Algirdas Endriukaitis

Prasmingumo klausimai

Lietuvos finansų ministerija, sekretoriatas (Viešoji įstaiga ,,PVC”, esanti Kaune) ir Lietuvos gėjų lyga (LGL) pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemą ,,Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje” paprojektį ,,Partnerystė už lygias teises” sudarė tikslinę sutartį 2010 m. 365604,08 litų sumai, skiriant 90% (329043,67 Lt), o likusius 10 % (36560,41 Lt) turi įnešti paramos gavėjas ir/arba partneris. Projekto partneris – Švedijos gėjų, lesbiečių, biseksualų ir transseksualų teisių federacija, kuri įsteigta 1952 m., turi 6 tūkst. narių ir 28 atstovybes šalyje. Organizacija remia savo švietimo ir mokymo programą Azijos regione ir numatę skirti ypatingą dėmesį Baltijos šalims bei Lenkijai.

Kažkodėl pagal sutartį visuomenei prasmingi ir skirti veiksmai bei sąlygos yra slaptos ir neskelbiamos. Paprojekčio temos: tvari plėtra, socialinės atskirties visuomenėje mažinimas, demokratinės ir pilietinės visuomenės stiprinimas (vietinio ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas, nevyriausybinių organizacijų tinklų ir koalicijų su vyriausybinėmis organizacijomis kūrimo ir bendradarbiavimo europiniu lygmeniu skatinimas, žmogaus teisių, lygių teisių apsauga).

LGL Lietuvoje įsisteigė 1993 m., o 1995 m. Vilniuje įkūrė gėjų ir lesbiečių centrą. Pagal aptariamą projektą Lietuvoje numatoma ,,pritraukti daugiau žmogiškų išteklių bei instituciškai sustiprinti organizaciją”, ,,keisti visuomenės stereotipus ir homofobines nuostatas priešiškoje aplinkoje”, ,,perimti gerąją švedų kolegų patirtį”, ,,šį procesą labai paspartino Lietuvos integracija į Europos Sąjungą”.

Dokumente nusiskundžiama tokiomis skleidžiamomis nuomonėmis: ,,gėjai – ligoniai”, ,,kol jūs esate savo klubuose ir baruose, tol jūs mums nei draugai nei priešai, bet jeigu išeisite į viešumą – tapsite mūsų priešais.”

Projekte numatoma: dešimties dienų seminarų ciklas Lietuvoje, konferencija Vienoje, mokymai Stokholme ir tarptautinis susitikimas Vilniuje. 2000 tiražu bus išleistas ,,Gerosios praktikos vadovas anglų ir lietuvių kalbomis”. Pateikiame numatomų išlaidų rūšys.

Susitikimas Vienoje

Lietuvos pusės dalyvavimo išlaidos. Dienos maitinimui asmeniui skirta 156,25, nakvynei – 281,25 Lt, dviem ekspertams kiekvienam sumokėti po 1500 Lt. 

Veiklos ištekliai

Veiklos

biudžetas Lt

2 išorės ekspertai 3000
8 žmonių maitinimas (4 dienos) 5000
8 atstovų kelionė į Vieną 10000
8 atstovų apgyvendinimas (4 naktys) 9000
Seminaro salė su kompiuterine technika 1500
Iš viso 28500

 Gerosios praktikos tyrimas

Čia numatoma parama slepiantiems savo orientaciją, mažumų kultūros populiarinimas, savanorių motyvacija ir bendruomenės sutelkimas, 10-15 sėkmės istorijų užrašymas. Tyrimas bus atliekamas Švedijoje ir Lietuvoje. Išleidžiamas gerosios praktikos vadovas. Tyrimo koordinatorius ir redaktorius dirbs 6 val. per dieną ir iš viso dirbs 1250 val. Vienos darbo valandos įkainis – 20 Lt. Ekspertas samdomas pagal autorinę sutartį. Vertėjui bus mokama 50 Lt už puslapį. Leidinys bus salvotas, spausdinamas Švedijoje.

Priemonė Veiklos

biudžetas Lt

Tyrimo koordinatorius ir redaktorius 25000
Tyrimo metodikos sukūrimas 5000
Vertimo išlaidos 5000
Kalbos redakcija 2500
Maketavimas 4000
Spauda ir pristatymas 13000
Iš viso 54500

Informacijos ir paramos centras

                      Vienintelio bendruomenės centro Lietuvoje užduotys: nariai nuolat diskutuoja, bus pravesta 10 seminarų, suteikiant galimybes ne mažiau kaip 60 moterų ir 40 vyrų dalyvauti lygos veiklos plano kūrime. Centro vadovas per metus dirbs 1250 val. ir vienos darbo valandos kaina – 16 Lt. Vieno mėnesio centro nuomos kaina – 2000 lt., o komunalinėms paslaugoms – skiriama 450 Lt.

Centre yra 14 kompiuterių, 2 kopijavimo aparatai – faksai, daugialypės terpės projektorius. Paslaugų mėnesiui išlaidos – 500 Lt. Už centro valymą mėnesiui skiriama 416,66 Lt.

Priemonė Veiklos biudžetas Lt
Centro vadovas 20000
Centro nuoma 24000
Komunalinės paslaugos 54000
Aparatūros nuoma 6000
Kėdžių ir stalų pirkimas 2000
Centro valymas 5000
Iš viso 62400

 Seminarai LGJ daruotojams, savanoriams Lietuvoje

Numatomasurengti 10 seminarų temomis: socialinė politika, sveikata, švietimas, kultūra, žiniasklaida, miestas tau, teisė, jaunimas, sportas, senjorai.

Visi seminarai yra absoliučiai vienodi: 4 val. trukmė, 20 asmenų dalyvavimas, Vieno dalyvio maitinimui skiriama 40 litų (pietūs ir 2 kavos pertraukos). Bus aptariami finansavimo šaltiniai iki 2013 metų Seminarų rekomendacijos bus perkeltos į gerosios praktikos vadovą,. Šiems seminaramsiš viso skiriama 30000 Lt. Pateikiame vieno seminaro išlaidų struktūrą.

                      Ekspertams iš Lietuvos kiekvienam bus apmokama pagal autorinę sutartį po 1000 Lt.

Priemonė Veiklos

biužetas Lt

2 išorės ekspertai iš Lietuvos 2000
Gaivinamieji gėrimai ir užkandžiai 800
Vietinės dalyvių kelionės 200
Iš viso 3000

 Mokymai darbuotojams ir savanoriams Stokholme

2 dienų 16 val. seminaras. Bus apmokyti 4 Lietuvos atstovai ir pasidalinta patirtimi su 12 dalyvių iš Švedijos. ,,Tai bus dviejų dienų bendruomenių kūrimo kursas”. Tyrimo vadovas dirbs 1000 val. per metus, 1 valandos įkainis 38,208 Lt. 4 ekspertams iš Švedijos už pranešimus bus sumokėta po 1500 litų. Vienam dalyviui už 2 dienas maitinimui (pietūs ir 2 kavos pertraukos) skiriama 135 litai. Dalyviui iš Lietuvos vienai nakvynei skiriama 375 litai.

Priemonė Veiklos

biudžetas Lt

Mokymų bei tyrimų vadovas iš Švedijos, 12 mėn. darbo sutartis 38208
4 ekspertai iš Švedijos 6000
Gaivinamieji gėrimai ir užkandžiai 7000
Seminaro salės nuoma 1000
4 atstovų kelionė į Stokholmą 5000
4 atstovų iš Lietuvos apgyvendinimas 3000
Iš viso 60208

 Tarptautinis bendradarbiavimo susitikimas Vilniuje

8 val. seminaras, 20 seminaro dalyvių, du – trys susitikimai su viešosios politikos veikėjais. Vienam ekspertui sumokama 1500 litų. Vienam dalyviui maistui skiriama per 80 litų. Pranešėjams iš Švedijos sumokama po 1500, o iš Lietuvos po 1000 litų kaip autorinis honoraras.

Priemonė Veiklos biudžetas Lt
4 išorės ekspertai 6000
Seminaro salė, kompiuteriai 2500
Gaivinamieji gėrimai ir užkandžiai 2000
4 ekspertų kelionės iš Švedijos 5000
4 ekspertų iš Švedijos nakvynė 2200
Vertėjo darbas 2000
Iš viso 19700

 Visuomenės informavimas ir projekto viešinimas

Informacija interneto svetainėje, pranešimai spaudai, užsakomieji straipsniai, informaciniai skydeliai bendruomenės interneto svetainėse, skelbimai, stendai, lankstinukai. Viešinimo koordinatorius per metus dirbs 1000 val. už valandą mokant 15,15 Lt. Vieno lankstinuko kaina – 4 litai.

Priemonė Veiklos biudžetas Lt
Viešinimo koordinatorius 15150
Informacijos interneto svetainėje 5000
Pranešimai spaudai 1000
Užsakomasis straipsnis spaudoje 5000
Informaciniai skydeliai svetainėse 6500
Skelbimai 3000
Informacinis stendas 2000
Lankstinukai 4000
Interneto svetainės serveris 1200
Iš viso 42850

 Baigiamoji konferencija Vilniuje

8 valandų tarptautinė konferencija, 80 dalyvių. Koalicijų kūrimas, darbas mažose grupėse. Vienam dalyviui maitinimui skirta 50 litų. Planuojama iš kitų Lietuvos vietų 10 delegatų.

Priemonė Veiklos biudžetas Lt
Salės ir aparatūros nuoma 2500
Vertimas 1800
Maitinimas 4000
3 ekspertų iš Švedijos pranešėjai 4500
3 ekspertų iš Lietuvos pranešėjai 3000
3 ekspertų kelionė iš Švedijos 4500
3 ekspertų iš Švedijos nakvynė (2 naktys) 1650
Dalyvių apyvendinimas (10 dalyvių) 3000
Lietuvos dalyvių kelionės 500
Iš viso 25450

 Auditas 

Metinis patikrinimas Veiklos biudžetas Lt
Pagal konkursą 14000

 

Administravimo veikla

Pagal darbo sutartį bus samdomi projekto vadovas ir projekto finansininkas. Jie dirbs 12 mėn. po 2-3 val. kasdien. Per metus dirbs po 400 val. mokant 17, 50 Lt už valandą. Ofiso nuomai skiriama 750 litų mėnesiui. Plačiajuostis internetas  kainuos 300 litų mėnesiui. Bus naudojami du mobilūs ir vienas laidinis telefonas (300 Lt mėnesiui). Biuro prekėms įsigyti mėnesiui skiriama 263,67 Lt.

Priemonė Veiklos biudžetas Lt
Projekto vadovas 7000
Projekto finansininkas 7000
Projekto kabineto nuoma 9000
Komunalinės paslaugos 3000
Telefonas, internetas 7200
Vietinės kelionės 2000
Biuro prekės 2564
Iš viso 38364

 Svanoriškas darbas                                                       

Numatyta šiam darbui skirti nemažiau 77 val. pagal savanoriško darbo sutartis. Sutartys bus sudaromos su savanoriais iš Lietuvos ir Švedijos. 

Savanoriškas darbas Veiklos biudžetas LT
Pagal darbo sutartį 7672

Nurodoma, kad visų projekto dalių rizika yra nežymi. ,,/…/visas projektas yra skirtas darbui su lygiateisiškumu, nes jis kovoja  už LGBT žmonių teises, siekiant to, kad jie galėtų gyventi tokį gyvenimą, kokį jie nori gyventi, net kai tai meta iššūkį įsigalėjusioms, vyro ir moters elgsenos suformuotoms socialinėms normoms.”

,,/…/ lesbiečių moterų ir transseksualų įtraukčiai bus skiriamas ypatingas dėmesys tiek gerosios praktikos tyrimo procese, tiek rengiant gerosios praktikos seminarus konferencijos metu.”

 Viso projekto išlaidos 

Išlaidų pavadinimas Litai
1. Administravimo išlaidos: 36364,00
1.1 Personalo išlaidos 14000,00
1.2 Kitos išlaidos 22364,00
2. Vykdymo išlaidos: 321928,00
2.1 Personalo išlaidos 98358,00
2.2 Kitos vykdymo išlaidos 191870,00
2.3 Informavimas ir viešinimas 17700,00
2.4 Auditas 14000.00
3. Įnašas natūra 7312,08
3.1 Savanoriškas darbas 7312.08
Iš viso 365604,08

 Projekto finansavimo šaltiniai 

Finansavimo šaltinis Finansuojanti organizacija Projekto lėšų suma (Lt) Procentinė dalis (proc.)
Nevyriausybinių organizacijų fondo parama Finansų ministerija 329043,67 90,00
Pareiškėjas Lietuvos gėjų lyga 26511,22 7,25
Partneris Švedijos gėjų, lesbiečių, biseksualų ir transseksualų teisių federacija 10049,16 2,75
Iš viso   365604,08 100,0

Tarp Lietuvos gėjų lygos ir Švedijos gėjų, lesbiečių, biseksualų ir transseksualų teisių federacijos pasirašyta sutartisdėlpaprojekčio ,,Partnerystė už lygias teises” įgyvendinimo.

Lietuvos gėjų įnašą į projektą sudaro: koordinatorius, vadybininkas, informacijos ir paramos centro vadybininkas, viešinimo koordinatorė, patalpos, esančios A. Jakšto g. 22-15 Vilniuje (113 m2) ir joms reikalingos komunalinės bei apsaugos paslaugos, baldai, įsigyti už nuosavas ir paramos lėšas, kompiuterinė ir organizacinė technika, daugialypės terpės projektorius, telekomunikacijų įranga, ir interneto ryšys (2 laidinio ryšio telefonai, 3 mobiliojo ryšio telefonai, faksas, DSL interneto ryšys) ir finansinis įnašas – 26511,22 litai.

2007-12-27 Lietuvos Respublikos finansų ministras sudarė priežiūros komitetą kvietimų teikti projektų paraiškas subsidijų nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimui Lietuvoje, paramai gauti sąlygų nustatymui – paraiškų atrankos kriterijus, trukmę ir kitas sąlygas. Taip pat tvirtina galutinį kvietimo teikti projektų paraiškas fondo paramai gauti lėšų paskirstymą tarp mažų ir didelių projektų, nuspręstidėltinkamumo finansuoti projektų paraiškas, teikti rekomendacijas Finansų ministerijai ir EEE bei Norvegijos finansinių mechanizmų nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos sekretoriatuidėlfondo įgyvendinimo.

Priežiūros komitetas:

Rolandas Kriščiūnas – Finansų ministerijos atstovas, Priežiūros komiteto pirmininkas;

Audronė Nikšaitė – Finansų ministerijos Tarptautinės finansinės paramos koordinavimo

skyriaus vedėja, Priežiūros komiteto pirmininko pavaduotoja;

Inga Aksamitauskaitė – Klaipėdos apskrities nevyriausybinių organizacijų atstovė;

Vidmantas Brazys – Marijampolės nevyriausybinių organizacijų atstovas;

Rasa Cicėnienė – viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros atstovė;

Daiva Daugėlienė – Alytaus apskrities nevyriausybinių organizacijų atstovė;

Erika Furman – Vilniaus apskrities nevyriausybinių organizacijų atstovė;

Danguolė Juškevičienė – Panevėžio apskrities nevyriausybinių organizacijų atstovė;

Sigitas Kancevyčius – Tauragės apskrities nevyriausybinių organizacijų atstovas;

Kazimieras Algimantas Kazragis – Telšių apskrities nevyriausybinių organizacijų atstovas;

Ligija Kulikauskienė – Kauno apskrities nevyriausybinių organizacijų atstovas;

Jonas Kungys – Šiaulių apskrities nevyriausybinių organizacijų atstovas;

Danutė Pitrenienė – Utenos apskrities nevyriausybinių organizacijų atstovė.

2004-10-27 italas Rokas Butiljonė (Rocco Buttiglione) prarado teisę dirbti Europos teisingumo, pilietinių laisvių ir saugumo komisaru, nes pasakė, kad manąs jog homoseksualinė santuoka yra nuodėmė. Taip nusprendė Europos Parlamento Pilietinių laisvių komitetas, kairiųjų frakcija ir liberaliosios frakcijos dauguma. Tai klausimas apie tolerancijos ir saviraiškos lygmenį.

2005 m. rugpjūčio mėn. Švedijos teismas pasodino į kalėjimą pastorių Ake Green, kuris savo pamoksluose citavo Šv. Rašto vietas, smerkiančias homoseksualizmą, pavadinus jį nuodėme.

,,Tik kartais netyčiomis krinta į akis, kad kuris nors tipas per daug laiko skiria seksualiniams reikalams. Nors nėra jokio reikalo, o ir kvaila, viešinti savo lytinį gyvenimą. Juo labiau afišuotis, isteriškai šūkčiojant: ,,Aš homoseksualas, gėjus, lesbietė!” ,,Aimanuojama, kad jie nemėgstami ir netoleruojami. Tačiau patys savo arogancija, manieringumu, įkyriai brukdami į akis kitiems savo ,,orientaciją”, organizuodami maivymosi paradus, kurie tarsi farse vaizduoja ,,džiaugsmus”, ko gero, yra užslėpę depresiją ir savęs gailestį, o tarptautinės ,,konferencijos” ir grožio konkursai sukelia ne visuomenės ,,susižavėjimą”, bet išprovokuoja antipatiją./…/

/…/ Būkite ir likite (jei norite) tokie, kokie esate, bet nepuoselėkite iliuzijų, kad heteroseksualai (t. y. normalūs) negali ir neturi teisės pareikšti savo nuomonę apie vykstančius dalykus arba vaizduoti, jog nieko blogo nevyksta. Tenka tik apgailestauti, kad laisvė ir demokratija, be atsakomybės darant neprotingas nuolaidas, veda į anarchiją ir nužmogėjimą.” (Seksologas Z. Buslius, ,,Lietuvos aidas”, 2006-10-13, 8).

2003 m. Vilniaus gėjų klube ,,Men’s Factory” vyko Lietuvos ,,Misterio gėjaus” rinkimai. Gražiausiu gėjumi išrinktas devyniolikmetis Klausas, antrąją vietą užėmė Dimitrijus.

Rygos gėjų klube ,,XXL” konkursantai turėjo prisistatyti, šokti striptizą, pasirodyti scenoje su smokingu ir apsijuosus su rankšluosčiu. Bilietas kainavo 10 latų (53 litus). Lietuvai komisijoje atstovavo Aleksiejus Terentjevas. Lietuvos atstovas Dmitrijus užėmė antrąją vietą. Konkurso nugalėtojui teko poilsinė kelionė į Kanarų salas.

2003 m. skulptorius B. Vyšniauskas turėjo nesutarimų su gėjais, kurie jo dviejų darbininkų skulptūros atvaizdą panaudojo savo leidinyje. Europarlamentarė olandė J. Sviebel Vilniuje gyrėsi, kad su partnere gyvena 15 metų ir aiškino, kad ją įžeidžia tokie pasakymai: ,,Tu tokia drąsi, nežinojau, kad esi lesbietė”.Į žurnalisto klausimą kaip vertina Lietuvos homoseksualų judėjimą už lygias teises J. Sviebel atsakė: ,,Jis išaugo iš kūdikystės. Gėjai moka pasinaudoti ES lėšomis, o tai – nemažas laimėjimas”. ES mažųjų projektų finansavimui skyrė 863 tūkst. litų. Pavyzdžiui, Šakių bibliotekai skyrė 20 tūkst. litų. Lietuvos gėjų lygos pateiktam projektui ,,Šeimos politikos ir teisės iššūkiai besiplečiančioje Europoje” finansuoti skirta 86,32 tūkst. litų. Kaip nurodė lygos atstovas E. Platovas, jie diskutuos apie galimybę vienos lyties asmenims auginti vaikus.

Lietuvoje buvo pateikta 70 projektų iš kurių patenkinti buvo 9 projektai. Galima paminėti kokios programos buvo finansuojamos: Lietuvos žmogaus teisių centras, Socialinės atsakomybės centras, Lietuvos vartotojų institutas, Europos judėjimas Lietuvoje, su korupcija kovojančios organizacijos ,,Transperency International” Lietuvos skyrius, Vytauto Didžiojo universitetas bei NVO ,,Europos namai”.

,,Vakarų žinių” (2005-10-22) žurnalistas pabuvojo JAV, Geisityje miestelyje, kuris vadinamas gėjų rojumi. ,,Beveik visi kurorto paplūdimiai skirti homoseksualiems nudistams, dažnai čia gėjų porelės susitinka pasimylėti. /…/ Heteroseksuali pora šiame miestelyje – retenybė. Čia įprasta matyti meiliai susikibusius rankomis ir vaikštinėjančius skirtingų rasių ir amžiaus vyrus. /…/ Nustatyta, kad apie 30 procentų miestelio gyventojų bei turistų yra užsikrėtę ŽIV. /…/ Mėgstantys grupinį seksą gėjai naktis leidžia prabangiausiame miestelio naktiniame klube. Jo viduje įrengtas baseinas, o teresa veda į paplūdimį.Pošia teresa 4 valandą ryto renkasi įvairaus plauko bei amžiaus gėjai. Sekso orgijoje, trunkančioje apie kelias valandas, dalyvauja apie 30 įkaitusių vyrukų. /…/ Kurortiniuose miesteliuose nakvynė viešbutyje kainuoja apie 80 dolerių, Geitsityje per sezoną kambarį pigiau nei už 200 dolerių vargiai surasi. /…/ į miestelį suvažiuoja daugybė pilvotų gėjų apžėlusiomis krūtinėmis, įsivėrusių auskarus į krūtinės spenelius. Apsitempę odinėmis kelnėmis, didžiodamiesi savo apkūnumu, jie vaikšto susikabinę gatvėmis.”

Algirdas Endriukaitis

misrig@lrs.lt

2014-05-01

Parašykite komentarą