Pranciškus Šliužas

Lietuvos piliečių teisių reikalu

Prašome labai dėmesingai perskaityti šį rašinį, nes čia pasakyta tai, ką dabartiniame mūsų krašto gyvavimo tarpsnyje privalo padaryti kiekvienas Lietuvos pilietis, galvojantis ne vien apie savo, bet ir kitų žmonių gyvenimą bei ateities kartų likimą.

Dažnas turėtų suprasti, kad mūsų šaliai gresia visiškas bankrotas, nes didesnė dalis darbingų tautiečių išvažiuoja ir lieka tik senstantys žmonės, kurių greitai net išmaitinti negalės sugriautas ūkis. Valstybės, įmonių bei piliečių skolos jau viršija lOO milijardų litų. Švietimą ir kultūrą valdo neprofesionalūs partiniai veikėjai, todėl šiose srityse įsivyrauja absurdiški sprendimai, kurie žmones (ypač jaunus) verčia iškraipyto globalizmo robotais. Griaunama netgi šeimos samprata. Buvimas Europos Sąjungoje nepalieka mūsų valstybei jokio savarankiškumo ir gresia visiškas Lietuvos išnykimas, nes jau po metų bus įteisinami žemės, miškų, vandenų pardavimo svetimšaliams sandoriai. Visose valdymo struktūrose įsitvirtino savanaudiški veikėjai, kurie visiškai nepaiso bendruomenės reikmių ir niekada neatitaiso padarytų didžiausių klaidų. Todėl privalome imtis neatidėliotinų veiksmų, iš kurių svarbiausias – visuotinas REFERENDUMAS.

Kaip žinote, per visą atkurto valstybingumo laiką, piliečių iniciatyva nebuvo paskelbtas nė vienas referendumas, nors siekta tą daryti daugiau nei 2O kartų. Pagrindinė bėda, kad Konstitucijoje nurodyta, jog tokią teisę turėtų ne mažiau nei 300000 piliečių. Tokio didelio parašų skaičiaus nuo esamų gyventojų nėra numatyta nei vienoje mums žinomoje šalyje. Antai naujoje Vengrijos konstitucijoje fiksuota tik 200000 parašų, kai šalyje trigubai daugiau gyventojų nei pas mus. 1928 m. Lietuvos konstitucijoje buvo įrašyta tik 50000. Tad esame visiškai įsitikinę, kad pirmiausiai privalome pasiekti protingo šio skaičiaus ir siūlome, kad REFERENDUMĄ SKELBTI GALI NE MAŽIAU NEI

10 % PILIEČIŲ DALYVAVUSŲ PASKUTINIUOSE VISUTINUOSE RINKIMUOSE. Tuomet Lietuvoje veiktų demokratinės sistemos pagrindinis elementas, kai žmonių valios privaloma paisyti. Net Europos biurokratai tokios tautų teisės kol kas nenuginčija.

Žemės nuosavybės praradimas pakerta bet kokias galimybes gyvuoti savarankiškai valstybei, nes okupuotą teritoriją mes visada turėjome moralinę teisę atsiimti, o parduotos nesusigrąžinsime niekada. Prisiminkite anuo metu rusų parduotą Aliaską ir suprasite, kad tas turtingas kraštas jau visiems amžiams JAV.Šiuo metu labai sparčiai mažėja kaimynų latvių tvarkomos žemės plotai, nes pardavimai svetimšaliams ten jau įteisinami. Juk neišvežė niekas lietuviškos žemės iš Gardino, Tilžės, Karaliaučiaus, tačiau mes ten laisvai kojos neįkeliame. Jei mažėja teritorija, neturėsime galimybių pasigaminti maisto, naudotis vandenimis, netgi protėvių išsaugoti miškai bus mums neprieinami. Nė viename iki šiol išlikusiame Lietuvos valstybės istorijos dokumente niekada nebuvo leidžiama parduoti žemės svetimšaliams. Tikriausiai kiekviena mūsų krašto vieta aplaistyta praeities kartų kovotojų krauju, tad ar turime teisę spjauti į visa tai?!

Tik sužinoję visų Lietuvos piliečių nuomonę galėtume priimti tinkamus sprendimus, todėl ir būtinas antrasis referendumas, kuris patvirtintų kad LIETUVOS ŽEMĖ, VIDAUS VANDENYS IR MIŠKAI NUOSAVYBĖS TEISE GALI PRIKLAUSYTI TIK LIETUVOS VALSTYBEI IR JOS PILIEČIAMS.

Visi tarptautiniai įsipareigojimai turi būti suderinti su tautos valia, kurią reiškia ji pati, o ne partinių grupių atrinkti asmenys.

Ir visi svetimšaliai mūsų žemėje galėtų būti tiek, kiek leistų gerai apskaičiuotos nuomos sutartys.

Tad gerb. Tamsta, labai prašome jungtis į bendrą Lietuvos žmonių būrį, kuris bandys surinkti reikiamą parašų skaičių ir pareikalaus valdžių vykdyti nurodytą valią. Tai pilietinė akcija ir ji netrukdo būti aktyviems bet kokių pažiūrų ar įsitikinimų asmenims.
 
                      Iniciatyvinės grupės vardu Pranciškus Alfredas Šliužas
                      Teirautis ar registruotis     tel. 8 698 02 11 8
                      El. p.: pranciskus.sliuzas@kaisiadorys.lt

 

2013-04-17

2 komentarai

  1. Lietuvis įsigijo žemės sklypą netoli Valetos,Maltos sostinės.Gerbiamas Pranciškau Šliuže,kodėl mažytė Maltos valstybėlė nebijo pardavinėti žemės sklypus užsieniečiams? Kadėl provokuojat pažeisti sutartį su ES ?Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

    • Visa šiuolaikinė sistema Lietuvoje liosaki dėl Vakarų. Demokratijos (graikoromėniškos) lietuviai nepripažįsta, nes jiems tai praeitas etapas (dar antikos laikais). Ją lietuviai priėmė tik dėlto, kad buvo priversti jėga ir apgaule. Savaip – arba iš Vakarų, arba iš rytų. Panašiai kaip ir su krikščionybe, ir su Europos sąjunga, ar ir Tarybų valdžia: užsienio jėgos savo perviršijančia jėga remdamos sočiai šeriamus statytinius pamina ir išniekina lietuviškus papročius. Jeigu to nebūtų lietuviai sugrįžtų į natūralų sau būvį: gentinę ir luominę respubliką (savivaldą). Visiems užsienio išlaikomiems statiniams būtų parodyta jų vieta. Nesvarbu, kad ten koks padonskis yra sakęs, kad lietuviai yra niekam tikę, ir kokie ten užsieniuose visi tokie geri ir puikūs…„Visa siuolaikine sistema liosaki del Vakaru itakos (ir konstitucija yra tos sistemos dalis). O Vakarai silpsta…“

Parašykite komentarą