SOVIETIZACIJA BŪBLELIŲ VALSČIUJE

šAKIŲ APSKRITIES 1947 M. ARCHYVINIAI DOKUMENTAI

PROTOKOLAS N. 1
Pravesta paskaita Būblelių valsčiaus Ž.Ū. artelei Lenino Keliu 1947 m. lapkričio 20 d. Paskaita buvo pravesta Artelės brigadininko drg. Karpavičiaus.
Turinys
Ape terptautinę apžvalgą dabartiniu momentu.
Kas tai yra praletarijetas.
Kokią reikšmę turi pasauly darbininkų valdžia.
Ape Molotovo pranešimą Maksvoj lapkričio 6 dieną.
Ape karo propagandas ir atominę bombą.
Ape padėtį Amerikos ir Anglijos darbin4 Amerikos ir Anglijos darbininkų.
Ape vadovavimą V.K.P (B) mūsų Tarybinės Valdžios.

LVOA: F. 1817, Ap. 1, B. 5, L. 22

——————————————————————————————————-
PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešu, kad Rudžių apyl. skaityklos vedėjos nuo š. m. rugpjūčio 30 d. iki [rugsėjo?] 7 d. aplankyta 24 valstiečiai.
Kalbėta tema: ,,Įvykdykime grūdų paruošimo metinį planą iki rugsėjo 10 d.“
Iš jų atsiskaitė:
 1. 100% – 4 valstiečiai
 2. 80% – 2 valstiečiai
 3. 70% – 5 valstiečiai
 4. 60% – 2 valstiečiai
 5. 50% – 8 valstiečiai
 6. 40% – 1 valstietis
 7. 20% – 2 valstiečiai
Rudžių apyl. skaityklos vedėja (Vaišnoraitė?)
Rudžių apyl. pirmininkas
1947 m.
LVOA: F. 1817, Ap. 1, B. 5, L. 10

—————————————————————————————————

Visų šalių proletarai, vienykitės!
Lietuvos KP (b)
Šakių apskrities Komitetas
/ir rusiškai/
1974 m. birželio 13 d.
Nr. 106
Būblelių valsčiaus partiniam organizatoriui drg. Gudaičiui
Šiuomi pastebiu, kad jūsų valsčiuje liaudies gynėjų būryje politmasinis darbas paskutiniu laiku nevedamas. Valsčiaus partiniai ir tarybiniai darbuotojai nuo liaudies gynėjų atitolo. Sulig LKP (b) Šakių Apkomo biuro nutarimu įpareigoju liaudies gynėjų būryje polimastinį darbą atnaujinti, sistemačiai skaitant įvairiomis temomis paskaitas, polit. informacijas, kolektyvinius laikraščių skaitymus ir t. t.
Kartu primenu, kad už virš minėtą darbą pirmoj eilėj atsako partiniai organizatoriai.
LKP (b) Šakių Apkomo Agitacijos ir Propagandos
S e k r e t o r i u s
/Gurskis/

LVOA: F. 1817, Ap. 1, B. 6, L. 1

————————————————————————————-

Politinės mokyklos prie Būblelių v.

Vadovui drg. Gudaičiui

LKP (b) Šakių apskr. K-to Agitacijos ir Propagandos Skyrius praneša, kad pagal LKP (b) CK nurodymą nustatytas politinėms mokykloms sekantis mokslo planas:
 1. Kaip gyveno ir kovojo už savo išsivadavimą carinės Rusijos darbininkai  ir   valstiečiai………………………………………………………………….4 val.
 2. Didžioji Spalio Socialistinė Revoliucija …………………………6 val.
 3. Socialistinės visuomenės sudarymas TSRS …………………8 val.
 4. Didysis Tarybų Sąjungos Tėvynės karas ……………………..4 val.
 5. Tarybinė socialistinė visuomenė …………………………………8 val.
 6. Tarybinė socialistinė valstybė …………………………………….8 val.
 7. Tarybinių tautų vieninga šeima …………………………………..6 val.
 8. Bolševikų partija – tarybinės liaudies vadovaujanti jėga …6 val.
 9. Kaip sudaryta bolševikų partija …………………………………..4 val.
Pastaba: 10, 11, 12 ir 13 temos bus praneštos papildomai; jų išmokimui nustatyta 22 val. Visas mokslo planas apskaitytas 80 val.
LKP (b) Šakių apskr. K-to Agitacijos
Propagandos Skyriaus Vedėjas /Borščenko
LVOA: F. 1817, Ap. 1, B. 6, L. 3
————————————————————————————-
Visų šalių proletarai, vienykitės!
Lietuvos KP (b)
Šakių apskrities Komitetas
1947 m. [04?] 2 d.
/ir rusiškai/
Būblelių v. partorgui drg. Gudaičiui
Ne vėliau balandžio mėn. 10 d. parašyti darbo charakteristikas sekančių darbuotojų:
Arciševskienės – v. mot. org. Matulaičio – komj. org. Adomaičio – v. v. k-to sekr. Kučiauskaitės – šv. sk. ved. Mockaičio – Ž.Ū. sk. ved. Šabaniauskaitės – centr. bibl. ved. Sakalausko – Ž.Ū. koop. pirm. Žemaičio – vart. koop. pirm. Adomaičio – ryšių sk. virš. Keblaičio – prog. direkt. Ramanausko – ,,Lino“ fabr. direkt. ir Andriukaičio – plytų fabr. direkt.
Charakteristikoje atžymėti, kaip atlieka savo tiesiogines pareigas, ar kelia idėjinį darbo žmonių deputatų tarybos lygį, kaip pasireiškė rinkimų į vietines darbo žmonių deputatų tarybas metu, kaip dalyvauja valsčiaus politiniame ir visuomeniniame gyvenime ir t .t.
Nurodyti, kaip išpildomas darbas bei įvykdomi darbo planai to darbo srityje, kurioje charakterizuojamas darbuotojas dirba.
Apibūdinti darbuotojo darbo discipliną ir ar pateisina save kaip tarybinis darbuotojas moraliai.
Charakteristikas siųsti LKP (b) Šakių Apkomo Kadrų Skyriui.
LKP (b) Šakių Apkomo Kadrų Sekretorius
/Beriša/

LVOA: 1817, Ap. 1, B. 6, L. 6

————————————————————————————-

Visų šalių proletarai, vienykitės!
Lietuvos KP (b)
Šakių apskrities Komitetas
1947 m. 8 30 d.
/ir rusiškai/
K. Naumiestis
Slaptai
Visų valsčių valdomo sekretoriaus vykd. k-tų pirmininkams
Nuorašas: Apkomo kadrų skyriui

Ryšių Ministro įsakymu iš Ryšių organų turi būti išmesti iš darbo esamu laiku dirbantieji pašte – agentūrose visi buožės ir netarybiniai žmonės, tuo prašau padėti parinkti kandidatūras į esančių darbuotojų vietas. Nes esamu metu skyriuose ir agentūrose dirba daug buožių, sekamų MGB organų kaip L. priešų, už suteiktą paramą būsiu dėkingas.

Šakių Ryšių kontoros Viršininkas
/,,Šuopys“/

LVOA: F. 1817, Ap. 1, B. 6, L. 9

—————————————————————————————————

Bajoraičių apyl. valstiečių susirinkimo, įvykusio 1947 metų sausio mėn. 15 d.
PROTOKOLAS
Valstiečiams buvo išaiškinta Lietuvos TSR [?]M įsakymas, liečiąs lietuviškai-
vokiškųjų nacionalistų banditų likvidavimą.
Sueigą pravedė mokytojas Mekšriūnas Česlovas.
Sueigoje dalyvavusių valstiečių parašai:
[?], Lenkaitytė, Apanavičius, Dailidė, Marcinkevičiūtė, Jakštas, Mertynas,
Stanaitis, Kaminckaitė, Stoma, Venslovaitis, Jakštas, Plioplys ir kt. [Iš viso 30
parašų].
Bajoraičių apyl. pirmininkas.
Susirinkimą pravedusio parašas.

LVOA: F. 1817, Ap. 1, B. 6, L. 1

Archyvinių dokumentų kalba neredaguota.
Paskelbta 2018-01-14

Parašykite komentarą