identitetui, humanizmui, kultūrai ir nepriklausomybei.

2.3. Ugdyti kritinį globalizmo, atmetančio humanizmo ir idealizmo idėją, vertinimą.

2.4. Aiškinti pasaulinės pramogų ir pasilinksminimo industrijos materialistinę, krikdančią ir pavergiančią esmę

2.5. Tautinės savimonės, kaip ilgos istorijos teigiama ir jungianti bendruomeniškumą patirties, sąlygojančios konstitucinį lietuvių tautos ir suverenios valstybės egzistavimo prasmingumą ir gyvybingumą, nagrinėjimas ir palaikymas.

2.6. Lietuvos istorijos pamokų praktikos, istorinės sąmonės valstybės savitumui, laisvei ir demokratijai vertinimas.

2.7. Lietuvių atvirumą kintančiam pasauliui subalansuoti su tautine savivoka ir nacionaliniais interesais.

2.8. Įvertinti tautinės savimonės kaitos ir moralinės krizės prasmę bei emigracijos pavojus ateičiai.

2.9. Šiandieniniai lietuvių kultūros, papročių, tradicijų, kalbos savitumo prasmingumo akcentų vertinimas.

2.10. Lietuvių kalbą vertinti kaip šventą (sacrum) istorinį visam pasauliui svarbų paveldą.

2.11. Kritinio požiūrio į Lietuvos valstybės institucijų nesuverenius sprendimus pagarsinimas visuomenei akivaizdaus demokratijos trūkumo buvimo priimant sprendimus Europos Sąjungos sistemoje.

2.12. Tarptautinės humanistinės ir demokratinės patirties pažinimas ir pritaikymas.

2.13. Jaunuomenės informavimas, sudominimas ir pakvietimas dalyvauti išvardintų problemų nagrinėjime raginant prisiimti ateities likimo atsakomybę.

3 STRAIPSNIS

KLUBO VEIKLOS FORMOS

3.1. Apskritojo stalo diskusijos, konferencijos, simpoziumai, seminarai, parodos, minėjimai, paskaitos, kūrybos vakarai, koncertai, vakaronės, išvykos, sociologinės apklausos, moksliniai tyrimai ir kiti renginiai.

3.2. Bendradarbiauti su analogiškais klubais Estijoje, Latvijoje ir kitose valstybėse. Rengti pareiškimus ir deklaracijas, kreipimusis į tarptautines organizacijas.

3.3. Klubas renka tarptautinę informaciją apie globalizmo grėsmes kultūrai, platina ją individualiai per masines informacijos priemones, Lietuvos bibliotekas, internetą. Gali leisti laikraštį, žurnalą, knygas, reklamuoti savo idėjas.

3.4. Palaiko pastovius ryšius su mokslo, kultūros, švietimo ir kūrybos organizacijomis (Lietuvos mokslininkų sąjunga, Rašytojų sąjunga ir pan.). Teikia pasiūlymus politikams ir Lietuvos valstybinėms institucijoms.

4 STRAIPSNIS

KLUBO VALDYMAS

4.1. Klubas turi visuotinį narių susirinkimą, kolegialų valdymo organą – valdybą ir vienasmenį valdymo organą – pirmininką.

4.2. Aukščiausias Klubo organas yra visuotinis narių susirinkimas, kviečiamas ne rečiau kaip kartą per metus.

4.3. Klubo kolegialus valdymo organas yra 2 metams renkama 6 asmenų valdyba. Klubo darbui vadovauja Klubo visuotiniame narių susirinkime renkamas pirmininkas ir du jo pavaduotojai: pirmasis pavaduotojas ir pavaduotojas. Santykiuose su kitais asmenimis Klubo vardu vienasmeniškai atstovauja ir veikia Klubo pirmininkas.

4.4. Klubo pirmininkas:

a) kviečia susirinkimus, organizuoja darbą, renginius, reprezentuoja Klubą kitose įstaigose ir organizacijose, tvarko Klubo lėšas, ūkinę veiklą, valdo Klubo turtą, sudaro sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

b) vykdo Klubo visuotinio susirinkimo ir Valdybos nutarimus;

c) prima į darbą ir atleidžia darbuotojus, skiria paskatinimus ir nuobaudas;

d) atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

e) teikia dokumentus juridinių asmenų registrui;

f) revizoriaus prašymu teikia dokumentus susijusius su Klubo veikla,

lėšų ir turto apskaita.

4.5. Klubo Valdyba:

a) Sprendžia einamuosius reikalus;

b) Įgyvendina visuotinio susirinkimo nutarimus;

c) Teikia Klubo visuotiniam susirinkimui pasiūlymus priimti arba atleisti Klubo narius;

d) Pritaria tarptautinių ryšių užmezgimui;

e) Svarsto svarbių priemonių ir sisteminius klausimus, parengia metinius Klubo veiklos planus;

f) Sumažina arba atleidžia nuo stojamojo ir metinio nario mokesčio Klubo narius.

4.6. Visus Klubo dokumentus pasirašo jos pirmininkas arba pirmasis pavaduotojas, o finansinius ir buhalteris.

4.7. Klubo pirmininkas yra kartu ir valdybos pirmininkas.

5 STRAIPSNIS

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

5.1. Visuotinis Klubo narių susirinkimas:

a) keičia Klubo Įstatus;

b) priima ir atleidžia Klubo narius;

c) renka ir atšaukia Klubo pirmininką, pavaduotojus, Valdybos narius;

d) 2 metams skiria buhalterį;

e) 2 metams skiria iždininką;

f) 2 metams renkamas Klubo revizorius, kuris kasmet Klubo narių visuotiniam susirinkimui pateikia Klubo finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą;

g) nustato Klubo narių stojamojo ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

h) tvirtina Klubo išlaidų planą ir metinę finansinę atskaitomybę;

i) priima sprendimą dėl Klubo pertvarkymo arba pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

j) sprendžia dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

k) gali prieš laiką atšaukti Valdybą arba atskirus jos narius.

5.2. Visuotiniame Klubo narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Klubo nariai. Vienas Klubo narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

5.3. Visuotinis Klubo narių susirinkimas Klubo pirmininko kviečiamas pagal reikalą, bet ne rečiau vieną kartą per metus. Keturi Klubo nariai gali pareikalauti per 2 mėnesius sušaukti visuotinį Klubo narių susirinkimą.

5.4. Visuotinis Klubo narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja nemažiau kaip ½ Klubo narių:

a) sprendimai priimami paprasta balsų dauguma (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis);

b) sprendimai pagal 5.1 straipsnio i) punktą priimami ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų;

c) visuotiniame Klubo narių susirinkime ir Valdyboje esant lygiam balsų skaičiui, Klubo pirmininko balsas yra lemiamas.

5.5. Jeigu visuotiniame Klubo narių susirinkime nėra kvorumo, Klubas kviečia pakartotinį Klubo visuotinį narių susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvavo Klubo narių.

5.6. Klubo narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Klubo Įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Klubo narys.

6 STRAIPSNIS

KLUBO VEIKLOS ATASKAITA

6.1. Kasmetinę praėjusių metų Klubo veiklos ataskaitą visuotiniame Klubo narių susirinkime pateikia Klubo pirmininkas. Ataskaita yra vieša. Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo gali susipažinti su tokia ataskaita.

6.2. Klubo ataskaitoje turi būti nurodyta:

1) informacija apie Klubo veiklą įgyvendinant jos Įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

2) Klubo narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

6.3. Metinę finansinę ataskaitą visuotiniam Klubo narių susirinkimui pateikia Klubo revizorius. Ją įvertina visuotinis Klubo narių susirinkimas.

6.4. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

7 STRAIPSNIS

KLUBO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Klubas gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir Klubo Įstatuose, neprieštarauja jo veiklos tikslams, atitinkantiems Klubo įstatus, Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymui .

7.2. Visuotinio Klubo narių susirinkimo 2/3 sprendimu jis gali įstoti į analogiškas tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems įstatymams.

8 STRAIPSNIS

KLUBO NARIAI

8.1. Klubo nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys. Minimalus Klubo narių skaičius yra trys.

8.2. Klubo nario teisės:

1) dalyvauti ir balsuoti Klubo visuotiniame narių susirinkime;

2) naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;

3) susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą informaciją apie jo veiklą;

4) bet kada išstoti iš Klubo. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Klubo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

5) kitas teisės aktuose ir Klubo Įstatuose nustatytas teises.

8.3. Klubo buveinėje turi būti visų Klubo narių sąrašas. Su sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Klubo narys.

8.4. Klubo narys privalo laikytis Klubo Įstatų.

8.5. Į Klubą narys įstoja ar išstoja pateikęs raštišką pareiškimą. Sprendimas dėl to priimamas bendra tvarka Klubo visuotiniame narių susirinkime.

8.6. Iš Klubo narį pašalina visuotinis Klubo narių susirinkimas bendra tvarka už Klubo Įstatų nesilaikymą arba nedalyvavimą Klubo veikloje.

8.7. Be balsavimo teisės Klubui gali priklausyti Klubo rėmėjai. Rėmėju gali būti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis Klubo veiklą, padedantis Klubui savo patarimais, konsultacijomis, informacijos pateikimu, ekspertinėmis išvadomis, pranešimų parengimu prisideda prie veiklos ar remiantis materialiai Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka. Klubo rėmėju tampama parašius pareiškimą. Išstojant iš Klubo rėmėjų reikia informuoti Klubo pirmininką.

8.8. Klubo Garbės nario vardas suteikiamas už nuopelnus Klubo idėjų rėmime ir skleidime. Šis vardas suteikiamas Klubo narių visuotiniame susirinkime.

9 STRAIPSNIS

KLUBO LĖŠOS IR FINANSINĖ VEIKLA

9.1 Klubas atsako už visas savo turtines prievoles.

9.2 Klubo nariai neturi išankstinių nuosavybės teisių į Klubo turtą, išskyrus Klubo likvidavimo atvejį.

9.3. Rėmėjai nuosavybės teisių į Klubo turtą neturi, netgi jei turto dalis buvo perduota kaip indėlis.

9.4. Klubas turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

9.5. Asociacijos pinigus, gautus kaip paramą, taip pat negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą Klubas naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Klubas šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Klubas negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Klubo Įstatuose yra nustatyta, tikslams.

9.6. Klubo lėšas sudaro:

1) steigėjų stojamasis mokestis 100 Lt, naujų narių – 20 Lt;

2) stojamojo mokesčio gali nemokėti studentai ir pensininkai;

3) Klubo narių mokestis – 1 Lt mėnesiui (12 Lt metams);

4) savanoriškas Klubo veiklos parėmimo perduotos ar paaukotos fizinių bei juridinių asmenų ir rėmėjų lėšos bei kitas turtas;

5) pajamos gaunamos iš Klubo ūkinės veiklos;

6) kitos teisėtai įgytos lėšos.

9.7. Klubo lėšos naudojamos organizacinėms, reprezentacinėms, ūkinėms Klubo reikmėms, darbuotojams samdyti.

10 STRAIPSNIS

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE KLUBO VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

10.1. Klubo nariui raštu pareikalavus (reikalavimas Klubui įteikiamas Klubo buveinėje Klubo darbo valandomis arba siunčiamas paštu registruotu laišku) jis Klubo buveinėje darbo valandomis turi gauti pageidaujamą informaciją Klubo veiklos klausimais.

10.2. Klubas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui ar jo atstovui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti šių dokumentų kopijas: Klubo Įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Klubo veiklos ataskaitų, revizijos grupės išvadų, visuotinių Klubo narių susirinkimo protokolų, narių sąrašų, kitų Klubo dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.

10.3. Prašoma informacija ir (ar) kopijos, nurodytas 10.2 straipsnyje, Klubo nariui pateikiama nemokamai.

11  STRAIPSNIS

INFORMACIJOS SKELBIMO TVARKA

11.1. Apie Klubo visuotinio narių susirinkimo sušaukimą bei jo dienotvarkę Klubo pirmininkas privalo informuoti visus Klubo narius ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki Klubo visuotinio narių susirinkimo dienos. Informacija ir pranešimai Klubo nariams siunčiami telefonu, registruotu laišku ir/arba elektroniniu paštu.

11.2. Klubo pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir kitais įstatymuose nustatytais atvejais, kai Klubo informacija turi būti skelbiama viešai, informacija skelbiama dienraštyje ,,Respublika”.

12    STRAIPSNIS

ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

12.1. Klubo Įstatus keičia Klubo visuotinis narių susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų. Klubo visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Klubo Įstatus, surašomas visas pakeistas Įstatų tekstas ir po juo pasirašo Klubo pirmininkas arba kitas Klubo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

13 STRAIPSNIS

KLUBO PERTVARKYMAS IR PABAIGA

13.1. Klubas pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

13.2. Vienu metu Klubas negali būti ir reorganizuojamas, ir pertvarkomas.

13.3. Jeigu Klube liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą Klubas turi pranešti juridinių asmenų registrui juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka;

13.4. Likęs Klubo turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Klubo narių reikalavimus dėl Klubo turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Klubo išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Klubo visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Klubą;

13.5. Be kitų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytų pareigų, Klubo likvidatorius privalo:

1) viešai paskelbti dienraštyje ,,Respublika” apie Klubo likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Klubą bei savo duomenis;

2) sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;

3) perduoti likusį Klubo turtą Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka;

4) sudaryti Klubo likvidavimo aktą. Klubo likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;

5) perduoti dokumentus saugoti Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

6) pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Klubo likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Klubui išregistruoti.

Klubo ,,SAVASTIS” Įstatai patvirtinti steigėjų steigiamajame susirinkime 2009 m. rugsėjo 8 d.

 2011-03-22 redakcija