Algirdas Endriukaitis

PRAEITIES ILIUZIJA IR ŠIANDIENOS CHIMERA ARBA ARITMETIKOS PRADŽIAMOKSLIO TRŪKUMAS

Kaendriukaitiss yra valdžioje?

Paprastai Lietuvos gyventojų apklausoje Lietuvos Seimas visuomet būna paskutinėje pasitikėjimo vietoje ir palankiai vertinamas tik 10-15 procentų. Tai kritiški skaičiai. Aritmetiškai tos seiminės partijos, per metus iš biudžeto savo nelogiškam savanaudiškam gyvavimui gaunančios per 5 milijonus eurų dotacijų, Lietuvos įstatymų leidyboje ir valdyme pateisintai galėtų turėti tik 14-21 mandatą. Tauta mąsto, mato ir tvirtina, tik per rinkimus to neužbaigia. Dabar toks gausus finansavimas reiškia grobuoniškos ir parazituojančios klasės kryptingą gundymą ir ugdymą. Šiandien, nors skaitosi yra pozicija ir opozicija, bet absoliučiai visos biudžetinės partijos tik skiriasi plėšiojimosi dėl portfelių nešiojimo ir postų dalybų geresniu ar blogesniu ir to pasėkoje galimų materialinių vertybių glostymo užsitikrinimu.

Keista logika: tauta moka ne tik algą, bet ir premijas, kad tik ją valdytų! Popiežius Pranciškus teigia, kad ,,Politika yra kilni veikla…“ (,,Savais žodžiais“, Alma litera, 2014, p. 184). Kiek tokiomis visuotinai žinomomis realiomis aplinkybėmis Seime yra kilnumo?

                      Jeigu nepriklausomybę 1918 metais atkūrė idealistai, po karo miškuose galvas paguldė tokių per 20 tūkst., tai paklauskime šiandieninio Seimo narių: kaip tai jie vertina ir kiek jame yra idealistų? Nebūtinai pavardėmis, užtektų skaičiais. Esu teiravęsis, bet niekas jokio skaičiaus nedrįso nurodyti. Galima neabejoti, kad didžiosios dalies seimūnų nėra idealistinis požiūris į savo veiklą, daugiau linkę į politinio verslo viziją. Prisiminkime kaip valdžios partijų buvo skirstomasi ministrų portfeliai frakcijose: viena ,,piniginga“ ministerija ir viena ,,nepiniginga“ ir t. t. Pavyzdžiui Suomijos parlamente iš 200 narių 38 parlamentarus turinti patriotinė Suomių partija sąmoningai neima ministrų portfelių, sakydama, kad geriau yra iš šalies kontroliuoti.

Savanoriškas valstybės likvidavimas
                      EP nario P. Auštrevičiaus lankstinuke ,,Kas yra Europos federalizmas?“, dalijamajame moksleiviams Seimo ES informaciniame centre, paaiškinama: ,,Tvirta viršvalstybinė institucinė struktūra ir bendra Konstitucija.“ 2012 m. liberalo P. Auštrevičiaus iniciatyva dėl suverenios Lietuvos valstybės panaikinimo Seime įkurta Europos federalistų sąjunga Lietuvoje. Atkreipkime dėmesį: ne Lietuvos, o Europos federalistų padalinys.

                      2013 m. ES priimtas 4 puslapių ,,Naujasis Europos naratyvas.“ Jo paskutinis sakinys: ,,Renesansą ir kosmopolitizmą laikome dviem kultūriniais idealais, kurie gyvybiškai svarbūs šiandienos ir rytdienos Europai.“ Dokumentą viešai skelbė ir aprobavo Berlyne, Varšuvoje ir Milane Choze Barozas, Angela Merkel ir Donaldas Tuskas.

                      2014 m. trijų partijų atstovai: Petras Auštrevičius, Laima Andrikienė, Emanuelis Zingeris, Juras Požėla, Gediminas Kirkilas, Kęstutis Masiulis, Juozas Olekas prieš ES Parlamento rinkimus pasirašė pasižadėjimą: ,,Raginsiu sušaukti konstitucinį konventą, kad būtų galima reformuoti Europos sutartis siekiant sukurti federacinę Europos Sąjungos /…/ valdymo sistemą.“

Tik Sąjungos pilietybė
                      Pirmuoju ES programos ,,Aktyvių piliečių Europa”, kuriai buvo skirta 235 mln. eurų, punktu nurodyta: ,,Sąjungos pilietybė turėtų būti pagrindinis valstybių narių piliečių statusas”.

,,Jei naujųjų valstybių narių piliečiai ir pilietinės visuomenės organizacijos atsisakytų aktyviai bei visapusiškai dalyvauti šioje veikloje, Europos raidai galėtų kilti rimtas pavojus”. Šioje vietoje yla išlenda iš maišo. Tiesiai braukiama per Lietuvos Konstituciją.

                      Šiemet teisingumo ministras J. Bernatonis užregistravo įstatymo projektą, kad Lietuvoje galėtų veikti Europos politinės partijos su Europos politiniu fondu. Šiuo metu Belgijoje ir Nyderlanduose yra registruota 13 Europos politinių partijų. Pagal ES ir Tarybos reglamentą nuo 2017 m. tokias politines partijas registruos ne kuri nors šalis, bet Europos politinių partijų ir fondų institucija, o ne kokia nors, tarkim, Lietuvos Teisingumo ministerija. Tokia partija su savo piniginiu fondu būstinę galės turėti ir su savo pinigėliais Lietuvoje politinę ir kultūrinę įtaką, t. y. išformuoti nacionalinę valstybę. Baudžiauninko mentalitetas – be pono nepragyvensi.

Bedrasąjungis Europos Parlamento sąrašas
                      2014 m. EP rinkimuose dalyvavo tik 42,5 proc. rinkėjų. Tai skurdus visuomenės bendrumo kultūros simptomas. Dar 2015 metais Europos Parlamentas priėmė dokumentą dėl naujos EP rinkimų koncepcijos. Įvedama nauja sąvoka – šeimyninė partija, tai yra vieno bendro pavadinimo partija visose ES narėse. Pastaruosiuose EP rinkimuose jau italas S. Berluskonis Estijoje bandė bolatiruotis į EP. Galimai tai sutrukdė jo teistumas. Rinkimai turėtų vykti ne nacionaliniu, o ES lygmeniu, t. y. Europinių ,,šeimyninių“ partijų pagrindu kaip jau EP yra dirbama, jokių užuominų apie nacionalines partijas, laikinai pakenčiant nacionalines valstybes.

                      Šiame projekte, kurį šiemet svarstė du Lietuvos Seimo komitetai, nurodyta ,,/…/stiprinant politinę Europos integracijos dimensiją.“, ,,/…/ kadangi Sąjungos pilietybės sąvoka, oficialiai tapusi konstitucinės sistemos dalimi /…/“, ,,/…/ oficialus politinių partijų kūrimas ir jų veiklos konsolidavimas Sąjungos lygmeniu skatina europinio politinio sąmoningumo vystimąsi /…/.“, ,,/…/ būtų suteiktos tokios pačios teisės balsuoti per rinkimus į Europos Parlamentą tokiomis pačiomis sąlygomis, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą arba pilietybę.“

                      Siūloma rinkimų amžių nustatyti 16 metų. Rinkimai visose šalyse vyks vienu metu iki 21 val. ir ,,/…/ negali būti skelbiamos jokios balsavusiųjų apklausa grindžiamos prognozės.“

                      ,,Kiekvienoje valstybėje narėje Europos parlamento nariai renkami kaip Sąjungos piliečių atstovai /…/“, ,,/…/įsteigti Europos rinkimų instituciją /…/“

                      Numatyta: ,,Kadangi sukūrus bendrą rinkimų apygardą, kurioje iškeltų kandidatų sąrašų pirmosiose vietose būtų įrašyti kiekvienos vadinamosios šeimos partijos į Komisijos pirmininko pareigas /…/“

                      ,,/…/ EP nariai tapo tiesioginiais Sąjungos piliečių atstovais ir jie nebelaikomi į Bendriją susibūrusių valstybių tautų atstovais.“ Labai aiškiai pasakyta – likviduoti nacionalines valstybes.

ES ir NATO
                      Daugelis žmonių jaučia ir mato ES tautinių valstybių panaikinimo užmačias, tačiau bijo Rusijos grėsmės ir nuo apsigynimo besąlygiškai baudžiauninkiškai paklūsta ES diktatui. NATO yra palaikytina ir remtina institucija, nesikišanti į valstybių politinius, teisinius, kultūrinius, istorinius procesus ko negalima pasakyti apie atvirus ES valstybių likvidavimo planus. Įvertinkime ES vadovų intelektą, erudiciją ir mentalitetą tūkstantmetės patikrintos Europos kultūros tėkmėje ir suprasime sniego pilies statymą ir tų išminties apsišaukėlių vykdomą visuomenės smegenų plovimą kaip neva vienintelių naujas universalias vertybes suvokusių, atradusių ir brukančių minties galiūnų.

 

Aukščiausioji teisė
                      Teisėje žinoma sąvoka Jus cogens – aukščiausia, neginčijama, privaloma teisė. Yra konstitucinė teisė Lietuvai būti nepriklausomai. Jeigu ES Federacija mums suteiks Bavarijos, Techaso ar Tatarstano statusą, tai kyla klausimas ką reiškia visos Lietuvos Konstitucijos nuostatos? Šiandieninių Seimo rinkimų diskusijų erdvėje apie istorinį konceptualų tautos ir valstybės istorinį likimą globaliame pasaulyje nekalbama ir klastingai nutylima, o apsiribojama tik einamųjų kasdieninių darbų technologinių ir procedūrinių klausimų gvildenimu, pavyzdžiui, kaip pagauti vagį. Tuo diskusijos ne tik trumpos, suprimityvintos, paviršutiniškos, formaliai pateikiamos kaip neva prasmingos, konceptualias tautos problemas apimančios. Sakoma: ,,Netekus galvos, dėl plaukų neverkiama.“ Šioje rinkimų kampanijoje aptariami tik plaukai, o apie valstybės išnacionalinimą ir išvalstybinimą nutylima. Toks yra valdančiųjų credo mes valdžioje ir viska bus gerai.

 

Pastabos iš šalies kaip tendencijų raidos įvertinimas
,,Socialinė ekonominė krizė ir dėl jos išaugęs skurdas kyla iš neoliberalizmo įkvėptų strategijų, kuris laiko pelną ir rinkos dėsnius absoliučiais parametrais, esančiais aukščiau žmonių ir tautų orumo.“
Pranciškus, popiežius, ,,Savais žodžiais“, Alma littera, 2014, p. 97

 

,,Daug kas sudaro bendrą įspūdį, kad Europa yra pavargusi ir pasenusi močiutė, nebevaisinga ir nebegyvinga. Europą įkvėpę didieji idealai atrodo netekę patrauklumo ir iškeisti į jos institucijų perdėtą biurokratinį dėmesį techninėms smulkmenoms.“
Pranciškus, popiežius, www.bernardinai.lt  Kalba EP 2014-11-24

 

,,Amžinasis miestas, kuris turėtų būti švyturys visam pasauliui, yra visuomenės moralinio degradavimo veidrodis.“
Pranciškus, popiežius, (Apie Romą), ,,Lietuvos rytas“, 2014-06-05, Rytai – Vakarai, p. 4-5

 

,,/…/ kai kas gina teorijas pagal kurias ekonominis augimas, laisvosios rinkos skatinamas, neišvengiamai atves prie didesnio teisingumo ir didesnės gausos pasaulyje. Ši nuomonė, niekuomet nepatvirtinta faktais, atspindi nebrandų ir naivų tikėjimą tobulumu tų, kurie turi ekonominę galią, o taip pat sakralines dominuojančios ekonominės sistemos galimybes.“
Pranciškus, popiežius
http://www.human-crisis.com/2013/11/blog-post_7316.html  2013-11-30

 

,,Deja, turime atsižvelgti į tai, kad mūsų, Europos, visuomenė, kuri, pasak daugelio, yra viena laimingiausių visuomenių pasaulyje, iš tiesų yra mažėjanti, nerimą keliančiu ritmu besitraukianti visuomenė. Atrodo, kad tai pavargusi visuomenė, kuri nori pasišalinti iš istorijos. Kodėl?“
Luigi Bonazzi, arkivyskupas, Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus Lietuvoje, ,,Lietuvos žinios“, 2011-12-28, p. 11

 

,,Lietuva visuomet buvo Europoje ir šiandien grįžta į ją išsaugojusi tai, ką Vakarų Europos šalys jau spėjo pamiršti. Jūs Europai galėsite duoti labai daug: grąžinti jai atmintį apie krikščioniškąsias žemyno šaknis. Žemynas be atminties yra žemynas be turinio ir ateities.”
Žanas Luji Toranas, Šventojo Sosto sekretorius ryšiams su valstybėmis, Elta, 2003-03-05

 

,,Mūsų Sąjunga – kažkas daugiau negu valstybių asociacija; tai nauja teisinė tvarka.“
Jose Manuel Barroso, Europos komisijos pirmininkas, ,,Polis“, 2014, nr. 3

 

,,Turėsime žengti nacionalinių valstybių federacijos link.“
Jose Manuel Barroso, Europos Komisijos pirmininkas, ,,Lietuvos žinios“, 2012-09-14, p. 5

 

,,Europos Sąjungoje nacionalinė kultūra turi išnykti, kad būtų galima ugdyti globalinį, internacionalų žmogų – Homo Europaens.“
Hermanas Van Roompėjus, ES Tarybos pirmininkas, ,,Respublika“, 2015-01-09, p. 3

 

Ką daryti Lietuvoje – vienintelis paprasčiausias šansas?
Diagnozė: vertybių krizė. Valdantieji yra kalti dėl nuvertybinimo savo numenkėjimu ir savanaudiškumu, jie nepataisomi. Nežmoniška imtis šakių. Vienas apsisprendimo kelias – nuvarytus arklius pakeisti kitais. Absoliučiai visų biudžetinių partijų arkliai nuvaryti. Išeitis – balsuoti už bet kurią mažą, gal ir nežinomą nebiudžetinių partijų sąrašą. Ir nebijoti kalbų, kad sužlugs valstybė. Alternatyva tam lieka ta pati pelkė, kurią visi matome ir kurioje esame dabar ir aimanuosime, jeigu neišsitiesime, kad Seimu pasitiki 10 proc. gyventojų. Teks keikti tik save. Tai ko gi bijome? Pablogėjimo niekaip nebus, o viltis lieka.

Netgi, jeigu, hipotetiškai naujokai nesugebėtų idealiai tvarkytis, blogiau nebus dėl dabartinės pozicijos ir opozicijos ryšių, ryšelių, absurdų ir garbingų pozų. Viltis lieka galimam prašvitimui tik tokia, kitokios nėra ir nebus, kitu atveju vis vien lieka galinga prakeikta pelkė. Kaip viskas paprasta. Nieko naujo, sunkaus ir rizikos – keičiame nuvarytus arklius, jei norime joti.

2016-10-02                 8-601-95-809                misrig@lrs.lt

 

Parašykite komentarą