Programa

BŪTI AR NEBŪTI?

Lietuvių tauta ir valstybė pamažu nyksta, netenka gyvybingumo. Akivaizdu, kad visa Europos civilizacija pasuko mirties kultūros keliu, ir jeigu aklai seksime šiomis tendencijomis, tai reikš mūsų egzistencijos pabaigą. Dūstanti, besiblaškanti ir dvasinių tikslų neturinti Europa negali būti mūsų savasties išlikimo ramstis ar gairė.

SAVASTIES klubas (toliau – Klubas) yra visuomeninė organizacija, vienijanti mokslo žmones, kultūros, švietimo, politikos veikėjus, kurių nuomone, agresyvaus globalizmo ir antihumanizmo pasaulyje lietuvių tauta ir valstybė yra vienintelė atspara mūsų žmogiškumui.

Klubas sieks atpažinti įcentrines ir išcentrines tautos raidos tendencijas, skatins įcentrinių tendencijų pirmumą.

Kaip pamatinę tautos ir valstybės būties problemą Klubo nariai vertina Lietuvos demografijos klausimą, kurio neišsprendus jokie veiklos motyvacijos formulavimai, veiksmai ir kitos problemos netenka prasmės. Nacionaliniai interesai gyvuoja tik nacionalinio identiteto poreikio ir pripažinimo pagrindu.

Klubo šūkis – ,,Savastis – atmintis ir atsakomybė“.

ATRAMOS IR TILTAI

Mūsų tauta ir valstybė išliko vien tik dėl savo apsisprendimo, ryžto bei milžiniškų aukų ir pastangų, kurių šiandien reikia dar daugiau, jei norime gyventi savo valia, išlaikyti savigarbą ir orumą, o ne tenkintis globojamo ir greitai išnyksiančio nevisaverčio išlaikytinio statusu.

Istorija liudija, kad niekas niekada nesirūpino mūsų tautine valstybe – tai mūsų reikalas ir mums teks nesižvalgant dirbti patiems. Lietuvos valstybės vizijos kūrimas – mūsų veiklos erdvė.

Klubas skatins Lietuvos visuomenės pilietinę ir tautinę savimonę, remdamasis 1918 m. Vasario 16-osios Aktu, 1949 m. Vasario 16-osios Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaracija, 1949 m. birželio 14 d. Lietuvių Charta, 1990 m. Kovo 11-osios Aktu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos himnu.

PROTĖVIŲ BALSAS

Globalizuotame pasaulyje labai svarbu nagrinėti ir palaikyti tautinę savimonę, kaip bendruomeniškumo jungtį, sąlygojančią konstitucinį lietuvių tautos ir suverenios valstybės egzistavimo prasmingumą ir gyvybingumą.

1918 m. atkuriant nepriklausomybę lemtingą vaidmenį suvaidino ryžtinga nuostata, kad lietuvių kalbai mūsų kultūroje turi būti suteikta pirmenybė. Lietuvių kalbos kaip gerbtino paveldo puoselėjimas mums yra šventas (sacrum), šis istorinis paveldas svarbus visam pasauliui, mums jis – tautos identiteto pagrindas.

Istorijos žinios – vertingiausia, gyva, niekuo nepakeičiama patirtis, išgyvenimas ir patikrinta pamoka. Lietuvos istorijos dramatizmas, istorinės sąmonės gelmė padėjo mūsų tautai surasti savo vietą pasaulyje ir yra atspirtis istorijos užmarščiai, reiškiančiai tų pačių klaidų ir negandų prišaukimą.

Šeima, giminė, gimtinė, papročiai, sentimentai, upės, ežerai, girios, piliakalniai, šventovės, simboliai, paminklai, kapai – tai Tėvynės pasaulėjauta ir pasaulėžiūra, bendrumas, pastovumas, mūsų atsakomybė ir priedermė šį turtą išsaugoti. Globalizavimo šalininkai prievarta reikalauja visa tai, kas patikrinta ir gyvybinga, atmesti, tapti jų plėšrūniško elgesio patarnautojais.

PRIEDERMĖ TĖVYNEI

Remti tautinės mokyklos modelį, patriotinį ir pilietinį ugdymą kaip savigarbos sklaidą ir atsvarą imperiniam internacionalizmui, kosmopolitizmui ir globalizmo dvasinei impotencijai bei stinguliui ir materialistinei vergovei.

Ugdyti jaunos kartos pilietinį sąmoningumą, aktyvumą, skatinti ją dalyvauti nagrinėjant šalies problemas, raginti prisiimti atsakomybę už valstybės ateitį.

Aiškinti visuomenei, kad savo kultūros atsisakymas reiškia nepriklausomos Lietuvos valstybės pamatų griūtį, mūsų pačių laisvo gyvenimo netektį ir negrįžtamą ištirpimą.

Ugdyti visuomenės nuomonę, kad skirtumo tarp valdžios ir valstybės samprata ir besąlygiška asmeninė piliečio atsakomybė už Lietuvos valstybę yra būtina žmogaus ir piliečio savigarbos ir laisvės sąlyga.

LIETUVA PASAULYJE

Lietuvių atvirumą kintančiam pasauliui subalansuoti su tautine savivoka ir nacionaliniais interesais. Filosofai tvirtina, kad Vakarai ieško agonijos formos, vertos jų praeities, kai mutacijos pateikiamos kaip norma.

Atskleisti globalizmo, eurointegracijos ir ,,realios politikos“ iššūkių tendencijas ir poveikį demokratijai, nepriklausomybei, lietuvių tautos ir tautinės valstybės identitetui, humanizmui ir kultūrai.

Ugdyti kritinį globalizmo, kosmpolitizmo, anarchinio sindikalistinio liberalizmo kratinių vertinimą, parodant jų priešiškumą žmogiškumo ir idealizmo idėjoms, natūralioms vertybėms, giliems jausmams, pasiaukojimui, garbingumui, šventumui, Tėvynei, bandymą paversti žmogų vien tik rinkos elementu.

Parodyti, kaip pasaulinė pramogų, pasilinksminimų, sekso industrija ugdo primetamą materialistinę krikdančią, naikinančią sąmonę, fiziškai, ir dvasiškai pavergiančią žmogų.

Įvertinti tautinės savimonės kaitos ir moralinės krizės prasmę bei emigracijos pavojus ateičiai.

Ugdyti kritinį požiūrį į Lietuvos valstybės institucijų nesuverenius sprendimus, atskleisti akivaizdų demokratijos trūkumą priimant sprendimus Europos Sąjungoje.

Parodyti valdančiojo Lietuvos elito politinį nevisavertiškumą, vasališkumą, knechtiškumo, nuolankumo, nuolaidžiavimo, paklusnumo stipresniam, kosmopolitines nuostatas ir faktus.

Pažinti ir pritaikyti tarptautinę humanistinę ir demokratinę patirtį.

BALTIJOS ŠALIŲ SOLIDARUMAS

Baltijos šalys savo istorijoje nepasinaudojo galimybe artimiau bendrauti ir keistis patirtimi. Kalbant apie bendravimą ir solidarumą su Estija ir Latvija, kaip bendro istorinio likimo valstybėmis, mums reikšminga kiekvienos jų patirtis ir parama, todėl  svarbu sukurti šių šalių bendrą klubą. Baltijos šalių pasikeitimas tarpusavyje informacija naudingas ir gaunant informaciją iš kitų šalių.

VEIKLOS BŪDAI IR FORMOS

Klubo veiklos dinamiškumas priklausys nuo individualių Klubo narių iniciatyvos ir prisiimtos atsakomybės, kintančios socialinės situacijos, sukauptos patirties ir organizacinių galimybių.

Numatomos šios veiklos formos: susirinkimai, konferencijos, diskusijos prie apskritojo stalo, publikacijos spaudoje, bendravimas su radijo ir televizijos auditorija, susitikimai su visuomene, lankymasis mokslo įstaigose, individuali veikla, teminių leidinių (monografijų, konferencijų medžiagos ir pan.) publikavimas, internetinė sklaida ir kita. Bendravimas su panašių tikslų siekiančiomis visuomeninėmis organizacijomis.

Klubo programa patvirtinta visuotiniame Klubo narių susirinkime 2010 m. balandžio 14 d.

5 komentarai

 1. MES nenorime nieko svetima, tik išsaugoti sava.Tai visų rūpestis. Jeigu išsilaikėme per karus,badą ,marą,tremtis,tai dabar pats Dievas prisako-būkim LIETUVIAI, NEPARSIDUOKIM UŽ TRUPINĮ AUKSO, NETINGĖKIM,KAUPDAMI TURTUS, NE – PAMIRŠKIME,KĄ GYNĖ MŪSŲ PROTĖVIAI IR UŽ KĄ KOVĖSI MŪSŲ TĖVAI.

  • Reitingistų ložės prezidentasRugsėjis 25, 2010 22:22Nūnai soojtsi tokie laikai, kai reitinguotojai neišmano, kaip reitinguoti mokyklas (vienas reitinguotojas net nežinojo, ką reiškia žodis reitingas , panašiai, kaip vienas Teatro ir muzikos akademijos tikreiva bandė užlenkti anos vadovus klausimu: kodėl akademija nerengia kinologų (atseit kino kritikų)). O seimo atitinkamo komiteto patarėjai turėtų į šį itin svarbų valstybei klausimą atsinešti kur kas atsakingiau ir į šį reikalą veizėti kompleksiškai. Pvz., nuo senobinių laikų lietuviai statė namus tik su šlaitiniais stogais, tad kyla klausimas: ar patriotiškiausios mokyklos pastato stogas šlaitinis (plokščias stogas nepatriotiška). Be to, nuo senų senobės lietuvių tualetai būdavo tik lauke: jei tualetas ne lauke, mokykla negali būti patriotiška. Lietuviai nuo seno buvo sveiki, stiprūs, barzdoti, mokėjo galąsti kirvius ir kalavijus aštrius, tiesti kūlgrindas. Ar yra atitinkamų atitkmenų patriotiškiausios mokyklos arsenale? Metraščiai byloja, kad tąsyk nebuvo adaptuotų ir modifikuotų, narkomanų ir alkoholikų paauglių. O kaip dabar patriotinėse mokyklose? Daug, oi daug praleista reitinguojant mokyklas. O jei dar yra tokių, kurie į mokyklą eina ne basi tai voobščie

 2. VAGIAMA LIETUVOS ISTORIJA

  1.TRĖMIMAI – MASINIŲ ŽUDYMŲ PRIEDANGA. Dėl ekskursijų į lietuvių masinių žudynių vietas: NKVD-KGB,“raudonieji naciai“, panaudojo „trėmimus“ kaip pigiausią masinių žudynių,tautų naikinimo būdą. Paranojinė sovietinės Rusijos imperija „trėmimus“ naudojo kaip lietuvių masinių žudynių priedangą.. Pvz., 1941 birželio 14 dieną į mirties traukinių vagonus Lietuvoje buvo užkalta pagal „oficialius“ NKVD-KGB žudikų duomenis 17,6 tūkstančiai lietuvių inteligentų.Prie Laptevų jūros sušalę į ledą lavonai buvo iškrauti,galvų skaldytojai suknežino galvas,kad „litovcai“ neatgytų . Ar tai buvo lietuvių trėmimas (deportacija)?Tai buvo ypatingo žiaurumo masinės žudynės. Analogų pasaulyje nėra.
  Lietuvių ekskursijos (pvz. Misija Sibiras) į masinių žudymų(„trėmimų“) vietas galėtų būti paruoštos aiškiai suvokiant kagebistų putinų Rusijos vykdomą naivių lietuvių dezinformaciją,dangstant žiauriausias masines lietuvių žudynes „trėmimais“. Po 1945 metų NKVD-KGB Lietuvoje sunaikino milijoną lietuvių. Kompensacijos problema – niekinga rusų imperija,naudoja primityvią dezinformaciją,naudojasi Lietuvos valdžios naivumu.Būtini žymiai griežtesni lietuvių veiksmai,priverčiant Rusiją susiprotėti.

  2.ISTORINIO BIRŽELIO 23 SUKILIMO ŠMEIŽIMAS,

  Komisijos pirmininkas E.Zingeris – strybo, lietuvšaudžio sūnus

  Klastodami Birželio 23 sukilimo istorines aplinkybes, ( NKVD-KGB,50
  proc. žydų tautybės vadovai) įvykį 1941 birželio 26 d. Kauno
  garažėlyje šventvagiškai pristato kaip antižydišką sukilusių
  lietuvių akciją. Neišdegė (žiūr. internete ,IRENA TUMAVIČIŪTĖ
  „Lietuvių šmeižtas..). Įrodyta, kad NKVD-KGB, „raudonųjų nacių“
  pateiktos minėto „Kauno garažėlio“ nuotraukos klastingai sumontuotos,
  dokumentai sufabrikuoti. Okupantams būtinai reikėjo apšmeižti
  birželio 23 sukilimą, kurio metu antrą kartą buvo paskelbta
  Lietuvos nepriklausomybė (pirmą kartą – vasario 16,1918). Per
  tragišką sukilimą žuvo apie 2000 lietuvių – baltaraiščių sukilėlių –
  idealistų. Deja, LR Seimo narys Emanuelis Zingeris ištikimai palaiko
  NKVD-KGB, „raudonųjų nacių“ okupacinę propagandą, lietuvių šmeižtą,
  pasisako prieš birželio 23 sukilimo metinių minėjimą, neigia lietuvių
  heroizmą ,pasiaukojimą sukilimo metu , tuo klastoja,VAGIA Lietuvos
  istoriją, ŽEMINA genocidą patyrusią lietuvių tautą. Neužmirškim
  istorinių sukilimo aplinkybių. Birželio 23 sukilimo išvakarėse,1941
  birželio 14 dieną, „raudonieji naciai“ užkalė pagal oficialius
  duomenis 17,6 tūkstančio lietuvių ( dauguma jų – lietuvių
  inteligentai) specialiuose mirties traukinio vagonuose. Sušalusius į
  ledą lavonus iškrovė prie Laptevų jūros, galvų skaldytojai suknežino
  galvas, kad „litovcai“ neatgytų. 1941 metais, birželio 14 d. Mykolas
  Zingeris , minėto E.Zingerio tėvas , kartu su kitais okupantais –
  enkavedistais, aktyviai dalyvavo Alytaus gyventojų naikinimo akcijose,
  gyventojus-inteligentus (mokytojai, kultūrininkai, teisėjai ir t.t.)
  pakraunant į geležimi kaustytus mirties traukinio vagonus ( žiūr.
  „TAUTŲ TĖVO KARALYSTĖJE“ ,Memuarai, sudarė Albinas Masaitis, Kauno
  „Šviesa“,1991.).Memuaruose pateiktas okupantų represuotos, mokytojos
  alytiškės Albinos Šapokienės liudijimas „Svetur ir namie“, kuriame
  aprašytas siaubingas 1941 birželio 14 okupantų enkavedistų ir jų
  parankinio Mykolo Zingerio siautėjimas Alytaus miestelyje. Archyvinių
  dokumentų kopijos apie sovietinių okupantų aktyvistą Mykolą
  Zingerį , yra atspausdinta 2011-09-23 „Lietuvos aidas“ laikraštyje.
  Pateikti dokumentai liudija, kad Mykolas Zingeris siautėjo ne tik
  Alytuje, bet ir „dalyvavo operacijose prieš buržuazinius nacionalistus
  Marijampolės (Kapsuko )apskrityje“, t.y. nebuvo eilinis
  „enkavedistas“.Tragiškas Lietuvai, paradoksalus faktas – enkavedisto
  Mykolo Zingerio sūnus Emanuelis Zingeris yra komisijos, tiriančios
  sovietų – nacių nusikaltimus , pirmininkas. Kalbama apie Seimo narį,
  kurio tėvas buvo stribas ir lietuvšaudys. Būtent dėl to Tarptautinė
  komisija nacių ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams vertinti
  netraukė atsakomybėn šių nusikaltėlių. Pavyzdžiui, vien 1951 m.
  rudens „trėmimui“ (masiniam lietuvių žudymui) buvo pasitelkta 8000
  stribų. Būtina griežtai ir blaiviai apsispręsti dėl seimo nario
  E.Zingerio netinkamumo minėtoms pareigoms užimti.

  3.KĄ NUTYLI LIETUVOS ISTORIJOS KLASTOTOJAI DONSKIAI?

  Lietuvos pilietis L.Donskis savo „herojiškame pasakojime apie sąžinę“,Delfi.lt,
  pasiūlė mano močiūtei Sofijai Binkienei (poeto Kazio Binkio žmona)
  pastatyti paminklą. Šis jo
  pasiūlymas, jo demagogiškų „filologiškų “ samprotavimų apie J.Brazaitį
  kontekste,man priminė vieną personažą iš indiško filmo,kuriam vis
  kažkas įspirdavo į užpakalį,nes buvo vagis…Melas – vagystė dvasiniame
  pasaulyje. Antro pasaulinio karo metais močiūtė Sofija Binkienė,mano
  mama Irena Damijonaitienė ( ryšininkė su getu) slėpdavo geto žydus
  mūsų namuose Kaune.S.Binkienės žentas Kęstutis Damijonaitis,VDU
  studentas,užsirišęs baltą raištį,1941 birželio 23 d,šturmavio rusų
  okupantų ginklų sandėlį Žaliakalnyje. Prasidėjus siaubingai sovietinei
  okupacijai,raudonieji naciai (NKVD-KGB,50 proc. žydų tautybės vadovų)
  Sofijos Binkienės sūnų pasodino į Lūkiškių kalėjimą,poto išvežė į
  koncentracijos stovyklą . Ką nutyli „gudruolis“ L.Donskis? Būtina
  pasipriešinti antilietuviškai rusiškų ( ir donskiškų ) spec tarnybų
  kampanijai,artėjant istoriniam birželio 23 sukilimo metinėms.Kažkokie
  lietuvių ISTORIKAI mulkiai (iš sovietinės okupacijos paveldėjom)
  nustatė „žydšaudžių“ pavardes,prieš pat minėtas metines..Tai yra
  propogandinis triukas,nes sovietinės okupacijos metu milijonas
  lietuvių yra nužudyta.Taip vadinamų „žydų“ tarpe buvo žudikų
  fanatikų,lietuvšaudžių (NKVD-KGB buvo apie 50 proc. žydų tautybės
  darbuotojų). LIETUVIU TAUTOS BUDELIAI -žydų tautybės lietuvšaudžiai,
  sovietų saugumo karininkai, nuo 1945 metų vadovavo sunaikinant
  Lietuvoje per milijoną lietuvių.Ne tik Lietuvoje siautėjo NKVD-KGB.
  Pavyzdžiui,Holodomor metu buvo numarinta badu 11 milijonų Ukrainos
  valstiečių,tuo metu Kremliuje“darbavosi“ 80 proc žydų tautybės Rusijos vadovų.
  Štai kas organizavo lietuvių tautos naikinimą : 1.Berkovičius Levas
  Lazarevičius- saugumo papulkininkis, 2.MGB Vilniaus valdyba Bidinskis
  Michailas Grigorjevičius – sugumo kapitonas, 3.MGBA valdyba Blochas
  Gilelis – saugumo majoras, MGB 2N valdyba (kovos su partizaniniu
  judejimu), gimė Biržuose 1908m. 4.Breneris Moisiejus, gim1909m.
  Utenoje, 5.MGB tardytojas Demba Icikas, gim.1901m Pumpėnuose, NKGB
  2sk. 6.Dušanskis Nachmanas, gimė 1919m Šiauliuose. MGB 2N sk.
  Patrauktas atsakomybėn už lietuvių tautos genocidą- SLAPSTOSI
  IZRAELYJE 7.Faktorauskas Volfas, saugumo majoras NKVD finansų
  viršininkas. 8.Feigelsonas Grigorijus, NKGB A skyrius Finkelšteinas
  Leonas, g.1922m Kaune, 9.NKGB operįgaliotinis Frenkelis Chaimas,
  g1921m Kybartuose, 10.MGB Šiaulių sr. valdybos 2sk Gamzė Chanonas,
  saugumo kapitonas11. Goldbergas Isakas, g1900m Vilniuje, saugumo
  kapitonas 12.Grožnikas Giršas, g1918m.Trakų apskr., NKGB polit.skyrius
  13.Kaplanas Maksas, saugumo majoras, MGB Kauno m.valdyba 14.Karpis
  Nachemija, g1902m. Merkinėje, NKVD administracijos sk. 15.Kerbelis
  Samuilas Abramovičius, saugumo papulkininkis MGB Kauno m.valdyba
  16.Klipaitė- Livinzonaitė Šeina, NKGB slaptasis skyrius 17.Komodaitė
  Judita, g1906m Kėdainiuose, viena iš pirmųjų jau A.Sniečkaus
  vadovaujamo VSD darbuotojų. 1940mliepos mėn. grupės, parengusios
  vėliau nužudytų krikščionių demokratų sąrašą, vadovė. 18.Leščinskis
  Isakas, saugumo majoras Levitacas Faivas, g.1913m.Žagarėje, NKGB 4 sk.
  19.Piščikas Borisas, saugumo kapitonas 20.Plotkinas Leivikas
  Movševičius, saugumo leitenantas 21.Rozauskas Eusiejus, saugumo
  papulkininkis, NKGB tardymo sk.viršininkas 22.Slavinas Aleksandras,
  saugumo papulkininkis 23.Štarkmanas Markas, saugumo papulkininkis MGB
  B skyrius 24.Šulga Isakas, saugumo papulkininkis, MGB 5 skyrius 25.
  Švarcmanas Danilas, NKVD 3 sk. 26.Todesas Danielius, saugumo
  papulkininkis 27.Todesas Ruvinas, g.1917m Utenos apskr. saugumo
  leitenantas.1944.12.07 Lietuvos partizanų nukautas. 28.Vicas Jakovas,
  pulkininkas, NKVD Šiaulių apskr.viršininkas, trėmimų komisijos narys.
  29.Vildikanas Kasrielis, NKVD slaptasis skyrius 30.Vilenskis
  Moisiejus, NKGB tardymo dalies virš.pav 31. Zaidenvurmas Izrailis
  Lazarevičius, saugumo leitenantas 32.Bidinskis Michailas
  Grigorjevičius- sugumo kapitonas, MGB A valdyba 33.Blochas Gilelis –
  saugumo majoras, MGB 2N valdyba (kovos su partizaniniu judejimu), gimė
  Biržuose 1908m. 34.Breneris Moisiejus, gim1909m. Utenoje, MGB
  tardytojas 35.Demba Icikas, gim.1901m Pumpėnuose, NKGB 2sk.
  36.Dušanskis Nachmanas, gimė 1919m Šiauliuose. MGB 2N sk.Patrauktas
  atsakomybėn už lietuvių tautos genocidą- SLAPSTOSI IZRAELYJE….
  .Čia pateikta tik maža dalis išgamų lietuvšaudžių pavardžių.

  Arvydas Damijonaitis,žydų gelbėtojos vaikaitis

  4. KOMPENSACIJA UŽ GENOCIDINIUS NUSIKALTIMUS – SVARBIAUSIA LIETUVOS
  DVASINĖ IR MATERIALINĖ PROBLEMA

  DĖL KOMPENSACIJOS UŽ NKVD-KGB GENOCIDINIUS
  NUSIKALTIMUS

  Šiuo istoriniu laikotarpiu svarbiausias neatidėliotinas
  uždavinys yra teisiškai įvardinti totalitarinės bolševikinės Rusijos
  imperijos(CCCP) genocidinius nusikaltimus Lietuvoje (lygiagrečiai ir
  Ukrainoje).Lietuvoje Įstatymas Dėl okupacinės žalos
  atlyginimo (kompensacijos) įpareigoja teismo keliu įvardinti senaties
  termino neturinčius genocidinius nusikaltimus, nes nekaltumo
  prezumpcija taikoma visiems nusikaltimams:
  1.Galimi keli teisinio bolševikinės Rusijos genocidinių
  nusikaltimų įvardijimo etapai. Pirmame etape Lietuvos(ir Ukrainos)
  teismai, pagal turimą sukauptą siaubingą faktinę medžiagą, sprendžia
  atskiro nusikaltimo, padaryto duotoje apylinkėje(teritorinis
  principas) specifiką, įvardina genocido požymius. Antrame etape
  Lietuvos teismas( kartu su Ukrainos teismu) įvardina tarptautinį tautų
  naikinimo pobūdį bolševikinėje Rusijoje, ĮVARDINA GENOCIDO FAKTĄ.
  Šiuos procesinius veiksmus turėtų koordinuoti speciali, Seimo
  politinių kalinių ir tremtinių frakcijos paskirta darbo grupė. Galimi
  ir kiti šios politinės valios realizacijos variantai, kuriuos gali
  pasiūlyti LR Seimo politinių kalinių ir tremtinių frakcija, jos
  paskirta darbo grupė;
  2.Siaubingus genocidinius nusikaltimus organizavo ir vykdė
  ne abstraktus „komunizmas“, o totalitarinės, bolševikinės RUSIJOS
  imperijos NKVD-KGB struktūros. Šie nusikaltimai iki šiol nėra
  įvardinti teisiškai. „Komunizmas“ yra paranojinės bolševikinės Rusijos
  imperijos nusikaltimų klastinga priedanga, masinių žudymų doktrina;
  3.Bolševikinės Rusijos imperijos NKVD-KGB struktūrose
  tarnavo iki 50 proc., Kremliuje -80 proc. žydų tautybės „vadovų“. Šios
  struktūros organizavo ir vykdė genocidinius nusikaltimus Lietuvoje
  (nuo 1945 m. Lietuvoje sunaikino per milijoną lietuvių),Ukrainoje (11
  milijonų ukrainiečių ,turtingiausiose juodžemio srityse, numarino badu
  HOLODOMOR metu). Būtina prašyti holokaustą patyrusius žydus pagalbos
  teisiškai įvardinant bolševikinės Rusijos genocidinius nusikaltimus.
  Šios nuostatos turėtų būti politikos, pritraukiant žydus, pamatas;
  4.LIETUVIAI NIEKAD NEDALYVAVO JOKIOSE AKCIJOSE PRIEŠ ŽYDUS,
  įrodyta, kad tai NKVD-KGB ir NACIŲ specialios klastotės ,t.y. jų
  pateikti sufabrikuoti dokumentai, nuotraukos sumontuotos, propogandos
  tikslams, represijoms, genocidiniams nusikaltimams pagrįsti
  (žiūr.internete Irena Tumavičiūtė „Lietuvių šmeištas..“).
  Politinių kalinių ir tremtinių frakcija turėtų nedelsiant
  inicijuoti specialios darbo grupės įkūrimą. Įstatymas Dėl sovietinės
  okupacinės žalos atlyginimo įpareigoja Politinių kalinių ir tremtinių
  frakciją:
  -sukurti koordinacinę darbo grupę paruošti medžiagą
  genocidinių nusikaltimų baudžiamosioms byloms Lietuvos apylinkės
  teismuose,
  -koordinuoti apylinkės teismų darbą visoje Lietuvos teritorijoje,
  -suderinti Genocido centro darbą baudžiamųjų bylų ruošimui.

  • netiesą rašote apie E.Zingerį. Jis su Landsbergiu pasirašė PRAHOS DEKLARACIJĄ, sulyginusią nacių nusikaltimus su enkėbėdistų nusikaltimais. Tai aukštyn kojom apvertė internacių planus Europoje. Gal pirmiau apsišvieskit prieš šviesdamas kitus. Paskaitykit pradžiai nekvd ginantį Dovydo Katz’o tinklalapį defendinghistory.com.

Parašykite komentarą