Bronislovas Genzelis

KONSTITUCIJA IR PILIETYBĖ

          Įžengėme į trečią dešimtmetį su savo atkurtos Valstybės Konstitucija. Praėjo pakankamai laiko jos veikimo apmąstymui. Gerai surėdyta Konstitucija –valstybės stabilumo garantija. Ji negali būti keičiama pagal dienos politikų užgaidas. Stabilumas priklauso ne tik nuo dokumento teksto, bet ir nuo jo realizuotojų.

          Pirmieji Sąjūdžio rūpesčiai buvo Lietuvos pilietybės įtvirtinimas ir Konstitucijos parengimas. Apie tai prabilta anksčiau negu atstatėme savo valstybingumą. Dabar atsirado politikierių, kurie žūtbūt trokšta išgriauti stabilumo pamatus. Viena iš priemonių būtų  dvigubos pilietybės įteisinimas.
          Ką ji reikštu? Prisimenu ponią Liuciją Baškauskaitę. Ji labai norėjo būti Lietuvos Respublikos Prezidente, pareikšdama, kad ji jokiu būdu neatsisakysianti JAV pilietybės. Įdomus atvejis – ne Lietuvos pilietė tampa Lietuvos prezidente? Kieno interesus ji gintų?
          Taip mąsto nemažai emigrantų, galvojantys, kad jais Tėvynė turi visapusiškai rūpintis, o jie apie jokius įsipareigojimus nenori girdėti, nemąsto apie grįžimą į gimtinę, dalintis su ja rūpesčiais, o Tėvynė privalo jais rūpintis. Per rinkimus jie balsuos ir nubalsuos, kokia valdžia Lietuvai geriausia. Tėvynėje likę piliečiai virsta antrarūšiais žmonėmis. Įdomūs sumanymai?
          Šalyse, kurių Konstitucijos įtvirtina dvigubą pilietybę, piliečiai prisiima neatidėliotinus įsipareigojimus. Ko ne pusė Izraelio biudžeto sudaro įplaukos iš kitų šalių ir Izraelio pilietybę turinčių asmenų. Reikalui esant jie pašaukiami ir į Izraelio karines pajėgas. Jie jaučia begalinę pareigą savo istorinei Tėvynei. Tai padeda Izraeliui išgyventi. Svarbi tokia detalė: žydai iš savo šalies ne emigruoja, o Izraelio pilietybę įgyja užsienyje gimę.
          Kam reikalinga dviguba pilietybė? Lietuvos piliečiai, gyvenantys ES, naudojasi visomis tenykštėmis teisėmis, išskyrus rinkti ir būti renkamai į tų šalių parlamentus, tačiau į vietos savivaldybes gali būti renkami, kaip ir pastarieji Lietuvoje. Kame  prasmė?
          Ta tema teko diskutuoti su svetur gyvenančiais tautiečiais. Tai skaudi tema. Nesiaiškinama, kodėl tautiečiai apleidžia Tėvynę. Dabar tik tuščios kalbos. Kas trokšta sėdėti ant dviejų kėdžių? Tiems, kurie svajoja sugrįžti namo, nerūpi kitos šalies pilietybė, o tiems, kurie savo likimą susieja su nauja valstybe, išsaugoti Lietuvos pilietybę, neaktualu.
          Daugelio šalių įstatymai draudžia savus piliečius išduoti trečioms šalims, net jeigu juose padarė nusikaltimą. Sakysim, asmuo, turintis dvigubą pilietybę, atvykęs į Tėvynę, padaro nusikaltimą ir pasišalina į kitą valstybę, kurios jis taip pat pilietis, ši jo neišduoda. Vadinasi, tokiam asmeniui išsaugoti Lietuvos pilietybę, labai aktualu. Arba kitas atvejis: kiekvienas asmuo, priimdamas kitos šalies pilietybę, turi jai prisiekti. Kaip elgtis, jeigu šalis, kurios įsigijai pilietybę, taps tavo Tėvynės priešu, nes vienos ar kitos atžvilgiu privalėsi tapti išdaviku?
          Čia įžvelgiu ir kitą  medalio pusę. Valstybės, kuriose esama mūsų valstybės piliečių, gali įtakuoti mūsų gyvenimą ir politiką. Aš, inicijuojančių mūsų Konstitucijos pakeitimą kitaip, kaip išduodančius mūsų valstybę, nepavadinsiu, juolab kai prisimeni asmenis, kuriems nepriklausomos Lietuvos nereikėjo. Nieko nuostabaus, kad jos jiems ir dabar nereikia.
          Kad emigrantas neatitrūktų nuo savo gimtinės yra kitų būdų. Sakysime šią problemą racionaliai išsprendė lenkai, suteikdami savo gentainiams „Lenkų kortos“ statusą. O kodėl įstatymais neapiforminus „Lietuvio kortos“? Pagal kurią, prireikus, asmuo atgauna pilietybę.
          Spalio 25 d. minėjom Konstitucijos, kurią taip trokštama paminti, 25 metines. Iškilmingos sesijos metu dabartiniai seimūnai demonstravo nepagarbą jai. Tik nedaugelis atvyko. Kai kam pabodo sėdėti. Kalbant užsienio svečiams, atsistodavo ir apleisdavo salę. Negaliu nepaminėti „socialdemokrato“ J. Bernatonio. Jis per visą posėdį garsiai plepėjo. Kaip turėjo jaustis Lenkijos Prezidentas B. Komarovskis, kai per visą jo kalbą J.Bernatonis garsiai kvatojosi. Stebėjau visų Seimų posėdžius, bet tokio jovalo anksčiai nebūta.
2017-11-05

Parašykite komentarą